مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

2 پژوهشگر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق( ع)

3 مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مسئله اصلی مقاله تبیین مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا این مقاله ابتدا با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست‌ها با روش ریشه‌شناسی و معناشناسی، مؤلفه‌های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت‌گانه‌ی سیاست‌های کلی را استخراج نموده و درنهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست‌های کلی در مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست‌ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی و مصاحبه تخصصی استخراج نموده است. یافته‌های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه‌های توانمندسازی مقاومتی نیروی کار باید با توجه به چهارعنصر دانش و اطلاعات، انگیزه، ارتباطات و اعتماد و نیز مؤلفه‌های رویکردهای سیاست‌های کلی تدوین و اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها


 • ابریشمی، حمید و منظور، داوود؛ (1378)، تحلیل مقایسه‌ای الگوی رشد نئوکلاسیک و درون‌زا، تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 2.
 • تراب زاده جهرمی، محمدصادق؛سجادیه، سید علیرضا؛ سمیعی نسب، مصطفی؛ (1392)، بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره32.
 • سلیمانی، یاسر، صابر، حامد، قاسمی، امید، (1393)، چارچوب مفهومی مقاومت در قرآن کریم و دلالت‌های آن برای اقتصاد مقاومتی، مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین، نشر کتابدار.
 • پیغامی، عادل (1394)، نشست علمی- تخصصی با موضوع اقتصاد مقاومتی، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه­السلام، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • سمیعی نسب، مصطفی، سلامی زهرا، (1393)، رویکرد جهادی در منظومه گزاره‌های دینی، مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین، نشر کتابدار.
 • سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، یاسر، حسین‌زاده یزدی، سعید، (1392)، بررسی اقتصاد مقاومتی با استناد به منابع اسلامی (اصول، اهداف، راهبردها و سیاست‌ها)، گزارش کمیسیون مطالعات اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • سیف، اله مراد، (1391)، الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 16.
 • سیف، اله مراد، (1392)، مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 61.
 • سیف لو، سجاد، (1393)، مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی، دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره دوم.
 • عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد، (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2.
 • عبدالهی، بیژن و حیدری، سریه (۱۳۸۸)، عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه تربیت‌معلم تهران، فصلنامه‌ی انجمن آموزش عالی ایران، شماره 1.
 • علیرضایی، محمدرضا، (1386)، مقاله با عنوان: محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 42، شماره 1.
 • الفتی، سمن و بابایی، النا؛ (1381)، بررسی مدل رشد درون‌زا در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، شماره 5.
 • میرمعزی، سید حسین، (1391)، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 47.
 • نوروز زاده، رضا و اقدسی، سمانه، (1392)، عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، شماره ۱.
 • واعظی، رضا و سبزی‌کاران، اسماعیل (۱۳۸۹)، بررسی رابطه‌ی ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران - منطقه تهران، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، شماره ۳.
 • ولی زاده زنور، پروین، (1384)، گزارش با عنوان: بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران، مجموعه پژوهش‌های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا. شماره 24.
 • هزاوی، سید مرتضی؛ حیدری، علی، (1393)، اقتصاد مقاومتی نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 37.
 • ابوالقاسمیم. (۱۳۸۹)، ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)، تهران: ققنوس.
 • بافکار، حسین، (1384)، بهره‌وری در پرتو اسلام، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
 • بستانی، فؤاد افرم، (1376)، فرهنگ ابجدی الفبایی عربی-فارسی: مترجم: مهیار، رضا، ترجمه کامل المنجد الابجدی، تهران، انتشارات اسلامی.
 • پیغامی، عادل، سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، (1394)، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم‌سازی اقتصادی در ادبیات متعارف، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • پیغامی، عادل، سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، یاسر، حسین زاده یزدی، سعید، (1394)، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: تحریم‌های اقتصادی ایران، مبانی، ابعاد و راهکارها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • خداپرستی، فرج‌الله، (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، تهران، انتشارات دانشنامه فارس.
 • دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل، (1392)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار.
 • دری نو گورانی، حسین، صالح اصفهانی، اصغر، (1392)، اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبنایی و برخی اصول راهنمای کاربردی، تهران، انتشارات راه فردا.
 • دهخدا، علی‌اکبر، (1342) لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1412 ه‌.ق)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، دمشق و بیروت، دارالعلم الدار الشامیه.
 • صفوی، کوروش، (1382)، معناشناسی کاربردی، تهران، همشهری.
 • عمید، حسن، (1389)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات اشجع.
 • -         مهرابی، امیر حمزه، (1393)، توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام، مشهد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
 • یاوری، وحید، (1393)، دوره آموزشی روش‌های پژوهش کیفی، قم، پژوهشکده باقرالعلوم (ع).
 • http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=2537 (متن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)
 • پیغامی، عادل،1392، یادداشت با عنوان درون‌زایی اقتصادی، سایتir.
 • ArticlesBraun, V. & Clarke, V. (2006).Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
 • Ioannidis, A. (2007). The demands of the economy and the new role of the State. Liberal Update, vol. 32 (87 - 92).
 • Konger Jay A. & Rabindra N. Kanungo(1985). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, vol.13, no.3, p.471.
 • Lockwood, B, (2008). Pareto Efficiency. The New Palgrave Dictionary of Economics, Steven N.Durlauf & Lawrence E. Blune (Editors), Palgrave Macmillan Press, Vol. 6, PP. 292-295.
 • Martin R. (2012).Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, Vol.12, pp. 1-32.
 • Melhem yahya, (2004). The antecedents of customer contact employees. empowerment Employee Relation, v. 26 N. 1, p. 72-93.
 • Paton, D. & Johnston, D. (2001). Disasters and communities: Vulnerability, resilience, and preparedness. Disaster Prevention and Management, vol10, pp 270–277.
 • Perrings, C. A. (2006). Resilience and sustainable development. Environment and Development Economics. vol 11, pp417–427.
 • Quinlan, A. (2003). Resilience and adaptive capacity: Key components of sustainable social-ecological systems. IHDP vol2, pp4–5.
 • Romer, P. M. (1994). The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives V8, N1, pp 3–22.
 • Rose, A. (2007). Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards, 7, 383-398.
 • Simontti,Jack L. Nick Nykodym, (2003). Empowerment in organizations. McGill University,p66-67.
 • L. Robbins, M. D. Crino, L. D. Fredendall, (2002). An integrative model of the empowerment process. Human Resource management, v12, N1, pp 419-443.
 • Tierney, K. and Bruneau, M. (2007). Conceptualizing and measuring resilience: a key to disaster loss reduction. TR News May-June,14-17.
 • A. Mackintosh, (1936).Some Aspects of a Pioneer Economy. The Canadian Journal of Economics and Political Science , Vol. 2, No. 4.
 • WangQing(2010). The Statistics Research of Economic Comprehensive Extroverted Degree. Zhejiang Technology and Business University, Master's thesis.
 • Barro, R. J.; Sala-i-Martin, Xavier (2004). Economic Growth, 2nd ed, McGraw-Hill.
 • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
 • Briguglio, L. (2004). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. In Briguglio, L. and Kisanga, E.J. (eds), Vulnerability and Resilience of Small States, Commonwealth Secretariat and the University of Malta.
 • Chletsos, M. (2008). Competitiveness – Entrepreneurship – Extroversion of Greek economy, Athens: Ministry of national education and religious affairs.
 • Definitions of Community Resilience: an Analysis, (2013), Community & Regional Resilience Institute.
 • Forgette, Richard and Mark Van Boening (2009). Measuring and Modeling Community Resilience: SERP and DyME. Final SERRI,Department of Political Science, University of Mississippi.
 • Haskins, Ron & Sawhill, Isabel, (2009). Creating Opportunity Society. Brookings Institute Press.
 • Carter Mcnamard, (2001). Strategic planning (in nonprofit or for profit organizations), http://www.Strategic planning.com
 • Valentino Piana (2001), economics web institute, https://ieonline.microsoft.com.
 • http://investopedia.com/terms/c/cili.asp
 • wikipedia.org