شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه ( نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی درآمد ارزی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، در همین راستا یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در درآمد ارزی و تنوع سازی صادرات بوده­اند، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های اداره گمرک، مرکز آمار و بانک مرکزی برای دوره زمانی 1371 تا 1394 و با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای به بررسی عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات با تاکید بر بندهای اقتصاد مقاومتی می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که تلاطم بازار ارز، نسبت تسهیلات غیردولتی و تحریم باعث کاهش تنوع پذیری صادرات می‌شوند، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تنوع پذیری صادرات می‌شوند. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تلاطم بازار ارز، هدایت و بیمه تسهیلات به بخش‌های دارای نوآوری، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش کیفیت تحصیلات و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت لازم و ضروری است

کلیدواژه‌ها


 • آذربایجانی، کریم، راکی، مولود و همایون رنجبر (1390)، تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای دی هشت)، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1 (3)، ص 201-165.
 • تقی‌پور، انوشیروان و افسانه موسوی آزاد کسمایی (1380) تحلیلی بر متنوع سازی صادرات و تاثیر آن بر افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی: مورد مطالعه ایران، پژوهش نامه بازرگانی، 5 (18)، ص 144-109.
 • محمدی، حسین و بهزاد فکاری (1394) اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران (با استفاده از رگرسیون ریج)، فصلنامه سیاست‌‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، ص 94-75.
 • معمارنژاد، عباس، امام وردی قدرت اله، شایسته افسانه (1387)، بررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی (سال‌های 1385-1358)، فصلنامه علوم اقتصادی، 2 (3)، ص 100-85.
 • نعمت‌اللهی، سمیه و علیرضا گرشاسبی (1393)، بررسی تغییرات تنوع پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی با تاکید بر دوره زمانی 1391-1383. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4 (14)، ص 92-75.
 • یاوری، کاظم، اشرف‌زاده، حمیدرضا و خالد احمدزاده (1389) متنوع سازی صادرات و بهره‌وری در صنایع کشور، پژوهش‌های اقتصادی، 10(3)، ص 73-53.
 • Feder, G (1983) On export and economic growth, Journal of development economics, 12(1), 59-73.
 • Prebisch, R. (1950), The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, Economic Bulletin for Latin America,7, 1-12.
 • Singer, H. (1950), The Distributions of Gains Between Investing and Borrowing Countries, the American Economic Review, 40(2): 473-85.
 • Ferreira. G. (2009), From Coffee Beans to Microchips: Export Diversification and Economic Growth in Costa Rica, Southern Agriculture Economics, 2009 annual Meeting, january 31-february 3.
 • Herzer, D. , and D. Nowak-Lehnman (2006), What does Export Diversification do for Growth? An Econometric Analysis, Applied Economics, 38 (15), 1825-38.
 • Melitz, M. J. (2003), The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, 71(6), 1695–725.
 • Feenstra, R. and Kee, H. (2004) Export Variety and Country Productivity: Estimating the monopolistic competition model with endogenous productivity, Journal of international Economics, 74(2), 500-518.
 • Feenstra, R. C. (2010). Offshoring in the Global Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications, Volume 1 of MIT Press Books. The MIT Press.
 • Agosin, M, Alvarez, R and Bravo-ortega, C (2012),Determinants of export diversification around the world: 1962-2000 ,the world economy, 295-315.
 • Lederman D. and W. Maloney (2003), Trade Structure and Growth, world bank Policy Research Working Paper, No. 3025.
 • Manova, K. (2013). Credit constraints, heterogeneous firms, and international trade. The Review of Economic Studies, 80(2), 711-744.
 • Mauro, P (1998), Corruption and Growth, the Quarterly Journal of Economics, 110(3),681-712. 
 • Knack, S and Keefer, P (1995) Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures, economics and Policy, 7(3), 207-227.
 • Hall, R and Jones , C (1999), why do some countries produce so much more output per worker than others?, the Quarterly Journal of economics, 114(1),83-116.
 • Rodrik, D (2002), trade policy reform as institutional reform, in development, trade ad the WTO: A Handbook, B. M. Hoekman, P. English, and A. Mattoo (eds), World Bank, Washington, PP 3-10.
 • Anderson, J and Young, L (1999), trade and contract enforcement, Boston College, mimeo.
 • Anderson, J and Marcouiller, D (2002), insecurity and the  pattern of trade: an empirical investigation, Review of economics and Statistics, 84(2),342-352.
 • Melitz, M. J. (2003), The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, 71(6), 1695–725.
 • Hidalgo, C. A., B.Klinger, A.-L. Barab´asi, and R. Hausmann. 2007. The Product Space Conditions the Development of Nations. Science 317 (5837), 482–87.
 • Iwamoto, M and Nabeshima, K (2012), Can FDI promote export diversification and sophistication of host countries? Dynamic Panel system GMM analysis, institute of developing economies, Japan External trade organization, No 347.
 • Banga, R (2006), the export-diversification impacts of Japanese and US foreign direct investment in Indian manufacturing Sector, Journal of international business studies, 37(4), 558-568.
 • Tadesses, B and Shukralla, E (2011), the impact of foreign direct investment on horizontal export diversification: empirical evidence, Applied economics, 45(2),141-159.
 • Chenaf, D and Rougier, E (2008), recent export matter: export discoveries, FDI and Growth, An empirical assessment for MENA countries. The journal of international trade & economic development, 20(4), 507-533.
 • Sekkat, K (2016), Exchange rate Misalignment and Export Diversification in Developing countries, the quarterly review of economics and finance, 59, 1-14.