عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظام‌های نوآوری با هدف جهت‌دهی و انتظام منابع با نهادها طراحی و استقرار می‌یابند. این مهم اما در صنایع فرهنگی با موانع و مشکلاتی جدی، ازجمله عدم ملاحظه نقش کلیدی سرمایه انسانی، موجب نادیده گرفتن یا آسیب به نوآوری‌ها شده تا حدی که تصویر صنایعی کم‌بهره از آن‌ها ساخته است. این تحقیق جهت یافتن چارچوبی برای چینش ابعاد کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی شکل گرفته و ضمن بررسی اندک ادبیات موجود در این عرصه، اقدام به تولید محتوا بر اساس استراتژی داده‌بنیاد کرده است. این ابعاد پس از کدگذاری مصاحبه‌ها به‌صورت مرحله‌به‌مرحله احصاء شده‌اند. جامعه آماری این تحقیق را متخصصان، خبرگان و صاحبان دانش و تجربه در حوزه صنایع فرهنگی تشکیل داده و سازوکار پیشنهادشده آن، از نوزده مصاحبه عمیق، به‌دست‌آمده است. در ادامه به‌وسیله مدل‌سازی ساختاری تفسیری روابط ابعاد کارکردی و سطوح سلسله مراتبی آن‌ها تبیین شد تا اطلاعات مستخرج از آن موجب تکامل چارچوب کارکردی پیشنهادی این تحقیق شود. درنهایت این تحقیق بیان می‌دارد که چارچوب کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی دارای 35 مؤلفه (مقوله) و 9 بُعد کارکردی (دسته مقوله) شامل قانون‌گذاری، جهت‌بخشی راهبردی، توسعه زیرساخت‌های کلان، مدیریت منابع، ایجاد و توسعه دانش و تجربه، انتشار و اشتراک دانش و تجربه، فرهنگ‌سازی، ارزش‌آفرینی اقتصادی و بازار سازی است.

کلیدواژه‌ها


 • آذر، عادل، بیات، کریم (1387)؛ «طراحی مدل فرآیند محوری کسب‌وکار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 1.
 • بندریان، رضا، موسائی، احمد (1388)؛ «بهره‌گیری از صنایع موجود راه‌حلی برای تسهیل تجاری‌سازی»، فصلنامه رشد فناوری، سال پنجم، شماره 18.
 • حیدری، حسن (1386)؛ «نظام ملی نوآوری به‌عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 9. شماره 33.
 • رشیدپور، علی (1388)؛ «بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانش‌آموزان شاهد استان لرستان»، مجله مدیریت فرهنگی، سال سوم، شماره 6.
 • رضاییان فردویی، صدیقه، فلاح، حسن، قاضی‌نوری، سیدسپهر، احمدی، علیرضا (1392)؛ «درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی (مطالعه موردی: تولید نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای فرهنگی)»، مجله علمی پژوهشی دانش راهبردی، بهار 92، شماره 10.
 • زیاری، کرامت الله (1379)؛ «سنجش درجه­ی توسعه‌یافتگی فرهنگی استان‌های ایران»، فصلنامه علوم‌اجتماعی، شماره 16.
 • میرعمادی، طاهره (1387)؛ «تحلیل معرفت‌شناختی از نگرش نظام ملی نوآوری به‌عنوان یک برنامه پژوهش علمی» فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 1.
 • نظری‌زاده، فرهاد، میرشاه ولایتی، فرزانه، رضاییان فردویی، صدیقه (1393)؛ «مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی»، ماهنامه علمی نامه شورا، شماره 68.
 • احمدی، حسن (1380)، جنگ، اندیشه، هویت. تهران، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران.
 • حسینی‌پور سی‌سخت، نیکنام، کیاسی، سهیلا (1392)، صنایع فرهنگی صنایع خلاق. تهران، انتشارات فرهنگ مانا.
 • صالحی امیری، سیدرضا، محمدی، سعید (1392)، دیپلماسی فرهنگی، تهران، انتشارات ققنوس. چاپ دوم.
 • صالحی امیری، سیدرضا (1392)، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران، انتشارات ققنوس. چاپ ششم.
 • Alkemade, F., Kleinschmidt, C., Hekkert, M. (2007); "Analysing emerging innovation systems: a functions approach to foresight", International Journal of Foresight and Innovation Policy, 3 (2).
 • Barney, J. B. (1991), "Firm Resource and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, 17.
