الگوسازی روابط ساختاری عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 دانشجوی دکتری مدیریت و پژوهشگر دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

در چند سال اخیر بحث اقتصاد مقاومتی، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهه استکبار جهانی، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است. هدف از این موضوع، دستیابی به رشد اقتصادی درون‌زا، باثبات و پایدار می‌باشد. دستیابی به چنین رشدی مستلزم ساختارهایی است که یکی از آنها شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌باشد. سرمایه‌گذاری خطرپذیر نقش اساس در تامین مالی شرکت‌های نوپا ایفا می‌نماید و شرکت‌های نوپا یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. یکی از موانع گسترش فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مشخص نبودن مدل ارزیابی ریسک این نوع از فعالیت‌هاست. در این تحقیق با بررسی ادبیات تحقیق و همچنین تشکیل کمیته ۱۲ نفره از خبرگان دانشگاهی و تجربی (تا حد اشباع نظری)، عوامل مربوطه شناسایی شد و سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری روابط بین عوامل موثر واکاوی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که ۱۰ عامل در سه سطح مختلف در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارتباط دارند و شرایط اقتصاد مقاومتی موجب افزایش نرخ بازده، افزایش نقدینگی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


 • آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل باعرض، عباس؛ انواری‌رستمی، علی‌اصغر (1389): طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری. مدرس علوم انسانی (69)، صص.1-26.
 • اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا; بیگدلو، مهدی (1384): بررسی معیارهای مؤثر در ارزیابی کسب و کارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه. دانش مدیریت 1 (18)، صص. 3-30.
 • الفت، لعیا و شهریاری نیا، آرش (1393): مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک، مدیریت تولید و عملیات (۵) ۹، صص. ۱۰۹-۱۲۸.
 • بنای شاهانی، مریم; ادب، حسین; بنای شاهانی، محمدرضا (1394): بررسی نقش صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان: دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه: موسسه سفیران فرهنگی مبین. Available online at http://www.civilica.com/Paper-ICOM02-ICOM02_137.html.
 • تراب زاده جهرمی، محمدصادق؛ سجادیه، سید علیرضا؛ سمیعی نسب، مصطفی (۱۳۹۲): بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای، مطالعات انقلاب اسلامی (۱۰) ۳۲، صص. ۳۱-۴۶.
 • جمالی، یعقوب؛ جابری، علی (۱۳۹۴): اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام، مفهوم، اصول و سیاست‌ها، معرفت، (۲۴) ۲۱۳، صص. ۹۱-۱۰۶.
 • حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین (۱۳۹۲): اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه، مشکوه، (۳۲) ۱۱۸، صص. ۱۳۸-۱۵۹.
 • خوانساری، رسول; قلیچ، وهاب (1394): اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی. تحقیقات مالی اسلامی (۵) ۹, صص. ۹۱-۱۲۰.
 • درخشان، شهرزاد؛ محمدی، پرستو (1393): اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. مدیریت نوآوری (4)3؛ صص 152-131.
 • ردادی، علی؛ نجفی‌فراشاه، سید علی‌محمد؛ آذرفر، امیر (۱۳۹۵): الگوسازی روابط ساختاری و پیش نیازی مفاهیم سازنده اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری- تفسیری (ISM)، مطالعات راهبردی بسیج (۱۹) ۷۱، صص. ۳۱-۵۵.
 • سیف، اله‌مراد (۱۳۹۱): الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران؛ آفاق امنیت (۱۶)، صص. ۵-۲۲.
 • سیفلو، سجاد (۱۳۹۳): مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی؛ معرفت اقتصاد اسلامی (۵) ۱۰، صص. ۱۵۱-۱۷۳.
 • میرمعزی، سیدحسین (۱۳۹۱): اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، اقتصاد اسلامی، (۱۲) ۴۷، صص. ۴۹-۷۶.
 • عبدالملکی، حجت (۱۳۹۵): اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل. تهران، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).
 • Aouni, Belaid, Cinzia Colapinto, and Davide La Torre. (2014). A Fuzzy Goal Programming Model for Venture Capital Investment Decision Making. INFOR: Information Systems and Operational Research 52, no. 3: 138-146.
 • Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive structural modelling (ISM) approach: an overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 3-8.
 • Aven T (2011): On Some Recent Definitions and Analysis Frameworks for Risk, Vulnerability, and Resilience, Risk Analysis, 31, 515-522.
 • Bengtsson O., Sensoy B.A (2011): Investor abilities and financial contracting: Evidence from venture capital, Journal of Financial Intermediation, 20, 477–502.
 • Bottazzi, L., & Da Rin, M. (2002). Venture capital in Europe and the financing of innovative companies. Economic policy, 17(34), 229-270.
