تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در قرن اخیر، رشد و توسعه فناوری صرفاً در حوزه فرایندهای کاری سازمان­ها و صنایع نبوده است بلکه نظام اجتماعی را نیز متأثر کرده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و توصیف عمیق تجارب و دریافت­های متکثر اعضای هیات علمی یک دانشگاه از تاثیرات توسعه ­فناوری در ارتباطات بین­فردیِ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی می­باشد. این مطالعه با رویکرد اکتشافی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به گردآوری داده ها پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی داده­های گردآوری شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. افراد مورد مطالعه(مشارکت کنندگان) 13 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که از طریق روش نمونه­گیری هدفمند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. انزوای فردی و کنش­های ریاکارانه، دو مضمون سطح فردی و در سطح جامعه مضامین ارتباطات اجتماعی پایشی و فرهنگ رفتارهای فخرفروشانه و در سطح نوع بشر مضمون تضعیف شأن انسان، مضامین اصلی استخراج شده می باشند. در نهایت مضامین حاصل از مصاحبه­ها با ابعاد و مولفه­های سبک زندگی اسلامی-ایرانی تطبیق داده شده و موارد افتراقی تبیین گردیده­اند. یافته‌های تحقیق می‌تواند در فهم بهتر و تقویت آگاهی­های جمعی نسبت به ابعاد مختلف رشد و توسعه فناوری در نزد افراد جامعه مفید واقع شود و سیاستگزاران را در برخورد با آن مهیاتر ­سازد. 

کلیدواژه‌ها


 •  استادی، مجید و سالاری فر، محمدرضا (1395). «نقش عوامل عاطفی-روانیدر تحکیم خانواده از منظر آیات و روایات با رویکرد سبک زندگی اسلامی». دو فصلنامه پژوهشنامه سبک زندگی. سال دوم، شماره سوم، صص 64-45.
 •  ابراهیم‌آبادی، حسین (1392). «تاملی بر نسبت میان فناوری‌های اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی» تهران: فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ششم، شماره چهارم، صص 106-83.
 •  اوتارخانی، علی (1390). «عدالت و انصاف در همکاری مبتنی بر اعتماد». چشم‌انداز مدیریت، شماره 33، صص 47-29.
 •  ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390). «تحلیل محتوای کیفی». فصلنامه پژوهش، سال سوم، شماره دوم- صص 44-15.
 •  بختیاری، آمنه و نصیری، بهاره (1395). «واکاوی تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی خانواده ایرانی». فصلنامه مدیریت شهری، شماره 45، صص 488-475.
 •  بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق (1391). «شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان» فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره پنجم، شماره یک، صص 62-31.
 •  تقوی پور، محدرضا و صلواتیان، سیاوش (1394). «الگوی خانواده تراز اسلامی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 69، صص 38-5.
 •  حصیرچی، امیر و نیاوند، عباس (1390). «تحلیل الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی از منظر مقام رهبری». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 50، صص 83-51.
 •  خاشعی، وحید؛ نظرپور، حامد و شریعت زاده، سید محمدعلی (1395). «کاوشی در سبک زندگی اسلامی در حوزه رفتار مصرف کننده از دیدگاه نهج البلاغه». فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 24، شماره یک. صص 49-11.
 • رضایی، ابراهیم؛ جعفری، احمد و صادقی، محمد (1394). «زمینه شناسی سبک زندگی ایرانی اسلامی». چهارمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت. اردیبهشت 1394.
 •  کافی، مجید (1394). «مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی». دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی. شماره 14. صص 75-56.
 •  فرهنگی، علی اکبر؛ امیری، مجتبی؛ موسویان، سیدمرتضی؛ نظری، کاظم (1395). «ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال ششم، شماره 2، صص 51-23.
 •  قاضی‌زاده، علیرضا (1391). «فناوری و قدرت اطلاعاتی؛ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل». فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره دوم، صص 167-141.