 • Chen, Ming Hui, Chao, Tung Wen, Boshian Lee, Chun-Heng Peng (2009). "Innovation intermediaries in creative and cultural industries: the case of Taiwan". Frederiksberg conference, Denmark, June 17 – 19.
 • Cunningham, S. Cutler, T. Hearn, G. Ryan, M. and Keane, M. (2004). An Innovation Agenda for the Creative Industries: Where is the R&D? Media International Australia; Incorporating Culture & Policy, 112, 174-185.
 • Faisal, M., Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006); "Supply chain risk mitigation: modelling the enablers, Business Process Management", 12(4).
 • Freeman, C. (1995); "The National System of Innovation in Historical Perspective", Cambridge Journal of Economics, 19.
 • Furman, J. L., Porter, M. E., Stern, S. (2002); "The determinants of national innovative capacity", Research Policy, 31(6).
 • Gans, J. S., Stern, S. (2003); "The product market and the market for ideas: commercialization strategies for technology entrepreneurs". Research Policy, 32.
 • Hekkert, M. P. (2007). "Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change". Technological Forecasting & Social Change, 74, 413-432.
 • Lundvall, B. Å. (2002); "National systems of production, innovation and competence building". Research Policy, 31(2).
 • Potts, J. (2007). Evolutionary institutional economics. Journal of Economic Issues, 41(2), 341–50.
 • Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990); "The core competence of the corporation", Harvard Business Review, V. 68, N. 3.
 • Sharif, N. (2006); "Emergence and development of the National Innovation Systems concept", Research Policy, 35 (5).
 • Skiltere, Daina & Jesilevska, Svetlana (2013); "Building the System of Innovation Capability Indicators: Case of Latvia", Eurasian Journal of Business and Economics, 6 (12).
 • Warfield, J.W. (1974); "Developing interconnected matrices in structural modelling, IEEE transcript on systems", Men and Cybernetics, 4(1).
 •  Chaminade, C., Edquist, C. (2005), From theory to practice: the use of systems of innovation approach in innovation policy. Centre for Innovation, Research and Competence in the Learing Economy (CIRCLE). Lund University: Lund, Sweden.
 • Edquist, C., Hommen, L. (2008), Small Country Innovation Systems: Globalization Change and Policy in Asia and Europe. Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham, Uk.
 • Lundvall, B. Å. (1985), Product Innovation and User – Producer Industrial Development Research Series No. 31, Aalborg University Press.
 • Lundvall, B. Å. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter: London.
 • Mehta, S. S. (2008), Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the Development of Drugs, Diagnostics and Devices. New York: Cambridge University Press.
 • Nelson, R., Rosenberg, N. (1993), National innovation and national systems, in National Innovation Systems: A comparative analysis. Oxford University Press: New York.
 • OECD (1999). Managing National Innovation Systems. Paris.
 • Panfilo, A. (2011). The Role of Creative Industries in National Innovation System - The Creative Clusters of Moscow. Moscow: Aalto University.
 • Reddy Metla, C. M. (2007), Entrepreneurship and Commercialization: The Case of Kansas State University. Master Thesis, Department of Agricultural Economics, Kansas State University.
 • Schiuma G., Lerro A. (2013). Fostering Innovation through Collaboration between Cultural and Creative Industries and Traditional Business sectors, Report for the project Creative Capital Conference (C2C), UK.
 • Schumpeter, J. A. (1934), The Theory of Economic Development. Harvard University Press.
 • UNESCO (2005), International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994 – 2003: Defining and capturing the flows of global cultural, UNESCO Institute for Statistics, Montreal.
 • UNESCO (2009), THE 2009 UNESCO framework for cultural statistics (FCS), UNESCO Institute for Statistics, Montreal.
 •  Bloomberg, (2013). 50 Most Innovative Countries; By Bloomberg Rankings, Feb 1, http://www.bloomberg.com
 • Freeman, C., (2008), Conceptual Architecture, in Conceptualizing Innovation systems: The implication to developing. Available at: www.business.aau.dk/ike/Upcoming/Pun-arj/PAC-Part-I-Chapter-I.pdf.
 • The Global Innovation Index, (2013). Innovation Ranking List, http://www.globalinnovationindex.org
 • Zukauskaite, Elena (2010). Innovation in cultural industries: The role of university links. Lund University, Sweden, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE)Lund University P.O. Box 117, S.lvegatan 16, S-221 00 Lund, SWEDEN, http://www.circle.lu.se/publications.