 • Bromiley P., McShane M., Nair A., Rustambekov E (2015): Enterprise Risk Management: Review, Critique, and Research Directions, Long Range Planning, 48, 265–276.
 • Coleman, S (2004): The "Liability of Newness" and Small Firm Access to Debt Capital: Is There a Link? The Journal of Entrepreneurial Finance, 9(2), 37-60.
 • Cumming D., Fleming G., Schwienbacher A. (2005): Liquidity Risk and Venture Capital Finance, Financial Management, 34, 77–105.
 • Da Rin, M., Hellmann, T. F., & Puri, M. (2011). A survey of venture capital research (No. w17523). National Bureau of Economic Research.
 • Dimov D. and Murray G (2008): Determinants of the Incidence and Scale of Seed Capital Investments by Venture Capital Firms, Small Business Economics, 30, 127–152.
 • Dixon R (1991): Venture capitalists and the appraisal of investments. Omega 19(5):333–344. Doi: 10.1023/a: 1008011216414
 • Fama E. and Jensen M (1983): Separation of Ownership and Control, Journal of Law and Economics, 26 (2), 301 – 325.
 • Fiet, J. O. (1995). Risk avoidance strategies in venture capital markets. Journal of Management Studies, 32(4), 551-574.
 • Flynn, D. M. (1991). The critical relationship between venture capitalists and entrepreneurs: planning, decision-making, and control. Small Business Economics, 3(3), 185-196.
 • Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D., & Henkel, J. (2006). What you are is what you like—similarity biases in venture capitalists' evaluations of start-up teams. Journal of Business Venturing, 21(6), 802-826.
 • Fried, V. H., & Hisrich, R. D. (1994). Toward a model of venture capital investment decision making. Financial management, 28-37.
 • Froot K. A., Scharfstein D. A., Stein J. C (1993): Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies, Journal of Finance, 48, 1629–1658.
 • Fulghieri, P., & Sevilir, M. (2009). Size and focus of a venture capitalist's portfolio. Review of Financial Studies, 22(11), 4643-4680.
 • Ge D, Mahoney JM, and Mahoney JT (2005): New venture valuation by venture capitalists: an integrative approach. University of Illinois at Urban Champaign Working Paper, 124, 05-0124
 • George, J. P., & Pramod, V. R. (2014). An interpretive structural model (ISM) analysis approach in steel re rolling mills (SRRMS). International Journal of Research in Engineering and Technology, 2(4), 161-174.
 • Gompers PA (1995): Optimal investment, monitoring, and the staging of venture capital. J Finance 50(5):1461–1489
 • Gupta, A. K., & Sapienza, H. J. (1992). Determinants of venture capital firms' preferences regarding the industry diversity and geographic scope of their investments. Journal of business Venturing, 7(5), 347-362.
 • Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development. European economic review, 45(4), 847-859.
 • Hall, J., & Hofer, C. W. (1993). Venture capitalists' decision criteria in new venture evaluation. Journal of business venturing, 8(1), 25-42.
 • Hochberg YV, Westerfield MM (2010): The size and specialization of direct investment portfolios. In: AFA 2011 Denver meetings paper.
 • Hopp C (2010): When do venture capitalists collaborate? Evidence on the driving forces of venture capital syndication, Small Business Economics, 35, 417–431.
 • Hopp C., Lukas C (2014): Evaluation frequency and evaluator’s experience: the case of venture capital investment firms and monitoring intensity in stage financing, Journal of Management and Governance, 18, 649–674.
 • Imamuddin K (2009): Pakistani venture capitalists’ investment factor: a comparative look. Asian Academy of Management Journal 14(1):81–105.
 • Jeng, L. A., & Wells, P. C. (2000). The determinants of venture capital funding: evidence across countries. Journal of corporate Finance, 6(3), 241-289.
 • Jensen M.C., Meckling W.H (1976): Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 • Kakati, Munin (2003): Success criteria in high-tech new ventures. In Technovation 23 (5), pp. 447-457.
 • Kanniainen, V., & Keuschnigg, C. (2004). Start-up investment with scarce venture capital support. Journal of Banking & Finance, 28(8), 1935-1959.
 • Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2000). How do venture capitalists choose investments? Workng Paper, University of Chicago, 121, 55-93.
 • Kaplan S.N., Strömberg P (2002): Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts, The Review of Economic Studies, 70, 281-315.
 • Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private equity performance: Returns, persistence, and capital flows. The Journal of Finance, 60(4), 1791-1823.
 • Katiyar, R., Barua, M. K., & Meena, P. L. (2015). Modelling the measures of supply chain performance in the Indian automotive industry. Benchmarking: An International Journal, 22(4), 665-696.
 • Kut C., Pramborg B., Smolarski J (2006): Risk Management in European Private Equity Funds: Survey Evidence, Journal of Private Equity, 9, 42–54.
