تاثیر قابلیت نوآوری فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی در صنعت فناوری برتر با میانجی‌گری مدیریت فناوری (موردکاوی در صنعت الکترونیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشگاه مالک اشتر

چکیده

سازمان­های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی­های خاص مانند: وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت­های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می­باشند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی اثر قابلیت نوآوری فناورانه (مشتمل بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند) بر عملکرد محصول دفاعی پرداخته شده است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. در راستای بومی­سازی متغیرهای ادبیات موضوع با سازمان­های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در ایران، از روش گروه کانونی استفاده و داده­های موردنیاز، در قالب پرسشنامه از 58 سازمان دفاعی حوزه الکترونیک جمع­آوری شد. تحلیل نتایج معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی با استفاده از ابزار پی.ال.اس، نشان می­دهد قابلیت نوآوری محصول و فرایند، موجب بالا رفتن کیفیت مدیریت فناوری می­گردد. علاوه بر تایید معناداری مسیرهای مدل، نقش میانجی­گری مدیریت فناوری در مسیر قابلیت نوآوری فرایند و عملکرد محصول دفاعی مورد پذیرش قرار گرفت. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می­گردد مدیران در راستای ارتقای قابلیت نوآوری فرایند و محصول در سازمان عمل نموده تا ضمن افزایش کیفیت مدیریت فناوری، عملکرد محصول دفاعی را از منظر راهبردی و پاسخگویی به نیاز مشتریان بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


 • دهقانی پوده، حسین. اخوان، پیمان. حسینی سرخوش، محمد، (1392). افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز، مدیریت نوآوری، 2، 45-68
 • رضوانی، حمیدرضا، گرایلی نژاد، رزا، (1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه پارک‌ها و مراکز رشد، 28، 21-26
 • زندحسامی، حسام، آشتیانی پور، زینب، (1392). تحلیل چگونگی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر رقابت پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط، مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، 1-24
 • فخرایی، مرضیه؛ صادق پور، علی اصغر، (1381). آیا بنگاه‌های کوچک می‌توانند با تمرکز بر نوآوری جایگاه مناسب خود را در بازار جهانی بیابند؟، رهیافت، 26، 96-103.
 • قاسمی نژاد، یاسر، (1396)، تبیین فرایند نوآوری فناورانه: از تولید تا تجاری سازی و انتشار ایده، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره 50، 29-40
 • مدهوشی، مهرداد؛ طبیبی، محمدرضا؛ دلاوری، حمیدرضا، (1392). بررسی اثر رویکرد بازار و رویکرد کارآفرینی بر روی نوآوری در بنگاه‌های متوسط و کوچک، مطالعات معاملات، 17(65)، 115-136
 • مرکز صنایع نوین، (1384). پروژه شناسایی نهادهای سیاستگذار و پشتیبان صنایع با فناوری برتر در ایران، تهران.
 • مقیمی درونکلایی، سیدنورالدین و علیزاده ولوکلایی، حسین رضا، (1389). بررسی تطبیقی رویکردها و چارچوب‌های سنجش نوآوری، فصلنامه رشد فناوری، شماره 23، 28-33
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1383). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار اشراقی. چاپ اول.
 • سکاران، اوما، (1386). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه: صائبی، م، شیرازی، م.، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • لیتوسلیتی، لیا، (1392)، کاربرد گروه های کانونی در پژوهش (ویژه اتاق های فکرترجمه: ابراهیمی لویه، عادل، حقیقی ایرانی، فریبا، نشر علم، چاپ اول.
 • محمدی، مهدی. باقر سلیمی، سعید. بوشهری، علیرضا. نظری زاده، فرهاد. (1388). طراحی نظام نوآوری دفاعی، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • مکنزی، کنت، (1385)، چشم‌انداز مشترک ارتش آمریکا در افق 2020، ترجمه: حیدری، عبدالمجید و تمنایی، محمد، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • هیر، جوزف، هالت، توماس، رینگل، کریستنسن، سارستد، مارکو. (1395). مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی، ترجمه: آذر، عادل، غلامزاده، رسول، نشر نگاه دانش، چاپ اول.
