ویژگی های مربی صالح در پرورش و مدیریت استعداد ها ؛ پژوهشی قرآنی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مربی‌گری یکی از بهترین و مؤثرترین موضوعاتی است که می‌تواند موجب توسعه و پرورش استعدادهای سازمانی شود که از این طریق، پیشرفت شغلی آن‌ها را نیز در پی خواهد داشت. برخی از پژوهش‌های انجام‌شده با هدف اثربخش‌تر کردن رابطه مربی‌گری، بر ویژگی‌هایی متمرکز شده‌اند که مربی بایستی داشته باشد تا تأثیرگذارتر و مفیدتر باشد. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ رویکردی مشابه و با هدف مبنایی، بر بومی‌سازی مفاهیم مدیریتی از طریق محور قرار دادن قرآن کریم تأکید کرده و در پی معرفی ویژگی‌های مربی صالح می‌باشد. روش مورداستفاده، تدبری سیاق محور است که روش تحقیق موضوعی در قرآن نام گرفته است. پژوهشگران به‌منظور شناسایی ویژگی‌های مربی صالح در قرآن، پس از تعیین کلیدواژه مرتبط، آیات متناسب با آن و تدبر در این آیات نورانی، به مفاهیمی مرتبط هدف پژوهش دست یافته‌اند. سپس مفاهیم مذکور که مربی را در مسیر رشد و پرورش افراد یاری می‌دهد در دسته‌بندی پنج‌گانه‌ای که شامل ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی-رفتاری، شخصیتی، روشمندی و هدفمندی می‌باشد معرفی کرده‌اند. درنهایت پیشنهاد شده است به‌منظور تکمیل و تقویت این بحث، پژوهش‌هایی با هدف مشابه از طریق استفاده از کلیدواژه‌های مشابه در قرآن کریم یا استفاده از سایر منابع اصیل اسلامی طرح‌ریزی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


 • بحرانی سید هاشم (1416 ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت
 • بهارستان، جلیل، (1383)، مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج، مدرس علوم انسانی، ش 36
 • خیراندیش، مهدی و حسین خوشدل، (1389)، ضوابط تدبر در قرآن از منظر علامه طباطبایی (ره)، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، ش 8
 • سهرابی، بابک، اعظمی، امیر و حمیدرضا یزدانی، (1390)، آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب، چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 6
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم
 • لسانی فشارکی، محمدحسین و حسین مرادی زنجانی (1391)، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، قم: بوستان کتاب
 • لطیفی، میثم، (1390)، روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر، اندیشه مدیریت راهبردی، ش 2
 • مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیه
 • Allen, T. D., Eby, L. T., Poteet, M. L., Lentz, E., & Lima, L. (2004). Career benefits associated with mentoring for proteges: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 89(1), 127-136. doi: 10.1037/0021-9010.89.1.127
 • Aryee, S., Chay, Y.W., & Chew, J. (1996). The motivation to mentor among managerial employees. Group & Organization Management, 21: 261-277.
 • Blake-Beard, S. D., O'Neill, R. M., & McGowan, E. (2007). Blind dates? The importance of matching in successful formal mentoring relationships. In B. R. Ragins & K. E. Kram (Eds.), The handbook of mentoring at work: Theory, research, and practice (pp. 617-632). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Chandler, Dawn E.; Kram, Kathy E.; Yip, Jeffrey (2011): An Ecological Systems Perspective on Mentoring at Work. A Review and Future Prospects. In The Academy of Management Annals 5 (1), pp. 519–570. DOI: 10.1080/19416520.2011.576087.
 • Chao, G., Waltz, P., & Gardner, P. (1992). Formal and informal mentorships: A comparison on mentoring functions and contrast with non-mentored counterparts. Personnel Psychology, 45: 619-636.
 • Haggard, D. L.; Dougherty, T. W.; Turban, D. B.; Wilbanks, J. E. (2010): Who Is a Mentor? A Review of Evolving Definitions and Implications for Research. In Journal of Management 37 (1), pp. 280–304. DOI: 10.1177/0149206310386227.
 • Hezlett, S. A., & Gibson, S. K. (2005). Mentoring and human resource development: Where we are and where we need to go. Advances in Developing Human Resources, 7, 446–469.
 • Horvath, Michael; Wasko, Laurie E.; Bradley, Jessica L. (2008): The effect of formal mentoring program characteristics on organizational attraction. In Human Resource Development Quarterly 19 (4), pp. 323–349. DOI: 10.1002/hrdq.1244.
 • Hunt, D.M., & Michael, C. (1983). Mentorship: A career training and development tool. The Academy of Management Review, 8(3), 475–485.
 • Janssen, Suzanne (2015): A SELF-DETERMINATION THEORY PERSPECTIVE ON MENTORING RELATIONSHIPS AT WORK. University of Twente.
 • Janssen, Suzanne; van Vuuren, Mark; Jong, Menno D.T. de (2015): Informal Mentoring at Work. A Review and Suggestions for Future Research. In International Journal of Management Reviews, n/a-n/a. DOI: 10.1111/ijmr.12069.
 • Kirchmeyer, C. (1995). Demographic similarity to the work group: A longitudinal study of managers at the early career stage. Journal of Organizational Behavior, 16: 67-83.
 • Kram, K. E. (1985). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. Glenview, IL: Scott Foresman.
 • Kram, K.E. (1983). Phases of the mentoring relationship. Academy of Management Journal, 26(4), 608–625.
 • Levinson, D.J., Darrow, C.N., Klein, E.B., Levinson, M.H., & McKee, B. (1978). The seasons of a man’s life. New York: Knopf.
 • McCauley, C. D. (2005). The mentoring tool. Advances in Developing Human Resources, 7, 443–445.
 • Merriam, S. 1983. Mentors and protégés: A critical review of the literature. Adult Education Quarterly, 33(3): 161-173.
 • Mullen, E.J. (1999). The mentoring information exchange: When do mentors seek information from their protégés? Journal of Organizational Behavior, 20: 233-243
 • Pellegrini, E.K., & Scandura, T.A. (2005). Construct equivalence across groups: An unexplored issue in mentoring research. Educational and Psychological Measurement, 65(2), 323–335.
 • Ragins, B. R., & Cotton, J. L. (1993). Gender and willingness to mentor in organizations. Journal of Management, 19(1), 97-111.
 • Ragins, B.R., & Scandura, T.A. (1997). The way we were: Gender and the termination of mentoring relationships. Journal of Applied Psychology, 82: 945-953
 • Scandura, T. A. (1997). Mentoring and organizational justice: An empirical investigation. Journal of Vocational Behavior, 51, 58-69.
 • Siebert, S. (1999). The effectiveness of facilitated mentoring: A longitudinal quasi-experiment. Journal of Vocational Behavior, 54: 483-502.
 • Smith, Wanda J.; Howard, Jerusalem T.; Harrington, K. Vernard (2005): Essential Formal Mentor Characteristics and Functions in Governmental and Non-Governmental Organizations from the Program Administrator's and the Mentor's Perspective. In Public Personnel Management 34 (1), pp. 31–58. DOI: 10.1177/009102600503400103.

Van Emmerik, H., Baugh, S. G., & Euwema, M. C. (2005). Who wants to be a mentor? An examination of attitudinal, instrumental, and social motivational components. Career Development International, 10: 310-324.