 • Kut C., Pramborg B., Smolarski J (2007): Managing financial risk and uncertainty: The case of venture capital and buy-out funds, Global Business and Organizational Excellence, 26, 53–64.
 • Kut C., Smolarski J (2006): Risk Management in Private Equity Funds: A comparative study of Indian and Franco-German Funds, Journal of Developmental Entrepreneurship, 11, 35–55.
 • LiPuma J.A. and Park S (2014): Venture Capitalists' Risk Management of Portfolio Company Internationalization, Entrepreneurship Theory and Practise, 38, 1183– 1205.
 • Lu Q., Hwang P., Wang C.K (2006): Agency risk control through reprisal. Journal of Business Venturing, 21, 369–384.
 • Mackay P. and Moeller S. B (2007): The Value of Corporate Risk Management. Journal of Finance, 62, 1379–1419.
 • MacMillan IC, Siegel R, Narasimha PN (1986): Factor used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business Venture 1(1):119–128.
 • MacMillan, Ian C.; Zemann, Lauriann; Subbanarasimha, P. N. (1987): Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process. In Journal of Business Venturing 2 (2), pp. 123-137. DOI: 10.1016/0883-9026(87)90003-6.
 • Mandal, A., & Deshmukh, S. G. (1994). Vendor selection using interpretive structural modelling (ISM). International Journal of Operations & Production Management, 14(6), 52-59.
 • Manigart, S., Wright, M., Robbie, K., Desbrieres, P., & De Waele, K. (1997). Venture capitalists' appraisal of investment projects: An empirical European study. Entrepreneurship: Theory and Practice, 21(4), 29-44.
 • Manigart S., Waele K., Wright M., Robbie K., Desbrières P., Sapienza H.J., Beekman A (2002): Determinants of required return in venture capital investments: a five country study, Journal of Business Venturing, 17, 291–312.
 • Mason, C., & Stark, M. (2004). What do investors look for in a business plan? A comparison of the investment criteria of bankers, venture capitalists and business angels. International small business journal, 22(3), 227-248.
 • Milanov, H., and Fernhaber, S. A (2009): The impact of early imprinting on the evolution of new venture networks, Journal of Business Venturing, 24, 46-61.
 • Mudgal, R. K., Shankar, R., Talib, P., & Raj, T. (2010). Modelling the barriers of green supply chain practices: an Indian perspective. International Journal of Logistics Systems and Management, 7(1), 81-107.
 • Murray, G. (1999). Early-stage venture capital funds, scale economies and public support. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 1(4), 351-384.
 • Muzyka, D., Birley, S., & Leleux, B. (1996). Trade-offs in the investment decisons of European venture capitalists. Journal of Business Venturing, 11(4), 273-287.
 • Ning Y., Wang W., Bo Y. (2015): The driving forces of venture capital investments, Small Business Economics, 44, 315-344.
 • Nishat Faisal, M., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modeling the enablers. Business Process Management Journal, 12(4), 535-552.
 • Nwogugu, M. (2005). Towards multi-factor models of decision making and risk: A critique of Prospect Theory and related approaches, Part I. The Journal of Risk Finance, 6(2), 150-162.
 • Pandey IM (1995): Venture capital investment factor used by venture capitalists in India. In: 7th annual symposium on small business finance, Florida
 • Pinkwart A., Kolb S., Heinemann D (2005): Unternehmen aus der Krise führen. Die Turnaround-Balanced Scorecard als ganzheitliches Konzept zur Wiederherstellung des Unternehmenserfolgs von kleinen und mittleren Unternehmen, Deutscher Sparkassen Verlag. Stuttgart.
 • Pinkwart A., Proksch D., Schefczyk M., Fiegler T (2015): Ernst C., Reasons for the Failure of New Technology-Based Firms: A Longitudinal Empirical Study for Germany. Credit and Capital Markets, 48 (4), 597 – 627.
 • Proksch, D., Stranz, W., Pinkwart, A., & Schefczyk, M. (2016). Risk management in the venture capital industry: Managing risk in portfolio companies. The Journal of Entrepreneurial Finance, 18(2), 1.
 • Raj, T., & Attri, R. (2010). Quantifying barriers to implementing total quality management (TQM). European Journal of Industrial Engineering, 4(3), 308-335.
 • Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Change, 72(8), 1011-1029.
 • Robinson, R. B. (1987). Emerging strategies in the venture capital industry. Journal of Business Venturing, 2(1), 53-77.
 • Sandberg, William R.; Hofer, Charles W. (1988): Improving new venture performance: The role of strategy, industry structure, and the entrepreneur. In Journal of Business Venturing 2 (1), pp. 5–28.
 • Schilit, K. W., & Chandran, J. (1993). The venture capital decision process: a reappraisal. Entrepreneurship, Innovation and Change, 2(4), 359-383.
