الگوسازی در فرایند نوآوری با رویکرد ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقات دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

با نظر به تحقیقات انجام‌شده در زمینۀ نوآوری مشاهده می‌شود که محققان زیادی به اهمیت فرآیند نوآوری، در ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری سازمان اشاره کرده‌اند. اما تحقیق جامعی به‌صورت ویژه در راستای تبیین متغیرهای حیاتی در فرآیند نوآوری و نحوۀ ارتباط این متغیرها با هم مشاهده نشد. لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه مراحل فرآیند نوآوری شامل چه متغیرهایی بوده و در چه تعاملی با هم قرار دارند؟ در این تحقیق با بررسی مطالعات گذشته در ارتباط با فرآیند نوآوری تلاش گردیده تا ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های حیاتی در فرآیند نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی و  سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، ارتباط میان شاخص‌های فرآیند نوآوری، تحلیل و تبیین شوند. بر پایۀ یافته‌های تحلیل محتوای کیفی، در مجموع سه بعد، هفت مؤلفه و 18 شاخص به عنوان اجزای مراحل فرآیند نوآوری در یک مرکز تحقیقاتی دفاعی شناسایی و سپس بر پایۀ نتایج روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ، شاخص‌های مذکور از نظر شدت نفوذ بر یکدیگر در هشت سطح دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد که  شاخص‌های «عرضه نوآوری در بازار»، «انتخاب بهترین ایده‌ها»، «میزان پذیرش نوآوری» و «میزان کاربرد نوآوری» از نفوذ (عدم وابستگی) بالایی برخوردار هستند. بنابراین سازمان تحقیقاتی دفاعی برای رسیدن به نوآوری باید توجه ویژه‌ای به شاخص‌های مذکور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. دانایی فرد، ح. الوانی، م؛ و آذر، ع. (1389). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع، انتشارات صفار، 15.
 2. دهقان، نبی ا...، فتحی، صمد و هوشیار، اکبر (1391). ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 48، سال دوازدهم، 113- 158.
 3. رایف، د. لیسی، الف؛ و فیکو، ف. ج. (1388). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق. ترجمه مهدخت بروجردی علوی. تهران: انتشارات سروش، چاپ سوم.
 4. رحمان سرشت، حسین و حبیبی بدرآبادی، محبوبه (1393). الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، سال بیست ونهم، شماره 1، 53-78.
 5. سلطانی تیرانی (1378). فلورا، نهادی کردن نوآوری در سازمان، انتشارات رسا، چاپ اول، ایران، تهران.
 6. طبائیان، سیدکمال (1390). طراحی مدل نوآوری در صنعت هوایی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابدرای.
 7. کرسول، ج؛ و پلانو کلارک و. (1387). روش‌های تحقیق تلفیقی، ترجمه عباس زارعی و محسن نیازی. تهران: انتشارات ثامن الحجج.
 8. کریپندورف، کلوس (1386). تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی. ترجمة هوشنگ نایبی، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
 9. فضلی، صفر، درویشی، فرهاد، بوشهری، علیرضا و نظری‌زاده، فرهاد (1394). شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر نوآوری در صنعت دفاعی (مطالعه صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 6، 153- 182.
 10. فرتوک زاده، حمیدرضا و وزیری جواد (1387). تحلیل محیط نهادی نوآوری در گذار به صنایع دفاعی فردا، فصلنامه اندیشه مدیریت، سال سوم، شمارة اول، 35- 75.
 11. قاسمی نژاد، یاسر و شاه‌میری، فرهاد (1392). ارائه چارچوبی مفهومی برای انتخاب ایده های محصول جدید و نوآورانه، فصلنامه رشد فناوری، سال نهم، شماره 34، ایران، تهران، 2-11.
 12. قاسمی نژاد، یاسر و صادقی مال‌امیری، منصور (1395). هم‌پایانی در نقش رویکرد ضعیف تمرکززدایی در ارتقای خلاقیت و نوآوری سازمان‌های صنعتی، فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 46، ایران، تهران، 35-41.
 13. نظری زاده، فرهاد، مهدی نژاد نوری، محمد و حجازی، سیدرضا (1391). نقش و تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی، نشریه علمی – پژوهشی، نشریه مدیریت نوآوری، سال اول، شماره 1، 1-20.
 • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
 • Amabile, T. M. (1996). Creativity and innovation in organizations (Vol. 5): Harvard Business School Boston.
 • Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
 • Beije P. (1998). Technological Change in the Modern Economy // Cheltenham U.K. Edward Elgar.
 • Birkinshaw, J. Hamel, G. & Mol, M. (2008). Management innovation. Academy of Management Review, 33(4): 825–845.
 • Cooper, J. R. (1998). A Multidimensional Approach to the Adoption of Innovation’, Management Decision, vol. 36, no. 8, pp. 493-502.
 • Cooper, R. G. (2006). Formula for success in new product development. Marketing Management, 18-24.
 • Damanpour, F. & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423-454.