 • دهقان، حسین، (1392)، برنامه‌های پیشنهادی وزیر دفاع به مجلس شورای اسلامی، سایت خبرگزاری فارس، 15/05/1392.
 • Aboelmaged, M.G. (2012), harvesting organizational knowledge and innovation practices: an empirical examination of their effects on operations strategy, Business Process Management Journal, Vol. 18 No. 5, pp. 712-734.
 • Azar,G. Ciabu schi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness, International Business Review 26 (2017) 324–336
 • Bi, K.X., Sun, D.H., Zheng R.F., & Li, B.Z. (2006). The construction of synergetic development system of product innovation and process innovation in manufacturing enterprises. Proceedings of the 13th International Conference on Management Science and Engineering (ICMSE), Lille, France, 5-7 October 2006, 628–636.
 • Bunnell, T. (2002), Positioning Malaysia: High-tech networks and the multicultural rescripting of national identity. Political Geography 21, 105-124.
 • Camisón, C., Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67, 2891–2902
 • Camisón, C., & Villar-López, A. (2010). An examination of the relationship between manufacturing flexibility and firm performance: The mediating role of innovation. International Journal of Operations and Production Management, 30(8).
 • Cetindamar, D., Phaal, R., Probert, David. (2009). Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities. Technovation, 29, 237–246
 • Cetindamar, D. Phaal, R. Probert, D. (2016). Technology management as a profession and the challenges ahead, J. Eng. Technol. Manage
 • Chiaroni, D. Chiesa, V. Frattini, F. 2011, The Open Innovation Journey: How Firms Dynamically Implement the Emerging Innovation Management Paradigm, Technovation, 31(1), 34-43
 • Coombs, J. E., & Bierly, P. E. (2001). Looking through the kaleidoscope: Measuring technological capability and performance. Academy of Management Proceedings, B1–B7
 • Coombs, J. E., & Bierly, P. E. (2006). Measuring technological capability and performance. R&D Management, 36(4), 421–438.
 • Damanpour, F. (2010). An integration of research findings of effects of firm size and market competition on product and process innovations. British Journal of Management, 21(4), 996–1010.
 • Damanpour, F. Evan, W.M, (1984). Organizational Innovation and Performance: The Problem of "Organiza- tional Lag, Administrative Science Quarterly,Vol. 29 No. 3, pp. 392-402
 • Damanpour, F., & Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization, and top managers. British Journal of Management, 17, 215–236.
 • Damanpour, F., Walker, R. M., & Avellaneda, C. N. (2009). Combinative effects of Innovation types and organizational performance: A longitudinal study of service organizations. Journal of Management Studies, 46, 650–675.
 • Davis L, (1982), New definition of ‘high-tech’ reveals that US competitiveness in this area has been declining, Business America 18 October pp 18–23
 • Drejer, A., (1997). The discipline of management of technology, based on considerations related to technology. Technovation, 17 (5), 253–265
 • Edler, J. Krahmer, F. M. and Reger, G. (2002). Changes in the strategic management of technology: results of a global benchmarking study, R&D Management 32, 2.
 • Fornell, C. G., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory. Journal of Marketing Research, 19, 440-452
 • Fornell, C., Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50
 • Godin, B. (2002). Outline for a history of science measurement. Science, Technology, & Human Values, 27(1), 3–27.
 • Gill, d. N. (2009). The influence of invironmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations, Technovation, 29 (12), 810-818
 • Gima, K., Murray, J.Y. (2007). Exploratory and exploitative learning in new product development: a social capital perspective on new technology ventures in China. Journal of International Marketing, 15(2), 1-29.
