طراحی الگوی شایستگی‌های مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،

2 کارشناسی ارشد دمدیریت انشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، پژوهشی توسعه‌ای و ازنظر راهبرد و روش، نوعی تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی (طرح تدوین ابزار) و شامل دو مرحله کمی و کیفی است. مواد و محتوای این تحقیق، در مرحله کیفی شامل «17 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مداحان»، «مرامنامه مداحان»، «اسناد مربوط به نشست علمی مداحان» و «مصاحبه‌های انجام‌شده، با 10 نفر از اساتید مداحی» بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های کیفی، با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله به تائید خبرگان این حوزه رسید. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، در مرحله کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته، با 43 گویه با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت و با پایایی 80/0 بود که با استفاده از نتایج مرحله کیفی، طراحی و ساخته شد. جامعه‌ آماری تحقیق، در این مرحله شامل 250 نفر از مداحان عضو کانون بسیج مداحان شهر تهران بود که از بین آنان 152 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه‌ تحقیق بین آنان توزیع گردید. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد که الگوی شایستگی مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، دربردارنده 43 مؤلفه شایستگی است که در قالب هشت بعد (مؤلفه اصلی) شامل دانش (با 14 مؤلفه)، توانایی‌ها (با 3 مؤلفه)، مهارت‌ها (با 6 مؤلفه)، ویژگی‌های اخلاقی (با 9 مؤلفه)، ویژگی‌های شخصیتی (با 3 مؤلفه)، بینش (با 3 مؤلفه)، نگرش (با 3 مؤلفه) و اعتبار (با 2 مؤلفه) طبقه‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


 • باقری کراچی، امین؛ عباسپور، عباس؛ آقازاده، احمد. (1391). طراحی الگوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت محوری و تأمین نیازهای جامعه. مجله: مدیریت در دانشگاه اسلامی. شماره 3، صص 520 - 503
 • بنیاد دعبل خزاعی. (1391). مرامنامه ستایشگران و ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام. ماهنامه فرهنگی و اجتماعی دعبل. (5)، ص 9.
 • بنیاد دعبل خزاعی. (1392). دومین نشست علمی مداحان سراسر کشور. ماهنامه فرهنگی و اجتماعی دعبل. (6 و 7)، صص 30-15.
 • چیت‌ساز، احسان؛ذوالفقارزاده محمدمهدی؛ غیاثی ندوشن سعید. (1391) تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی – اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی. دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. شماره 2، صص 27 تا 48.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ و شیرزادی، مهدی. (1391). چارچوبی برای شناسایی شایستگی‌های خط‌مشی‌گذاران ملی: نمایندگان مجلس قانون‌گذاری. فصلنامه مجلس و راهبرد، 9(70)، صص 35-5.
 • رضایت، غلامحسین. (1390). طراحی الگوی شایستگی‌های روسای دانشگاه‌های دولتی ایران. رساله دکتری مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی چاپ‌نشده.
 • طالبی، کامبیز؛ داوری، علی و دهقان نجم‌آبادی، عامر (1392). شناسایی تأثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). شماره 71 ـ صص 19-48
 • طالقانی، غلامرضا؛ عابدی جعفری، حسن؛ فقیهی، ابوالحسن؛ و عباسی، رسول. (1389). مدیریت مسجد: تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، شماره 3 و 4 صص 55 تا 80.
 • قربان نژاد، پریسا؛ و عیسی‌خانی، احمد. (1392). الگوی شایستگی مدیران بر اساس نهج‌البلاغه علی (ع). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. دوره 5، شماره 15، صص 17 تا 22.
 • محمدی زنجیرانی، داریوش؛ مشتاقیان، ندا؛ و رازنهان، فیروز. (1391). رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کارکنان. رویکردهای نوین آموزشی، 7 (1)، صص 136-107.
 • میرسپاسی، ناصر؛ و غلام‌زاده، داریوش. (1388). طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی: مدیران میانی بخش صنعت). مجله پژوهش‌های مدیریت. شماره 83. صص 1 تا 16.
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران. تهران: بی‌جا.
 • داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • رضایت، غلامحسین. (1395). جزوه درس روش تحقیق پیشرفته دکتری. تهران: بی‌جا.
 • عمید حسن. (1363). فرهنگ عمید، چاپ اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • غفاریان، وفا. (1379). شایستگی‌های مدیریتی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • فراهانی، محمد. (1392). سلسله کتب آموزش مداحی، جلد اول. تهران: انتشارات محمل.
 • مطهری، مرتضی. (1384). آشنایی با علوم اسلامی جلد دوم کلام، عرفان، حکمت عملی. تهران: انتشارات صدرا.
 • هومن، حیدرعلی. (1380). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پارسا.
 • مقام معظم رهبری. (1394). بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان طی سال‌های 1394-1368. برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به آدرس.www.khamenei.ir
 • Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice 10th Edition. Philadelphia: Kogan Page.
 • Bernthal, P., Colteryahn, K., Davis, P., Naughton, J., Rothwell, W. J., & Wellins, R. (2004). ASTD competency study: Mapping the future. Alexandria, VA: ASTD Press.
 • Boyatzis R. (2008) Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 27(1),pp 5-12.
 • Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. New York: John Wiley & Sons.
 • Boyatzis, R. E. Goleman, D. Rhee, K. (1999). CLUSTERING COMPETENCE IN EMOTIONAL INTELLIGENCE: INSIGHTS FROM THE EMOTIONAL COMPETENCIE INVENTORY. Available from Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations: eiconsortium.org.
 • Canada Revenue (2016).Competencies. Retrieved October, 9, 2016, from http://www.cra- arc.gc.ca/crrs/wrkng/ssssmnt/cmptncy/menu-eng.html.
 • Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, D. J., & Kemp, L. K. (2004). Competency-based human resource management. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.
 • Gonzalez, E, M. (2004). Perceptions of selected senior administrators of higher education institutions in Mexico regarding needed administrative competencies. dissertation for the degree of Doctor of Philosophy Texas A&M University.
 • Hong-hu, Xu; and Yan-hua, Wang. (2009). Training system design for middle-level manager in coal enterprises based on post competency model. Procedia Earth and Planetary Science 1 pp1764–1771.
 • Martin Mulder, Judith Gulikers, Harm Biemans and Renate Wesselink. (2009). The new competence concept in higher education: error or enrichment? Journal of European Industrial Training 33 No. 8/9. Pp.755-770.
 • Mojab, Farnaz; Zaefarian, Reza; and DazianAzizi, Abdol Hadi. (2011). Applying Competency Based Approach for Entrepreneurship Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, pp.436-447.
 • Project management Institute. (2002). Project manager competency development. Pennsylvania: Project management Institute Press.
 • Rothwell, W.J., Jackson, R. D., Knight, S.C., & Lindholm, J.E. (2005). Career planning and succession management: developing your organization's talent--for today and tomorrow. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group.
 • Sánchez, J. C. (2011). University Training for Entrepreneurial Competencies: It’s Impact on Intention of Venture Creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7, pp. 239-254.
 • Spendlove, M. (2007). Competencies for effective leadership in higher education. International Journal of Educational Management.21(5), PP407-417.
 • United States Office of Personnel Management (2002) Assessment Decision Guide. Retrieved from: http://www.opm.gov.
 • Vathsala, Wickramasinghe; and Nimali De Zoyza. (2007). A comparative analysis of managerial competency needs across areas of functional specialization. Journal of Management Development 28 No. 4, pp. 344-360.