طراحی مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس بر اساس ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و MBA دانشگاه پیام نور

چکیده

مدیریت جهادی یک مکتب فکری است که فرد با انتخاب و آگاهی در مسیر دستیابی به یک هدف متعالی و در مقابل دشمن حرکتی مجاهدانه را آغاز می کند و برای رسیدن به مقصد خود، نهایت فکر و تلاش خود را به کار می بندد. اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور قابل حل است و کشور حرکت رو به‌جلو را ادامه خواهد داد. این پژوهش اکتشافی با هدف تبیین ویژگی‌های ابعاد چهار گانه مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. در این راستا پژوهشگران ابتدا با بررسی منابع کتابخانه‌ای به تدوین ویژگی‌های آن پرداختند. سپس با مراجعه به آراء صاحب‌نظران از طریق مصاحبه‌هایی با فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستندات سرداران شهید، ویژگی‌های مدیریت جهادی تبیین شد، مفاهیم و مقولات مصاحبه‌ها به روش کدگذاری باز استخراج، به کمک نرم افزار 11 Nvivo، با تبیین روابط بین مفاهیم و مقولات محوری، مدل مدیریت جهادی آن استنتاج گردید و مقولات و مؤلفه‌ها به ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی دسته‌بندی گردید

کلیدواژه‌ها


 • .اسکندری, محمدی, علی‌اکبری, سیف(1393)«سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه»فصلنامه مدیریت اسلامی, 22(1).
 • 2.احمدیان، علی اکبر(1393)« مدل سازی مدیریت جهادی با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری» مجله سیاست دفاعی، سال22، ش87، 169-137
 • 3.باقری، مسلم, مرادی رودبالی، سحر(1395)« طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت)» فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، تابستان
 • 4.باقری، مصباح الهدی و سعدآبادی، حسن(1390)« طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی با تأکید بر ویژگی‌های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی » - اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ، شماره پیاپی 10، صص 122-57
 • برهان، مهدی(1390)«شاخص‌ها و مؤلفه‌های بصیرت سیاسی، معرفت سیاسی» ش1، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،ص90-65
 • بهرامی،خنیفر و صالحی مورکانی(1393)«تدوین الگو مفهومی ارتباط بین مدیریت جهادی و توانمندسازی منابع انسانی در راستای انجام تحقیقات میدانی»همایش ملی مدیریت جهادی از تئوری تا عمل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
 • بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های گوناگون
 • پورعزت، علی اصغر و روزبهانی، خدیجه و طاهری عطار، غزاله و سعدآبادی، علی اصغر(1393)« سازمان به مثابه ققنوس: تاملی بر زندگی و مرگ سازمانهای اجتماعی(مورد مطالعه:جهاد سازندگی)» فصلنامه مدیریت دولتی، دوره6، ش 3،صص436-419
 • تولایی، روح اله و صباغی، زهرا(1394)«طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش نظام‌های نرم و نگاشت شناختی»نشریه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت ، سال نهم، شماره 2، پیاپی 28 ، 121 - 14
 • رجب‌بیگی ، مجتبی ،دبیر علمی اولین همایش علمی مدیریت جهادی ، تیرماه 1391،سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، موسسه مدیران جوان پویا
 • رضوان خواه، سلمان و فاضلی دهکردی، مهدی(1390)« احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم» فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، دوره 4، ش8،صص213- 181
 • رشید، غلامعلی و پاشایی هولاسو، امین(1391)« ارائه الگوی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس» دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پاسداریفرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری وتربیت پاسداری امام حسین(ع)، س2،ش6،صص235-205
 • زارع، ذبیح ا..(1391)دبیر اجرایی اولین همایش علمی مدیریت جهادی ، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • سلامت، وحیدرضا و علی احمدی، علیرضا(1393)«سبک‌شناسی رهبری در مدیریت جهادی بر مبنای الگو دوره عمر سازمان‌ها»مقالات پذیرفته شده نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی 
 • سلطانی، محمدرضا(1393)«مدیریت جهادی،چالش‌ها و الزامات»دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال22ش 2
 • شماعی کوپائی، میلاد و اسمعیلی گیوی، محمدرضا(1393)« الگو پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد»چشم‌انداز مدیریت دولتی ، دوره 4 شماره 19
