ارائه الگوی عملکرد برای تشکل‌های دانشجویی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (دام‌ظله)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در این مقاله، الگویی برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی به‌منظور نیل به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران ارائه شده است؛ لذا هدف مقاله طراحی الگوی مطلوب برای عملکرد تشکل‌های دانشجویی است. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحلیل داده‌ها استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد. بدین منظور تمامی سخنرانی‌های مربوط به مقام معظم رهبری از آغاز دوران رهبری ایشان تا آخر مردادماه ۱۳۹۵٫ مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهیمی که مرتبط با موضوع موردنظر می‌باشد، جمع‌آوری شده است؛ سپس در ادامه از طریق کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، الگویی از فعالیت‌های موردنظر ایشان برای تشکل‌های دانشجویی طراحی شده است. بررسی بیانات مقام معظم رهبری منجر به استخراج 228 مضمون، 78 مفهوم، 31 مقوله فرعی شد که درنهایت در قالب 13 مقوله اصلی جای گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل داده و کدگذاری انجام گرفته در قالب 6 دسته به‌صورت مقوله محوری (خاصیت تحرک، تربیت و تعالی بخشی تشکیلات)، مقوله علی یا زمینه‌ساز (توجه به بعد اندیشه‌ای و نظری در تشکیلات و عرصه‌های فعالیت تشکیلات)، مقوله واسطه‌ای (خودباوری و هم‌افزایی تشکل‌ها)، مقوله محیطی (روحیه نظم و قانون مداری و ویژگی‌های روحی و اخلاقی حاکم بر تشکل و روحیه مطالبه گری همراه باانصاف و عوامل اثرگذار خارجی)، مقوله راهبردی (چارچوب اندیشه‌ای و تحلیلی صحیح و آرمان‌خواهی؛ عامل تحرک تشکیلات)، مقوله پیامدی (شناخت نیازهای کشور، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری، توجه به عرصه پیکار با باطل و دفاع از ارزش‌ها در مقابل دشمنان و اثرگذاری بر افراد خارج از مجموعه) دسته‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. شوکت حمید(1380)، کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی، عطایی.
 2. قاسم پور، داود (1387)، نگاهی به تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران قبل از انقلاب: دوماهنامه فرهنگی- اجتماعی دانشجو، شماره 1، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت اجتماعی-فرهنگی.
 3. محمدی، غلامحسین (1386)، خرده نظامی به نام جنبش دانشجویی، کانون اندیشه جوان
 4. نیک‌بخت، رحیم (1381)، جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز به روایت اسناد و خاطرات، تهران، حوزه هنری- سوره مهر.
 5. بی نا (1382)، آشنایی با بسیج دانشجویی، تهران: سازمان بسیج دانشجویی.
 6. ابوالحسنی، سید رحیم (1388)؛ «کارکردهای تشکل‌های دانشجویی»، فصلنامه سیاست، دوره 4، شماره 12، صص 24-1.
 7. احمدوند، شجاع (1388)؛ «بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 16، صص 7- 44.
 8. آزاد ارمکی، تقی و امامی، یحیی (1383)؛ «تکوین حوزه عمومی و گفت‌وگوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی)»، جامعه‌شناسی ایران، شماره 17، صص 58 - 89.
 9. اسمعیل پور، نجما، رحیمیان، محمدحسن و قربانی، سحر (1391)؛ «بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 15، صص 123-140.
 10. تیموری، محمدجواد و نجفی، ابراهیم (1393)؛ «الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج»، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 64، صص 119-148.
 11. رنجبران، داوود (1394)؛ «بررسی میزان تفاوت توانایی بالقوه و بالفعل تشکل‌های دانشجویی در تأثیرگذاری مهندسی فرهنگی در دانشگاه از نگاه دانشجویان»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره 14، صص 39- 57.
 12. سبحانی فر، محمدجواد، ولیان، باقر و شهبازی، بهروز (1394)؛ «بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)»، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 11، صص 214- 261.
 13. شهبازی، علی‌اصغر و نوربخش، ایمان (1394)؛ «نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج (مطالعه موردی: بسیج مهندسین، اساتید و دانشجویی شهر اصفهان)»، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 66، صص 31- 50.
 14. شیرودی، مرتضی و ساسان، جعفر (1394)؛ «مسجد، بسیج سیاسی و انقلاب اسلامی بررسی موردی؛ دوره تاریخی 1341 تا 1357»، مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 40، صص 113- 126.
 15. عاشوری، مهدی و قائدعلی، حمیدرضا (1392)، «چالش‌ها و مشکلات مدیریت تشکل‌های دانشجویی»، مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 5، صص 107- 126.
 16. فیروزآبادی، سیدحسن و فرهادی، محمد (1389)؛ «بررسی تأثیر فرهنگ بسیجی بر امنیت ملی کشور»، مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 42، صص 9- 48.
 17. فیروزآبادی، سیدحسن و محمدی نیا، رضا (1391)؛ «بررسی عوامل راهبردی بسیج منابع مادی کشور در شرایط تهدید نظامی»، مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 48، صص 13- 42.
 18. قایدان، اصغر (1383)؛ «اندیشه ایجاد ارتشی ثابت و دائمی در اسلام»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)، شماره 36 و 37، صص 111- 128.
 19. مردانی، محمدرضا (1389)؛ «تعیین نوع دانش و مهارت‌های مدیریتی موردنیاز مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی»، سیاست دفاعی، شماره 70، صص 205- 234.
 20. نقیب زاده، احمد و جانزاده، علیرضا (1390)؛ «بررسی تطبیقی تشکل‌های دانشجویی در فرانسه و ایران»، مجله سیاست، شماره 20، صص 303- 322.
 21. نائینی، علی‌محمد (1387)؛ «ابعاد تهدید نرم در استراتژی امنیت ملی آمریکا»، فصلنامه عملیات روانی، شماره 20، ص 28.
 22. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، از سال 1368 تا شهریور 1395، از طریق سایت www.khamenei.ir در تاریخ‌های:

12/04/95- 4/9/94- 20/8/94- 6/9/93- 29/8/92- 6/5/92- 16/5/91- 6/9/90- 22/7/90- 19/5/90- 16/9/89- 2/8/89- 8/6/89- 31/5/89- 4/9/88- 8/6/88- 24/9/87- 3/6/87- 10/5/87- 22/5/87- 14/2/87- 31/2/86 – 25/7/85- 23/6/85- 1/6/85 – 7/9/84- 2/6/84- 5/3/84- 15/11/83- 15/8/82- 7/9/81- 6/8/81- 16/6/81- 22/5/81- 21/8/80- 10/6/80- 24/11/79- 13/10/79- 3/9/78- 1/9/78- 22/4/78- 24/10/77- 14/7/77- 8/7/77- 22/2/77– 11/11/76- 5/9/76- 15/9/75- 30/8/75- 18/9/74- 8/9/74- 3/9/73- 24/9/72- 30/8/72- 27/8/71- 30/8/70- 5/4/69- 7/9/68 - 5/7/68

 1. Anson, J. L. and R. F. Marchesani, Jr (1991); Baird’s Manual of American College Fraternities. 20th ed. Indianapolis: Baird’s Manual Foundation.
 2. Archer, J. (1992), “Campus in Crisis: Coping with Fear and Panic Related to Serial Murders.” Journal of Counseling and Development 71: 96–100.
 3. Astin, A. W. (1985). Achieving Educational Excellence: A Critical Assessment of Priorities and Practices in Higher Education. San Francisco: Jossey-Bass.
 4. Boatman, S. A (1988); “Strong Student Governments... and Their Advisement.” Campus Activities Programming 209: 58–63.
 5. California State University San Marcos (2013); Student Life and Leadership. Retrieved from http://www.csusm.edu/sll/studentorgs/.
 6. Merriam-Webster Dictionary. 2013. Retrieved from www.merriam-webster.com /dictionary.
 7. Norbert W. Dunkel, John H. Schuh, and Nancy E. Chrystal-Green (2014), Advising student groups and organizations, Jossey-Bass A Wiley Brand.
 8. Owen, K. C (1991); “Reflections on the College Fraternity and Its Changing Nature.” In Baird’s Manual of American College Fraternities, edited by J. L. Anson and R. F. Marchesani, Jr. I-1–I-7. Indianapolis: Baird’s Manual Foundation.
 9. Turk, D. B, (2004); Bound by a Mighty Vow: Sisterhood and Women’s Fraternities, 1870– 1920. New York: New York University.