 • Damanpour, F. & Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization, and top managers. British Journal of Management, 17(3): 215–236.
 • Damanpour, F. & Wischnevsky, J. D. (2006). Research on innovation in organizations: distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations. Journal of Engineering and Technology Management, 23(4): 269–291.
 • De Jong, J. & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36.
 • Freeman, C. and Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation, 3rd Edition, Continuum, London.
 • Freeman, J. Hellgren, T. Mastroeni, M. Paoli, G. P. Robertson, K. & Black, J. (2015). Innovation Models. Enabling new defence solutions and enhanced benefits from science and technology. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. and Cambridge, UK.
 • Gopalakrishnan, S. & Damanpour, F. 1997, ‘A Review of Innovation Research in Economics, Sociology and Technology Management’, Omega, International Journal of Management Science, vol. 25, no. 1, pp. 15-28.
 • Isaacson, J. A. Layne, C. & Arquilla, J. (1999). Predicting military innovation (No. RAND/DB-242-A). RAND ARROYO CENTER SANTA MONICA CA.
 • Jonash, B. Korba, C. Thomas, S. Wordham, J. (2015). In pursuit of innovation: A CEO checklist. Deloitte Development LLC. http://www.deloitte.com/us/ceo_checklist.
 • Kanter, R. M. (1983). The change masters: Binnovation and entrepreneturship in the American corporation. Touchstone Book.
 • Kanter, R.M. (1988) When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective and Social Conditions for Innovation in Organization. Research in Organizational Behavior, 10, 169–211.
 • Kasper, G. & Clohesy, S. (2008). Intentional Innovation: How getting more systematic about innovation could improve philanthropy and increase social impact. W. KK Foundation (Ed.): Kellogg Foundation.
 • Kimberly, J. R. & Evanisko, M. J. (1981). Organizational innovation: The influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations. Academy of management journal, 24(4), 689-713.
 • Klein, K. J. & Sorra, J. S. (1996). The challenge of innovation implementation. Academy of Management Journal, 21(1): 1055–1080.
 • Kotsemir, M. N. & Meissner, D. (2013). Conceptualizing the innovation process–trends and outlook. Higher School of Economics Research Paper No. WP BPR, 10.
 • Magdalena, P. (2015). Innovation Generation Process and its Determinants. International Journal of Contemporary Management, 14(1).
 • Momeni, M. Nielsen, S. B. & Kafash, M. H. (2015). Determination of Innovation Capability of Organizations: Qualitative Meta Synthesis and Delphi Method. In Proceedings of RESER2015 - Innovative Services in the 21st Century.
 • Morris, L. (2011). The innovation master plan: the CEO's guide to innovation. Walnut Creek, CA: Innovation Academy. Special edition for InnovationManagement.com.
 • OECD, Eurostat (2005). Oslo Manual – Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third edition //Paris 2005, Sp 46.
 • Padmore, T. Schuetze, H. & Gibson, H. (1998). Modeling systems of innovation: An enterprise-centered view. Research Policy, 26(6), 605-624.
 • Rainey, D. L. (2005). Product innovation: leading change through integrated product development. Cambridge University Press, p. 170.
 • Read, A. (2000). Determinants of successful organizational innovation: a review of current research. Journal of management practice, 3(1), 95-119.
 • Roberts, E. B. (1988). Managing invention and innovation. Research Management, 31(3): 11–29.
 • Rogers E. M. (1995). Diffusion of innovations / New York: Free Press, 4th edition.
 • Sapolsky, Harvey M. Benjamin H. Friedman, Brendan Ritenhouse Green (2009). US Military Innovation since the Cold War, Routledge. 34.
 • Schroeder, R. Van de Ven, A. Scudder, G. & Polley, D. (1986). Managing innovation and change processes: findings from the Minnesota Innovation Research Program. Agribusiness (1986-1998), 2(4), 501.
 • Singh M.D. Shankar R, Narain R, Agarwal, (2003). “An interpretive structural modeling of knowledge management in engineering industries”, Journal of Advances in Management Research, 1, 28 – 40.
 • Smith, D. (2010). Exploring innovation. McGraw-Hill Higher Education.
 • Thakkar, J. Kanda, A. & Deshmukh, S. G. (2008). Interpretive structural modeling (ISM) of IT-enablers for Indian manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security, 16(2), 113-136.
 • Van de Ven, A. H. Angle, H. L. & Poole, M. S. (2000). Research on the management of innovation: The Minnesota studies. New York: Oxford University Press.
 • Vincent, L. H. Bharadwaj, S. G. & Challagalla, G. N. (2004). Does innovation mediate firm performance? A meta-analysis of determinants and consequences of organizational innovation.
 • Yin, S.H. Wang, C.C. Teng, L.Y. and Yulam M.H. (2012). Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in R&D alliance. Scientific Research and Essays, 7(19), pp. 1872-1890.
 • Zaltman, G. Duncan, R. & Holbek, J. (1973). Innovations and organizations. New York: