اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهیدبهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان می باشد. مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزشهای ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت متمایز می گردد. ارزیابی عملکرد، موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است. از آن جایی که هدف مدیریت جهادی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است، دارا بودن سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد برای تحقق این هدف امری ضروری به شمار می رود. از همین رو، تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی بوده و  از نظر جمع آوری داده، کیفی می باشد؛ بنابراین در ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات اسنادی مؤلفه های مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی استخراج شده و پس از دسته بندی آن ها در ابعاد سیستم اطلاعاتی، اولویت و جایگاه هر مؤلفه پس از نظرسنجی از خبرگان با استفاده از نقشه شناخت ادراکی فازی تعیین می شود. در این روش هر گره که مجموع وزن ورودی و خروجی (مرکزیت ) بیشتری داشته باشد، درجه بیشتری دارد و لذا از اهمیت بیشتری برخوردار است و بزرگ تر نشان داده می شود. همچنین یال ها که روابط علی و میزان تاثیر روابط را نشان می دهند، با توجه به وزنشان تیره و روشن هستند. لذا هر چه وزن یال به عدد یک نزدیک تر باشد، تیره تر نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها


 • . باقر زاده ، محمدرضا،(1389). درآمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی- . ایران. دو فصلنامه علمی-پژوهشی معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1389، شماره 4، صص33-66
 • بنیادی نائینی،علی. کامفیروزی، محمد حسن.(1393). " احصا شاخصه های مدیریت جهادی و تعیین اهمیت دسته شاخص ها جهت ارزیابی عملکرد در سازمان ها با استفاده از نظریه بازی ها" فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت جهادی
 • بنیادی نائینی،علی و کامفیروزی، محمد حسن.(1393). "اولویت بندی و تعیین اهمیت شاخصه های مدیریت جهادی در استقرار و تحکیم نظام اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ویکور فازی" نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی
 • بوداقی، حسین و شادی، سمیرا (1393)،" ابعاد، شاخص ها و مؤلفه های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر" سومین همایش بین المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی. تهران
 • تقی زادگان کلوجه، عباس(1387)، "کاربرد روش نگاشت ادراکی فازی در سیستم پرداخت از طریق موبایل".پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (علیه السلام)
 • تولایی،روح الله و شکوهیار سجاد (1393)، "ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن" فصلنامه علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی,دوره 4 شماره 19، صفحات:۱۵-۴۵
 • تولایی، روح الله و صباغی، زهرا. (1394) " طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی" فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، شماره 28
 • حاج احمدی، امیر و حاجی میر رحیمی، سید داوود (1388) " بررسی تطبیقی روند تحولات فرهنگ و مدیریت جهادی با چرخه حیات سازمانی" دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
 • خادم حسینی، فاطمه. (1390) "بررسی عملکرد سیستم اطلاعاتی از طریق کارت امتیاز متوازن" پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • خاشعی، وحید (1393). " کاوشی در مولفه های مدیریت جهادی با الهام از فرهنگ جهادی انقلاب اسلامی" نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی
 • رحیمی، غفور. (1385)، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال 17، شماره 173، 44-41
 • رضوان خواه، سلمان و فاضلی دهکردی، علی (1390) " احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش های کار و تلاش جهادی" دو فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره دوم، صص 181- 213
 • شماعی کوپائی، میلاد و اسمعیلی گیوی،محمدرضا (1393) " مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد" فصلنامه علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 19
 • طالب پور، علیرضا و ابویی اردکان، محمد و احمدی، صدرا،(1388) "بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مدل FCM"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 85 تا 102.
 • عباسی ،رضا. صفری، هادی. حسینی، سید حمیدرضا. (1393) " ارائه مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد مدیریت جهادی" نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی
 • علیزاده، سمیه (1387). "توسعه مدل سیستم های دینامیک فازی بوسیله نقشه مفهومی فازی (FCM)" پایان نامه دکتری، دانشگاه علم و صنعت.
 • علی‌شیری، محمد مهدی. تولایی، روح الله و بیدی مجتبی (1393) " اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور" فصلنامه علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی, نسخه ۵, صفحات:۴۶-۶۸
 • کوصدقی، غزاله. (1394). " بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن" پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • محمدزاده، علی (1393). " شناسایی مؤلفه های مدیریت جهادی" نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی
 • مرتضوی، مهدی و زارعپور نصیرآبادی، فضل اله (1391). " فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی" فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هفتم، شماره 71 و 72
 • مقنی زاده، محمد حسن (1377)، «مدیریت جهادی (روحیه جهادی- فرهنگ جهادی)» تهران، اولین جشنواره شهید رجایی، همایش مشارکت کارکنان و نقش آن در پیشرفت امور سازمانی.
 • یوسفی، مرتضی.(1392)، " ارزیابی تاثیر کاربرد سیستم اطلاعاتی بر انسجام بخش ها، واکنش به مسائل داخلی و تسریع پاسخ گویی به تغییرات محیطی در سازمان مالیاتی(مطالعه موردی: ادارات دارایی استان مازندران)، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار اقتصاد و فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 • امام خمینی، روح الله (1365)، "صحیفه نور،"تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • اسماعیل پور، سیده معصومه. (1390). "فرهنگ اخلاقی معصومین (ع) حرف «ث» و «ج»".قم، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
 • الوانی، سید مهدی (1393)، "مدیریت عمومی"،تهران، انتشارات نی.
 • اولیاء، محمدصالح. مدرسی، سید ناصر. بهجت، محسن و شهوازیان، سلاله (1389) " آشنایی با سیستم های ارزیابی عملکرد" تهرات، انتشارات نص
 • ربیعی مندجین، محمدرضا،گیوریان،حسن، دیندارفرکوش، فیروز، دریابیگی، میرعلیرضا.(1390) " ارزیابی عملکرد در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی" تهران: انتشارات پیک جهان،
 • رضائیان، علی (1393)، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
 • رضائیان، علی و گنجعلی، اسدالله (1390)، "مدیریت عملکرد. چیستی، چرایی و چگونگی" تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • طباطبایی، سید محمد حسین. (1376). "تفسیر المیزان". (مترجم: سید محمد باقر. موسوی همدانی) قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
 • فقیه، نظام‌الدین.، و حامدی، محمدعلی. (1383). "سازمان و مدیریت، فراگرد مفاهیم و نظریه ها". تهران، انتشارات: نسیم حیات،
 • مشایخی، کریم; تاج آبادی، رضا; مرادی نژاد، امیر (1388)، "نقش فرهنگ جهادی در پیشگیری از بروز فساد اداری" تهران، دفتر نشر وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی.
 • کاسکو، بارات(1377)، "تفکر فازی ترجمه علی غفاری و عادل مقصودپور"، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • عزتی، کیوان (1393) "واکاوی مفهوم مدیریت جهادی" پایگاه اینترنتی حرف آخر.(آبان، 1395)
 • کوشکی، امین (1393)، مدیریت جهادی چیست؟ ( با تاکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)، سایت خبری سلام سربدار، پایگاه خبری تحلیل شهرستان سبزوار، بخش سیاست، کد مطلب 7079، 6/1/1393.
 • یاراحمدی خراسانی، مهدی، (1393) "ابعاد و مؤلفه های مدیریت جهادی" پایگاه الف (آبان،1395)
 • A lizaedh S. & Gh azanfari,M . (20 0 9). “Learnign FCM by C haoticS imulate d Annealing”, Chaos Solitons and Fractals, 41 (3), 1182–1190
 • Neely, A.Mills, J.,Gregory, M. Richards, H.,Platts, K. and Bourne, M. (1996) Getting the Measure Of Yor Business, Manufacturing.
 • Nani, A.J. Dixon, J.R. and Vollmann, T.E (1990), Strategic Control and Performance Measurement, Journal Of Cost Management, Summer. P. 33-42
 • Amaratunga, D. and Baldry, D. (2002) Moving from performance Measurement to Performance management, Facilities, vol 20, p 217-223
 • Radnor, Z. McGuire, M. (2004) Performance Management in the Public Sector: Fact or fiction? International Journal Of Productivity and Performance Management, vol 53, No 3, P 245- 260
 • 42.Jaeger , A.M. (1986), Organization Development Review 11,1 : 176-90
 • Laudon, K. & Laudon, J (2011). Management Informatuin Systems, International Edition, 12/E. Pearson Higher Education
 • Sink, D. (1991). The role of measurement in achieving world class quality and productivity management, Industrial Engineering. Vol. 23, No 6.
 • Thakkar, J., et al. (2007). Development of a balanced scorecard an integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP). International Journal of Productivity and performance Management. Vol 56