تحلیل اهمیت – عملکرد مفاهیم راهبردی اعتلای معلمان و ارائه توصیه‌های سیاستی برای نهادهای سیاستگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام(نویسنده مسئول)

چکیده

معلمان نقطه آغاز و اساسِ گذار هر تحولی در نظام آموزش‌وپرورش‌ به شمار می‌روند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های مهم اعتلای معلمان و ارائه توصیه‌های سیاستی به نهادهای سیاست‌گذار با توجه به تحلیل شکاف وضع مطلوب و وضع موجود، شکل‌گرفته است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مرتبط در آموزش‌وپرورش بررسی‌شده و مؤلفه‌های راهبردی اعتلای معلمان استخراج‌شده و در مرحله کمّی با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، وضع مطلوب در مقابل وضع موجود مؤلفه‌های شناسایی‌شده از منظر سه‌ گروه معلمان، محققان و مجریان ارزیابی و مقایسه شده است. با تحلیل پرسشنامه‌های سه گروه پاسخ‌دهنده ضمن تعیین اولویت هر یک از مؤلفه‌های دوازده‌گانه از منظر هر یک از طبقات، مشخص شد اگرچه در ارزیابی وضع موجود برخی مؤلفه‌ها اختلاف‌نظر مشاهده می‌شود، اما جایگاه ویژه عوامل مربوط به توانمندسازی معلمان، بعد از مقوله‌های معیشتی و منزلتی، مورد وفاق نسبی هر سه گروه مخاطب قرار دارد. از سوی دیگر مؤلفه توسعه مشارکت معلمان با اتفاق‌نظر، هم به لحاظ اهمیت و هم به لحاظ عملکرد در سطح بالاتر از متوسط ارزیابی‌شده است که از توجه متناسب با جایگاه این مؤلفه از سوی مسئولان حکایت دارد. هر سه گروه، نقش دانشگاه فرهنگیان در اعتلای معلمان را در سطح پایین ارزیابی کرده و بر این باورند که منابع تخصیص‌یافته در این حوزه فراتر از جایگاه و نقش این مؤلفه بوده و به‌نوعی اتلاف منابع رخ‌داده است. بهبود نظام پاداش مبتنی بر تخصص نیز از منظر هر سه گروه دارای اولویت پایین ارزیابی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


 • آقازاده، احمد، (1369). آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • بهزادفر، مرجان؛ طاطایی،‌ تیمور، (1394). نقش معلم در نظام آموزش و پرورش،‌ اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران. تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • دهقان،‌ داریوش، (1376). گزارش همایش بین المللی بانکوک، منتشر شده در اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه کشور.
 • فلاحی، کیومرث، (1388). بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 • الماسی، علی محمد، (1375). آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: انتشارات رشد.
 • مختاری، سید احمد، (1372). نحوه تجلیل از مقام معلم در پیشبرد اهداف برنامه‌های آموزش و پرورش در دبستان‌های استان مرکزی، گزارش پژوهشی،‌ اراک: اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
 • یونسکو (1966). مقام و منزلت معلم از دیدگاه یونسکو،‌ ترجمه محمد تقی سبزواری،‌ تهران: انتشارات مرسل.
 • Campbell, C. Leiberman, A. & Yashika, A. (2016). Developing professional capital in policy and practice: Ontario’s Teacher Learning and Leadership Program. Journal of Professional Capital and Community, 3 (1), 219 – 236.
 • Holloway, Immy & Todres, Les (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence. Qualitative Research. 3 (3), 345-357.
 • Huai, N. Braden, Jeffery P. White, Jennifer L. Elliott, Stephen N. (2006). Effect of an Internet-Based Professional Development Program on Teachers’ Assessment Literacy for All Students. Teacher Education and Special Education. 29(4), 244–260.
 • Kitcharoen S. (2007). Importance-performance analysis on information technology application in higher education institutions in Thailand. ABAC J.27 (2), 15-22.
 • Li, L. Hallinger, Ph. & Walker, A. (2015). Exploring the mediating effects of trust on principal leadership and teacher professional learning in Hong Kong primary schools. Educational Management administration & Leadership, 14(2), 1-23.
 • Martilla, J. A. & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 77-79.
 • Patton, K. Parker, M. & Tannehill, D. (2015). Helping Teachers Help Themselves: Professional Development That Makes a Difference. Journals Permissions, 99(1), 26–42.
 • Qing, G. (2005). Intercultural Experience and Teacher Professional Development. Regional Language Centre Journal, 36(1), 5-22.
 • Richter, D. Kunter, M. Klusmann, U. O. & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers` uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116-126.
 • Siniscalchi, J. M. Beale, E. K. & Fortuna, A. (2008). Using importance-performance analysis to evaluate training. Performance Improvement, 47(10), 30-35.
 • Stirling, A. J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
 • Tyrrell TJ, Okrant MJ (2004). Importance-performance analysis: Some recommendations for an economic planning perspective. J Tourism Annual, 1(2), 9-14.
 • Walker, A. Haiyan, Q. & Shuangye, Ch. (2007). Leadership and moral literacy in intercultural schools. Journal of Educational Administration. 45(4), 279-397.
 • Xia, W. Jie, Z. Chaolin, G. Feng, Z. (2009). Examining antecedents and consequences of tourist satisfaction: A structural modeling approach. Tsinghua Science and Technology, 1(4), 1007-1021.
 • Baumard, P. (2001). Tacit knowledge in organizations. London: SAGE Publications.
 • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Sage Braun, Virginia.
 • Braun, V, & Clarke, C. (2006). Using thematic analysis in psychology. Edward Arnold (Publishers) Ltd.
 • Dolton, P. & Marcenaro-Gutierrez, O. (2013). Global Teacher Status Index 2013. Varkey GEMS Foundation
 • Gusky, T.R. (2000). Evaluating professional development: Thiusand Oaks. CA: Corwin Press
 • King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Los Angeles: SAGE.
 • (2014). TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Villegas-Reimers, E (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning
 • Priest, A.W. (2015). An investigation into faculty development practices in graduate physical therapy ducation programs. Retrieved July 1492311, from http://etd.lib.ttu.edu/theses/available / etd.35322337