 • Griffin, A., Price, R.L., Maloney, M.M., Vojak, B.A. and Sim, E.W. (2009). Voices from the field: how exceptional electronic industrial innovators innovate? Journal of Product Innovation Management, 26(2), 222-240
 • Gu, Q, Jiang, W, Wang, G, (2016), Effects of external and internal sources on innovation Performance in Chinese high-tech SMEs: A resource-based Perspective, J.Eng.Technol.Manage, 40, 76–86
 • Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics,133,662–676
 • Han, Ch, Rhyn, S, Yang, M, Ieromonachou, M, Zhang, H, (2017), Evaluating R & D investment eciency in China's high-tech Industry, Journal of High Technology Management Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.hitech.2017.04.007
 • Hecker, D. E, (2005). High-technology employment: a NAICS-based update. Monthly Labos Review 7: 57-72.
 • Hirunyawipada, T. &. (2006). Consumer innovativeness and perceived risk: implications for high technology product adoption. Journal of Consumer Marketing, 23(4), 182-198.
 • Hao, Sh., B. Yu. (2011). The Impact of Technology Selection on Innovation Success and Organizational Performance, iBusiness, 3 (4). 366-371
 • Henrad, D. Szymanski, D. M. (2001). Why some new products are more successful than others. journal of markrting research; 38, 362-375
 • Horwitch, M., Stohr, E.A., (2012). Transforming technology management education: value creation-learning in the early twenty-first century. J.Eng. Technol.Manage. 29 (4), 489–507.
 • Hung, S. W., Tang, R. H. (2008). Factors affecting the choice of technology acquisition mode: An empirical analysis of the electronic firms of Japan, Korea and Taiwan. Technovation, 28(9),551-563
 • International Association for Management of Technology (IAMOT). (2012). Accreditation Policy and Procedural Manual for Graduate Level Management of Technology Academic Program, IAMOT Inc., Miami
 • Jin, J. Zedtwitz, M. (2008). Technological capability development in China's mobile phone industry. Technovation 28,327-334
 • Kakati, M. (2003). Success criteria in high-tech new ventures. Technovation, 23(5), 447-457.
 • Kerr, C., Phaal, R.,  Probert, D. R. (2008).Technology insertion in the defence industry: A primer. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture August 1, 222, 1009-1023
 • Knight, K.E., (1967). A Descriptive Model of Intra-Firm Innovation Process, Journal of Management, Vol. 40 No. 4, pp. 478-96
 • OECD (2005). The measurement of scientific and technological activities Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data (3rded.). Paris: OECD EUROSTAT
 • Lee, J., & Slater, J. (2007). Dynamic capabilities, entrepreneurial rent-seeking and the investment development path: The case of Samsung. Journal of International Management, 13, 241–257
 • Lio, S., Chang, W., Wu, C. & Katrichis, J.M. (2011). A Survey of Market Orientation Research (1995-2008). Industrial Marketing Management, 40(2): 301-310.
 • Marigo, N. Foxon, T. J. Pearson, P.J.G. (2010). Chinese Low-Carbon Innovation: eveloping Technological Capabilities in the Solar Photovoltaic Manufacturing Industry, Journal of Knowledge-based Innovation in China, 2(3), pp.253 – 268
 • Medcof, J. W. (1999). Identifying'super-technology'industries. Research-Technology Management, 42(4), 31-36.
 • Menguc, B., & Auh, S. (2010). Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure. Industrial Marketing Management, 39, 820–831
 • Mishra, S. S., Saji, K. B. (2013). The impact of institutional variables in new high-tech product development processes: The moderating roles of perceived risk and project duration. Marketing Intelligence & Planning, 31(2), 160 – 178.
 • Mothe, C., Nguyen Thi, T. (2010). The link between non-technological innovations and technological innovation. European Journal of innovation management, 13 (3), 313-332
 • Mumford, M. D. Zaccaro, S. J. Connelly, M. S. Marks, M.A. (2000). Leader ship Skills: Conclusions and Future Directions, Leadership Quarterly, 11(1), pp.155–170
 • Naranjo, D. (2009).The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations, Technovation, Volume 29, Issue 12, 810-818
 • Noori, H. (1987), BENEFITS ARISING FROM NEW TECHNOLOGY ADOPTION: SMALL VS. LARGE FIRMS, 5(1), 8-16
 • Ortega, M. J. (2009). Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities’ moderating role. Journal of Business Research.7.