 • شعبانی سارویی، رمضان (1394)« طراحی و تدوین الگوی فرهنگ دفاع مقدس» فصلنامة مطالعات ملی ؛ 63، سال شانزدهم، شمارة3
 • ضماهنی، مجیدوحجرگشت، سعید)1394(«طراحی و تبیین الگوی فرماندهی)رهبری)سردار شهید حسن باقری»فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 10(4)584-607
 • عرب اسدی،حسین،کارگاه علمی-فرهنگی مدیریت جهادی، شاهین‌شهر ، ا/3/1393
 • عباسی،داوود،پور عزت، علی‌اصغر، قلی پور،آرین، باقری کنی، مصباح الهدی (1390)« مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنایی» پژوهشهای مدیریت عمومی،سال چهارم ، شماره دوازدهم، تابستان
 • عسکری، مهری ، فروغی ابری، اصغر ، انوش، ابوالحسن فیاض (1395)« تبیین سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پیامدهای آن در بین بسیجیان )مطالعه موردی: سیره شهید حسین خرازی(»فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 70، بهار
 • فرحی بو زنجانی، محمدی، حصیرچی (1389)« الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت ا.. خامنه‌ای)  » فصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س 2، ش3و4،صص28-1
 • قربانی زاده، وجه اله، الوانی سید مهدی و اصغر زاده رومیانی حسین‌علی(1394)«تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی»فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ، سال دهم، شمار دوم، تابستان
 • گنجعلی، اسداله ، علی شیری، محمدمهدی ، بیدی، مجتبی(1393)« شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده بنیاد » چشم انداز مدیریت دولتی ش 91
 • لطیفی و سعدآبادی(1393)« پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی» فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره28، صص99-121
 • منتظری، غلامرضا «الگو مفهومی مدیریت جهادی» اجلاس بین‌المللی مدیریت ، اقتصاد لهستان ،16/11/2014
 • محمدی، مهدی و سمیه اخلاقیان(1393) «مدیریت جهادی و تأثیر آخرت‌گرایی بر آن در سازمان‌های دولتی ایران»، همایش ملی مدیریت جهادی از تئوری تا عمل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
 • محمدرضا بیکی, رضا نوروزی،محمد (1395)« شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی: بررسی موردی یک تجربه بومی واقعی» فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، تابستان
 • مهدوی کنی، محمد سعید(1392)«دین و سبک زندگی» مجله معارف، فروردین و اردیبهشت، شماره 96، ص78
 • مدنی، مصطفی(1387)«بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس»، دانشور رفتار،دانشگاه شاهد،سال پانزدهم، شماره 29
 • نعمتی پیر علی، دل‌آرا(1393)«مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم» فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال 11، ش 31، صص73-93
 • اصلی پور، حسین(1395)«درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی»نشر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
 • اسحاقی، حسین(1393) «مؤلفه‌های مدیریت جهادی:صمیمانه با مدیران»نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)
 • پیرمرادیان ، مسعود، (1393)«مدیریت جهادی»نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ، دفتر نشر معارف، صص 34-20
 • دانایی‌فرد,حسن و الوانی, مهدی و آذر,عادل(1383)«روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت : رویکرد جامع» تهران،صفار،اشراقی
 • رضایت، غلامحسین و بهشتی، صمد(1394)«تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزارNvivo 1o» انتشارات سخنوران
 • رضائیان، علی.(1377)« اصول مدیریت» تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت‌)،چاپ نهم‌
 • سلیمانی، رضا،(1395)«بررسی جنبه‌های مختلف نظام سیاست‌گذاری و سبک مدیریتی در ژاپن (الزاماتی برای کاربست در مدیریت جهادی)» مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران،
 • کاتلر، فیلیپ (1385)«مدیریت بازاریابی»،(مترجم :فروزنده، بهمن)، تهران، نشر آموخته
 • کریمی مفرد، حسن و جاسم نیا، نعمت و بیگدلی، عاطفه(1395)« الگوی توسعه آلمان و دلالت‌های آن بر مدیریت جهادی » مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
 • فروزنده دهکردی، لطف ا... و جوکار، علی‌اکبر(1386)« مدیریت اسلامی و الگوهای آن»،تهران، دانشگاه پیام نور
 • ونوس،داور و ابراهیمی،عبدالحمید و روستا،احمد(1386)«تحقیقات بازاریابی(نگرش کاربردی)»تهران، انتشارات سمت.