 •  گوشال، سامانترا (1393). «تئوری‌های بد مدیریت، اقدامات خوب مدیریت را تخریب می‌کند»، ترجمه حسین خالقی. فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 69، صص 67-45.
 •  هادوی نژاد، مصطفی؛ دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل و خائف الهی، احمدعلی (1389). «کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی با استفاده از نظریه داده بنیاد». اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، صص 130-81.
 •  توکل، محمد (1390). جامعه شناسی تکنولوژی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 •  دعایی، حبیب الله (1390). نظریه‌ها و فرایندهای ارتباطات سازمانی. مشهد: انتشارات جهان فردا.
 •  شیرازی، علی (1394). رفتار سازمانی: تئوری، تحقیق و کاربرد. مشهد: انتشارات ارسلان.
 •  فرهنگی، علی اکبر (1382). ارتباطات انسانی، جلد اول. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
 •  فرهنگی، علی اکبر؛ صفرزاده، حسین؛ خادمی، مهدی (1393). نظریه‌های ارتباطات سازمانی. چاپ پنجم، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 •  قلی پور، آرین (1391). مدیریت رفتار سازمانی، رفتارفردی. تهران: انتشارات سمت.
 •  قلی پور، آرین (1394). مدیریت منابع انسانی؛ مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها، چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت.
 •  کرسول، جان؛ پلانوکلارک، ویکی (1390). روش‌های پژوهش ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی. تهران: انتشارات آییژ.
 •  مجموعه نویسندگان (1389). کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». تهران: دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.
 •  محسنیان‌راد، مهدی (1392). ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی). تهران: انتشارات سروش.
 •  محمدپور، احمد (1389). روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان
 •  مکولی، جان؛ دبرلی، ژوآنی؛ جانسون، فیل (1389). نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها، ترجمه حسن دانایی فرد و سیدحسین کاظمی (جلد اول). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 •  مهدوی‌کنی، محمدسعید (1391). دین و سبک زندگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 •  نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 •  Chan, A & Garrick, J. (2003). The moral Technologies of knowledge management. Information Communication and Society. 291-306.
 • Dahl, Robert (1986). Power as the control of behavior. In Steven Lukes(Ed), power, New York University Press, pp. 37-58.
 •  D”Urso, Scott. (2006). Who is Watching Us at Work? Toward a Structural- Perceptual Model of Electronic Monitoring and Surveillance in Organizations. Communication Theory, 16, 281-303.
 •  Hui, Du. Lehmann, M & Willison, L. (2014). The Technology-Facilitated Contribution Behavior. Behavioral Research in Accounting. Vol, 26. N,2. 99-130.
 • Lieberman, B., Seidman, G., McKenna, K. Y., & Buffardi, L. E. (2011). Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyber loafing. Computers in Human behavior, 27(6), 2192-2199.
 • Nielsen, J. (2003). IM, not IP (information pollution). Queue, 1(8), 76-75.
 •  Rousseau – M, Denise. (1997). Organizational Behavior in the new organizational Era, Annual Reviews Inc. 48: 515-546.
 • Trethewey, A., & Corman, S. (2001). Anticipating k-commerce: E-commerce, knowledge management, and organizational communication. Management Communication Quarterly, 14(4), 619-628.
 • Bruce, C., Pham, B. & Stoodley, I. (2002). The Collective Consciousness of Information Technology Research: The Significance and Value of Research Projects.
 • Burns, T. and Stalker, G.M. (1961). The management of innovation. London: Tavistock.
 •  Eisenberg, Eric M. Goodall, Jr and Angela Trethewey. (2010).Organizational Communication: Balancing Creativity and Constraint. 6 Edition. Bedford/St. Martin's.
 •  Mcshane, Steven L. Von Glinow, Mary. (2010). Organizational Behavior: Emerging Knowledge and practice for the real world. McGraw-Hill. Irwin, New York: NY.
 • ­Miller, K. (2008). Organizational Communication: Approaches and Processes, Belmont, CA: Wadsworth the Gallup Report.
 •  Weil, M. M., Rosen, L. D. (1998). Technostress: Coping with technology, Wiley, New York.