 • Paladino, A., (2007). Investigating the drivers of innovation and new product success: A comparison of strategic orientations. Journal of Product Innovation Management 24 (6), 534–553.
 • Park, J. S. (2005). Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hi-tech start-ups: a new perspective and supporting case study. Technovation, 25, 739–752
 • Phaal, R., Farrukh, C.J.P., Probert, D.R. (2004). A framework for supporting the management of technological knowledge. International Journal of Technology Management, 27(1), 1-15
 • Santhapparaj, A.S. Sreenivasan, J. Loong, J.C.K. (2006). Competitive Factors of Semiconductor Industry in Malaysia: the Managers’ Perspectives, Competitiveness Review, 16(3&4), pp.197 - 211
 • Taylor, a., & Greve, H. (2006). Superman or the fantastic four? Knowledge combination and experience in innovative teams. Academy of Management Journal, 49, 23-40
 • Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness­of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting (pp. 739-742). Padova, Italy: CLEUP.
 • Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48, 159-205.
 • Tsai, K. H. (2004). The impact of technological capability on firm performance in Taiwan's electronics industry. Journal of High Technology Management Research, 15, 183–195.
 • Tuominen, M., & Hyvönen, S. (2004). Organizational innovation capability: A driver for competitive superiority in marketing channels. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(3), 277–293.
 • Unger JM, Rauch A, Frese M, Rosenbusch, N, (2011). Human capital and entrepreneurial success: a meta- analytical review. J Bus Ventur 26:341–358
 • Van Wyk, R.J. (2011). A BODY OF KNOWLEDGE FOR MANAGEMENT OF TECHNOLOGY (MOT-BOK). Twentieth International Conference on Management of Technology
 • Vincent, L. Bharadwaj, S. Challagalla, G. (2004). Does Innovation Mediate Firm Performance? A Meta-Analysis of Determinants and Consequences of Organizational Innovation, Working Paper, Georgia Institute of Technology.
 • Walker, R. M. (2004). Innovation and Organisational Performance: Evidence and a Research Agenda. Retreived 01.07.15, [from] http://www.aimresearch.org
 • Zahra, S. A., & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate Entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10, 43–58.
 • Zemlickiene, V. (2011). Analysis of High-technology Product development Models. Intellectual Economics, 2(10), 283–297
 • Zhang, J. & Duan, Y. (2010). Empirical study on the impact of market orientation and innovation orientation on new product performance of Chinese manufacturers. Nankai Business Review International; 1(2): 214-231.
 • Zhijie, G. Jie, J. Ping, L. (2011). Design and Application of Evaluation Model on Technical Innovation Ability of SMEs based on AHP and FCE, 7th International Conference on Innovation & Management, China.
 • Bauer, J. M., Lang, A., Schneide, V. (2011). Innovation Policy and Governance in High-Tech Industries: The Complexity of Coordination.
 • Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business press.
 • Chin, W.W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In ModernMethods for Business Research, Marcoulides,A. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 1295-1336.
 • Crawford, C. M. Di Benedetto, A. (2015), New Products Management, 11 edition
 • Daim, T., Cetindamar, D., Beyhan, Berna, Basoglu, N. (2013). Strategic Planning Decisions in the High Tech Industry. London: Springer,1-5
 • Klincewicz, K. (2005). Strategic alliances in the high-tech industry. Berlin: Logos Verlag.
 • Porter, M. E, (2003). Building the Microeconomic Foundations of Competitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, New York, Oxford University Press
 • Schumpeter, J.A. (1934). Theory of Economic Development, Cambridge: Harvard University Press.
 • Viardot, E. (2004). Successful Marketing Strategy for High-Tech Firms (Third edition). Artech House Inc.
 • Zhang, J. (2003). High-Tech start-Ups and industry dynamics in Silicon Valley. Public Policy Institute of California