تبیین چگونگی شکل گیری نزدیک بینی سیاستی در نظام خط مشی گذاری ایران با تاکید بر خط مشی های حوزه جمعیت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از سؤال‌های پیش روی خط‌مشی‌گذاران این است که چگونه می‌توان تعارض میان خط‌مشی‌ها را کاهش داد؟ ریشه‌های شکل‌گیری این تعارض‌ها چیست؟ در این تحقیق نشان داده شده است که مهم‌ترین ریشه این وضعیت بروز پدیده‌ای به نام نزدیک‌بینی سیاستی است. نزدیک‌بینی سیاستی به کاهش افق نگاه خط‌مشی گذار در دو ساحت زمان و مکان است. عدم توجه به بازه‌های زمانی بلندمدت در کنار نگاه بخشی و محدود از پیامدهای دچار شدن به این آسیب است. در این پژوهش، تلاش گردیده که با تعمیق نگاه در بررسی بیماری نزدیک‌بینی سیاستی، ابعاد این موضوع از منظر جامعه‌شناسی، سیاسی، اقتصادی، پویایی سیستم و روانشناسی نیز موردبررسی قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به تبیین نزدیک‌بینی سیاستی پرداخته‌شده و پس از استخراج چارچوب نظری نزدیک‌بینی مبتنی بر رویکردهای پنج‌گانه فوق، به‌منظور تبیین ریشه‌های شکل‌گیری آن با 13 نفر از صاحب‌نظران خط‌مشی‌گذاری و جمعیت مصاحبه شده و از طریق روش داده‌بنیاد مدل سیستمی نزدیک‌بینی سیاستی بر اساس روش اشتروس ارائه شده است. در انتها ضمن تبیین عوامل شکل‌دهنده نزدیک‌بینی بیان‌شده که تکرار این آسیب در حوزه جمعیت می‌تواند به دولت پرتکفل منجر شود که در آینده تمامی ابعاد چرخه خط‌مشی‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد

کلیدواژه‌ها


 • استرمن، جان؛ (1386) پویایی‌شناسی سیستم، ترجمه شهرام میرزایی دریانی و دیگران؛ تهران، نشر ترمه،
 • جهانبگلو، امیرحسین (1347)، چند مقاله درباره دورنگری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌ها اجتماعی، شماره 56،
 • دانایی‌فرد حسن (1384)، تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال 12، شماره 11
 • دنلا اچ، مدوز، (1392) تفکر سیستمی، ترجمه عادل آذر، حامد تفتی، نشر: تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،
 • دین‌پرست، فائز. ساعی؛ علی (1391) بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی علی ساعی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 2، صص 87-109.
 • سایت بیانات مقام معظم رهبری (دام‌ظله)، ir
 • کاتوزیان، محمدعلی، 1380، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان؛ ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی
 • کریمی زهرا، چند مقاله در زمینه موانع نهادی توسعه (1384)، مترجم، ناشر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم ‌
 • گریگوری جی فیست؛ (1384) نظریه‌های شخصیت، مترجم: یحیی سید محمدی، تهران: نشر روا
 • میرترابی سعید، (1387) نفت، سیاست و دموکراسی بررسی پویش‌های متفاوت نفت، تهران: قومس
 • بیانات مقام معظم رهبری(دام ظله)، از سامانه khamenei.ir 
 • , Jayasri Dutta Toke Aidt and Elena Loukoianova On Voice qnd Vision: A Theory of Policy Myopia, Agust 2002
 • Aidt Toke, Dutta Jayasri, J. Daunton Martin (1999) Economic Policy and Political Myopia: Reserch Proposal ESRC Programme on The Evolving Macroeconomy, University of Cambridge April
 • Aidt Toke, Dutta Jayasri, J. Daunton Martin (1999) Economic Policy and Political Myopia: Reserch Proposal ESRC Programme on The Evolving Macroeconomy, University of Cambridge April
 • Bonfiglioli Alessandra and Gino Gancia UNCERTAINTY, ELECTORAL INCENTIVES AND POLITICAL MYOPIA The Economic Journal, 123 (May 2013), 373–400
 • Dutta Jayasri Toke Aidt, and Elena Loukoianova,On Voice qnd Vision: A Theory of Policy Myopia, Agust 2002
 • HEALY ANDREW, NEIL MALHOTRA Myopic Voters and Natural Disaster Policy, American Political Science Review Vol. 103, No. 3 August 2009
 • Ludwig Alexander ‌Wolfgang Gattig, J. David Lichtenthal, Gopalkrishnan R. Iyer, (2003)
 • Mason Robert(2005),Avoiding Epistomological Myopia, Florida State University, USA
 • McDonald, P. (2000a). Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility. Journal of Population Research, Vol.17, No. 1.
 • Nolan Dermot, Capital Structure and Short-Term Decisions Author(s): Oxford Economic Papers, Vol. 54, No. 3 (Jul. 2002), pp. 470-489
 • D.C. & etal (2004), “Learning institutions and economic, erformance”, Perspectives on Politics, Vol. 2, NO: 1.
 • On Myopia as Rationale for Social Security, TORBEN M. ANDERSEN, JOYDEEP BHATTACHARYA, CESIFO WORKING PAPER NO. 2401, 2008
 • PECCHENINO, ROWENA (2005), AGING, MYOPIA, AND THE PAY-AS-YOU-GO PUBLIC PENSION, SYSTEMS OF THE G7: A BRIGHT FUTURE, Michigan State University, PATRICIA S. POLLARD, U.S. Department of the Treasury, Journal of Public Economic Theory, 7 (3), pp. 449–470.
 • Rieth Malte MYOPIC GOVERNMENTS AND WELFARE-ENHANCING, DEBT LIMITS,
 • Sobotka, T., Zeman, K., & Kantorova, V. (2001). Second demographic transition in the Czech Republic: Stages, specific features and underlying factors. Paper presented at the EURESCO Conference “The second demographic transition in Europe”, Bad Herrenalb, Germany, 23-28 June 2001.
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs (Access date: 08 April 2015). World Population Prospects: The 2012 Revision. Retrieved from: http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm
 • World Bank. (2015). Population Growth (Annual%). Retrivewd from: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW/countries/1W-EU-US?display=graph
 • Xue WEN (2010) A positive approach towards social security, policy: The role of myopic agents