 • Shepherd, D. A. (1999). Venture capitalists' assessment of new venture survival. Management science, 45(5), 621-632.
 • Smolarski J., Verick H., Foxen S., Kut C (2005): Risk management in Indian venture capital and private equity firms: A comparative study, Thunderbird International Business Review, 47, 469–488.
 • Starr, J. A., & Bygrave, W. D. (1992). The second time around: The outcomes, assets, and liabilities of prior start-up experience. International perspectives on entrepreneurship research, 1991, 340-363.
 • Starr, J. A., Bygrave, W. D., & Tercanli, D. (1993). Does experience pay? Methodological issues in the study of entrepreneurial experience. Entrepreneurship Research: Global Perspectives. Amsterdam: Elsevier, 125-155.
 • Stuart, R. W., & Abetti, P. A. (1990). Impact of entrepreneurial and management experience on early performance. Journal of business venturing, 5(3), 151-162.
 • Tan J., Zhang W., Jun X (2012). Managing risk in a transitional environment: An exploratory study of control and incentive mechanisms of venture capital firms in China, Journal of Small Business Management, 46, 263-285.
 • Timmons JA, Sapienza HJ (1992): Venture capital: more than money. In: Pratt’s guide to venture capital sources 8, pp 39–43
 • Tourani-Rad A. and England C (2003): Characteristics of Venture Capital Firms and Investment Appraisals: Australian Evidence, the Journal of Entrepreneurial Finance, 8(2), 71-85.
 • Tyebjee, T. T., & Bruno, A. V. (1984). A model of venture capitalist investment activity. Management science, 30(9), 1051-1066.
 • Wang H., Wuebker R.J., Han S (2012): Ensley M.D., Strategic alliances by venture capital backed firms: an empirical examination, Small Business Economics, 38, 179–196.
 • Wang H., Wuebker R.J., Han S., Ensley M.D (2012): Strategic alliances by venture capital backed firms: an empirical examination, Small Business Economics, 38, 179–196
 • Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1), 81-87.
 • Yoshikawa T., Phan P.H., Linton J (2004): The relationship between governance structure and risk management approaches in Japanese venture capital firms, Journal of Business Venturing, 19, 831–849.
 • Zacharakis A.L. and Meyer G.D (2000): The Potential of Actuarial Decision Models: Can They Improve the Venture Capital Investment Decision, Journal of Business Venturing, 9026, 323–346.
 • Zinecker, M., & Bolf, D. (2015). Venture capitalists’ investment selection criteria in CEE countries and Russia. Verslas: teorija ir praktika, 16(1), 94-103.
 • Bygrave W.D (2006): The entrepreneurship paradigm In Neergaard H, Ulhoi JP (ed), Handbook of qualitative research methods in Entrepreneurship, Cheltenham and Northhampton, 17-48.
 • Gompers, P., & Lerner, J. (2000): The determinants of corporate venture capital success Organizational structure, incentives, and complementarities. In Concentrated corporate ownership (pp. 17–54). University of Chicago Press.
 • Hashemiolya, Rahele (2015): Decision Making Model of Venture Capitalist in Iran. The Model of Venture Capitalists due Diligence. Master’s thesis. Lulea University of Technology, Lulea, Sweden.
 • Hochberg YV, Westerfield MM (2010): The size and specialization of direct investment portfolios. In: AFA 2011 Denver meetings paper.
 • Ljungqvist A, Richardson M (2003): The cash flow, return and risk characteristics of private equity (No. w9454). National Bureau of Economic Research
 • Lulu, Zeng (2014): Research on the key business model components influence on decisions of venture capital investment. Master degree of science. Oulu Business School, Oulu, Finland. University of Oulu.
 • MacIntosh J (1997): Venture capital exits in Canada and the United States. In: Halpern P (Ed) Financing Growth in Canada. University of Calgary Press, Calgary
 • Mason, C., & Botelho, T. (2014). The 2014 survey of business angel investing in the UK: a changing market place. Adam Smith Business School, University of Glasgow.
 • Mishra AK (1996): Venture capital financing in India. Shipra Publications, Delhi.
 • Neergaard H. and Ulhoi J.P (2006): Handbook of qualitative research methods in Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham and Northampton.
 • Sage AP (1977): Interpretive structural modeling: methodology for large-scale systems. McGraw-Hill, New York, pp 91–164.
 • Starr, J., & Bygrave, W. (1991). The Assets and Liabilities of Prior Start-Up Experience: An Exploratory Study of Multiple Venture Entrepreneurs' in Churchill et al (ed). Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson, Ma.
 • Vesper, K. H. (1990). New venture strategies. Pearson.
 • Wilson WJ (1985): The new ventures: inside the high-stakes world of venture capital. Addison Wesley Publishing Company, Reading.