نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضوهیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 . دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رسیدن به رشد پایدار و باثبات یکی از اهداف همه اقتصادهاست. اگر رشد اقتصادی تنها تابعی از رشد ذخیره دانش و فناوری بود، آنگاه رفاه آینده بشر ظاهرا تضمین شده بود، در حالی که امروزه هنوز در بسیاری از کشورها مسئله رشد، نگرانی اصلی زمامداران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که فشارهای خارجی هم مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی باشند. برخلاف قبل که کشورهای متخاصم از طریق جنگ‌های نظامی سعی در به زانو درآوردن رقبای خود داشتند امروزه این کشورها پای را در عرصه نبرد اقتصادی گذاشته‌اند و به‌دنبال برهم زدن امنیت اقتصادی کشورهای مقابل خود هستند. عواملی مانند تحریم‌ها از عوامل ایجاد تکانه‌های اقتصادی، برهم زدن وضعیت تعادلی در اقتصاد و جلوگیری از رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، به بررسی نقش نهادها در مقاوم‌سازی اقتصادی و تاثیر این امر در تاب‌آور کردن اقتصاد و برطرف کردن آثار تحریم‌ها پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نهادها نقش کلیدی در مقاوم‌سازی اقتصادی دارند به این معنا که با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


6-منابع
6-1-منابع فارسی
1 .بهبودی, د. )1389 .)رابطه بلند مدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصاد در ایران.
سیاست علم و فناوری.
2 .پیغامی, ع. )1394 .)تحریم های اقتصادی ایران؛مبانی،ابعاد و راهکارها. تهران: دانشگاه
امام صادق )ع(.
3 .تقوی, م. )1390 .)نهادها و رشد اقتصادی. تهران: نشر علم.
4 .تقی پور, ا. )1393 .)تنظیم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران جهت
سیاستگذاری پیش بینی سیکل های تجاری. موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی
دانشگاه تهران.
5 .خلیلی, ح. )1391 .)مقاومت اقتصادی درپرتو اقتصاد مقاومتی.
6 .رافعی, م. )1393 .)بررسی نحوه اثرگذاری تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر
سیاست های مالی. دانشگاه عالمه طباطبایی.
7 .صامتی, م. )1393 .)ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر. مجید صامتی.
8 .صیادزاده, ع. )1387 .)بررسی ویژگی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی, 63-82.
9 .طغیانی, م. )1393 .)مقدمه ای بر اقتصاد تحریم. تهران: قرارگاه پدافند اقتصادی کشور.
1010عبدالملکی, ح. ا. )1393 .)درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی.
تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.
1111معاونت پژوهشهای اقتصادی مجلس. )1397 .)هنر تحریم ها. مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.
فصلنامه )علمی- پژوهشی( مطالعات راهبردی بسیج / سال بیست و یکم / شماره 79 / تابستان 1397
230
6-2-منابع التین
 .(2013. (M, Bhaskaran., & H , Ferhani., J , Fajgenbaum., J, Boorman. 1
 Resilience' Countries Measuring: Index Resilience Centennial The
 Emerging, Economies Market Emerging of Journal Global. Shock to
.Forum Markets
 and Policy International, Sanctions Economic). 2007. (R, Eyler. 2
.Palgrave. Work at Economy Political
 Reconsidered Sanctions Economic). 2009. (J, Schott., & G, Hufbauer. 3
. (.Press University Columbia(Press PIIE : Columbia). Edition 3rd(
 a to Introduction An: Change Technological). 1971. (E, Mansfield. 4
.Inc Company & Norton. Economics Modern of Area Vital
 Endogenous DSGE a Tetsing). 2016. (P, Minford., & N, Pouraghaei. 5
.Inference Indirect Via D&R of Model Growth
 and science). 1973. (Accounting Growth and Expenditures Research. 6
.Growth Economic in Technolo