شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران مبتنی بر مدیریت جهادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی است. سؤال اصلی پژوهش آن است که ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران در راهبرد مدیریت جهادی کدام است؟ و اولویت‌بندی این ویژگی‌های شخصیتی چگونه است؟ مدیریت جهادی مدیریتی است مبتنی بر مبانی، ارزش‌ها و اهداف اسلامی که مؤلفه‌های اصلی آن عبارت است از: روحیه ایثارگری، کار و تلاش مضاعف، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌سالاری، وجدان کاری، شجاعت و قاطعیت در امور، خودباوری، از جنس مردم بودن، قناعت و ساده زیستی و حسن خلق که به‌عنوان متغیرهای مستقل پژوهش محسوب می‌شوند. در پژوهش حاضر به دلیل اینکه موضوع مدیریت جهادی و مؤلفه‌های آن، غالباً کیفی است، از ابزار مصاحبه‌های حضوری و روش دلفی استفاده شد و درنهایت برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از روش کمی استفاده شده و درمجموع روش تلفیقی (آمیخته) با غلبه کیفی روش انجام این مقاله است. براساس یافته­های مقاله رتبه‌ی اهمیت مؤلفه‌های مدیریت جهادی یکسان و مساوی نیست. مؤلفه‌ی شایسته سالاری مهم‌ترین مؤلفه در مدیریت جهادی و بعد از آن مؤلفه­ها‌ی مسئولیت‌پذیری،  وجدان کاری و  حسن خلق در رتبه­های بعدی اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم
 • نهج‌البلاغه
 • اشتریان، کیومرث (1386)، سیاست‌گذاری عمومی ایران، تهران، نشر میزان.
 • اقتداری، محمدعلی (1384)، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات مولوی، چاپ سی و هفتم.
 • پیرمرادیان، مسعود (1393)، مدیریت جهادی، تهران: دفتر نشر معارف.
 • رضائیان، علی (1380)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت، چاپ سیزدهم.
 • ساعتچی، محمود (1384)، روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.
 • کونتز، هارولد و همکاران (1370)، اصول مدیریت، ترجمه محمدعلی طوسی و دیگران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • مولر، پیر (1378) سیاست‌گذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، انتشارات دادگستر.
 • وحید، مجید (1383)، سیاست‌گذاری عمومی، تهران، نشر میزان.
 • هاشمیان فرد، زاهد (1389)، جهاد دفاعی (اصول و الزامات)، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • هاولت، مایکل؛ رامش، وام (1380)، مطالعه خط‌مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • ابراهیمی فر، رحمت‌الله؛ افشاریان، رحیم (1388)، مقایسهی توصیفی نظام‌های مدیریت سازمانی با نظام مدیریت اسلامی با تأکید بر مدیریت جهادی، مجموعه مقالات همایش‌های فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 • پور صادق، ناصر؛ ذاکری، زهرا (1394)، تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان، فصلنامه پژوهش‌های منابع انسانی، دوره هفتم، شماره چهارم، صفحه 95- 116.
 • رحمانی، مریم (1387)، مجموعه مقالات همایش‌های مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 • زواره، علیرضا (1388)، راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در نظام اداری، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، نشر دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 • عظیمی، مهدی؛ حدائق، محمدرضا (1388)، فرهنگ و مدیریت جهادی و ویژگی‌ها آن، مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 • محمدی، مظاهر (1388)، بررسی سبک مدیریت جهادی و سایر سبک‌های مدیریتی؛ مقایسه تطبیقی، دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.
 • مرتضوی، م؛ عراقی، م (1388)، واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های دومین همایش مدیریت جهادی، وزارت جهاد کشاورزی، نشر دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 • ملکی زوارم، حسین (1388)، مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبک‌های مدیریت، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.
 • موحد، خسرو (1386)، مدیریت جهادی تجربه‌ای موفق در جمهوری اسلامی ایران، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 • میرزا خانی، رضا (1391)، مدیر شایسته از منظر قرآن کریم، مجموعه مقالات برگزیده در همایش‌های ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دبیرخانه دانشکده مدیریت.
 • یاراحمدی خراسانی، مهدی (1392)، ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت جهادی، مجموعه مقالات برگزیده در همایش‌های مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
 • اشتریان، کیومرث (1385)، علوم سیاست‌گذاری و دستاوردهای آن برای ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گروه مسائل راهبردی ایران، تهران.
 • کوشکی، امین (1393)، مدیریت جهادی چیست؟(با تأکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)، سایت خبری سلام سربدار، پایگاه خبری تحلیل شهرستان سبزوار، بخش سیاست، کد مطلب: 7097، 6/1/1393
 • Birkland, T. (2001), An Introduction to Policy Process (۲ ), N. Y.:ME Sharp
 • Carlisle, Howard M. (1976), Management, Concepts, And Situations, Chicago: Science Research
 • Peters, B. G. (2004) American Public Policy: Pomise and Performance (۷ ) N. Y.: CQ Press
 • Colebatch, H. K. (2002) What’s the Alternative? In policy, Open University Press. 1: 67-81.
 • Cochran, C. and Malone, E. (1995) Public Policy: Prespectives and Choices, New York: MacGraw Hill
 • Dye,T. (2001) Understanding Public Policy,New Jersey:Prentic Hall