شناسایی موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دولتی، دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانش آموخته رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

این پژوهش به بررسی موانع موجود بر سر راه عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری پرداخته و به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری کدام­اند؟ در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل مضمون برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. درفرایند انجام این پژوهش با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی این حوزه مصاحبه انجام شد و پس از تحلیل مضمون متن مصاحبه ها 174 مضمون پایه و 120مضمون سازمان دهنده استخراج شدند. در نهایت این پژوهش، مؤلفه‌هایی 36 گانه در سه بعد موانع مربوط به طراحی و تدوین ازجمله: غفلت از توجه به توانایی، امکانات و ظرفیت مجریان در مرحله تدوین خط‌مشی‌های کلان، عدم وجود دسته‌بندی منظم موضوعات و مسائل نظام اداری؛ موانع مربوط به اجرا ازجمله: برخورد شعاری باسیاست‌های کلی، وجود مقاومت در برابر تغییرات، نبود ثبات مدیریتی؛ موانع مربوط به نظارت و ارزشیابی ازجمله: فقدان شاخص‌ها و معیارهای مشخص برای نظارت و ارزشیابی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


 •  اعرابی، محمد؛ رزقی رستمی، علیرضا  (1384)، آسیب شناسی اجرای خط مشی های صنعتی کشور. سومین اجلاس بین المللی مدیریت.
 •  الوانی، سید مهدی؛ صرافی زاده، اصغر(1384)، تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تابستان1380 ) 29 و 30 (، 142 - 117 .
 •  الوانی، سیدمهدی(1387)، خط مشی عمومی و اجرا. حقوق و مصلحت، زمستان 1387(1)، 45-5
 •  پورکیانی، مسعود؛ سلاجقه، سنجر؛ زارع پور نصیرآبادی، فضل اله (1393)،  تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی )موردمطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیریت سازمان های دولتی، زمستان 1393(9)، 24 - 7
 •  حاجی پور، ابراهیم؛ فروزنده، لط فالله؛ دانایی فرد، حسن؛ فانی، اصغر(1394)، طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران. مدیریت نظامی، تابستان 1394(85)، .1-33
 •  دانایی فرد، حسن (1388)، روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی. توسعه کارآفرینی، زمستان 1388(6)، 155 - 125
 •  دانایی فرد، حسن ؛ ثقفی، عمادالدین؛ مشبکی اصفهانی، اصغر(1389)، اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خ طمشی. مدرس علوم انسانی، زمستان 1389(69)، 106 – 79
 • دانایی فرد، حسن؛ کردنائیچ، اسدالله؛ مقدس پور، سعید(1392)، واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خ طمشی های عمومی در ج.ا.ا: مطالعه خ طمش یهای مالیاتی کشور. مدیریت فرهنگ سازمانی، بهار 1392(1)، 68 - 33
 •  قلی پور، رحمت اله؛ دانایی فرد، حسن؛ امیری، علی نقی؛ عطاردی، محمدرضا (1394)، مفهوم پردازی پدیده شکاف خط مشی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی. مجلس و راهبرد 1394(22)، 126-91
 • مرتضوی، مهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف الله؛ زارع پور نصیرآبادی، فضل اله(1391)، ارزیابی و اولویت بندی های موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری. پژوهش های مدیریت در ایران، بهار1391(1)، 148- 131
 • میرمحمدی، سید محمد؛ ایزدخواه، محمدمهدی (1391)، به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی اجرای سیاست های کلی نظام اداری. چشم انداز مدیریت دولتی،پاییز 1391(11)، 23- 15
 • اسمیت، کوین بی؛ دابلیو لاریمو، کریستوفر(1392)، درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی. )ح. دانایی فرد، مترجم( تهران: صفار.
 • الوانی، سید مهدی(1391)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: سمت.
 • الوانی، سید مهدی؛ شریف زاده، فتاح (1391)، فرایند خط مشی گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی ره.
 • پیروزمند، علیرضا (1393)، نظام معقول. قم: کتاب فردا.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل(1393)، روش شناسی پژوهش های کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
 • دنهارت، رابرت بی.(1393)، نظریه های سازمان دولتی. )س. الوانی و ح. دانای یفرد، مترجم( تهران: صفار.
 • رجب بیگی، مجتبی(1387)، موانع دستیابی به اجرای کامل خط مشی های عمومی. فرایند مدیریت و توسعه، 73 - 84 .
 • رزقی رستمی، علیرضا(1379)، اجرا حلقه مفقود فرایند خط مشی عمومی. مدیریت دولتی، 51 - 62 .
 • ساباتیه، پل. ای(1393)، نظریهای فرایند خط مشی عمومی. )ح. دانایی فرد، مترجم( تهران: صفار.
 • ساباتیه، پل؛ مازمانیان، دانیل(1385)، شرایط موفقیت در اجرای مؤثر سیاست ها:
 • راهنمایی برای تحقق اهداف در سیاست گذاری عمومی. )م. پناهی و س. قاسمی نراقی، مترجم(
 • شافریتز، ج یام؛ب ریک، کریستوفر پی(1390)، سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا. )ح. ملک محمدی، مترجم( تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 • شریف زاده، فتاح؛ معدنی، جواد(1394)، مفاهیم اساسی و پیشرفته در خط مشی گذاری عمومی. تهران: نشر واژگان.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. )بدون تاریخ(.
 • معاونت پژوهش، اطلا عرسانی و بین الملل (1394)، سیاست های کلی: ابلاغیه های مقام معظم رهبری تا سال 1393 . تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • هاولت، مایکل؛ رامش، ام (1380)، مطالعه خط مشی عمومی. (ع. منوریان و ا. گلشن، مترجم) ، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • Egeberg, Morten. (1999). The impact of bureaucratic structure on policy making. Public Administration, 155-170.
 • Khalid, H. (2001). Policy implementation models: the case of library and documentation services in Pakistan. New library world, 87-92.
 • Makinde, T. (2005). Problems of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience. Journal of Social sciences, 6-63
 • ANDERSON, JAMES E. (2003). Public Policymaking. Stamford, CT: Cengage Learning; Wadsworth; Houghton Mifflin.
 • Dye, Thomas R. (2013). Understanding public policy. Boston: Pearson