بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب‌آسیا

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب­آسیا است، زیرا بهبود و کارآمدی حکمرانی موجبِ کارآمدیِ نظامِ اجتماعی و اقتصادی و دستیابی جامعه به رفاه و درنهایت رضایت اعضای آن خواهد شد. روش تحقیق مطالعه حاضر روش تطبیقی تاریخی است که با رویکرد بولی و با استفاده از نرم‌افزار بولی انجام‌شده است. یافته‌های مقاله بیانگر آن است که کنترل فساد و کیفیت مقررات در کشورهای منطقه دو شرط اصلی و ضروری برای حصول کارآمدی سیاسی هستند. دراین‌بین، کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر کشورهای این منطقه، برای مقایسه و تحلیل دقیق‌تر پنج کشوری که دارای بالاترین شاخص کارآمدی دولت‌ها هستند نیز وارد تحلیل‌شدند که با ورود آنها دو عامل ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بااهمیت کمتری به عنوان عوامل موثر بر کارآمدی سیاسی شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، دولت‌ها به‌منظور افزایش کارآمدی سیاسی می‌بایست به دنبال کاهش فساد باشند که این فساد شامل فساد در میان مقامات دولتی، فساد بین دولت و تجارت داخلی، فساد بین دولت و شرکت‌های خارجی و بی­اعتمادی عمومی به سیاستمداران است.

کلیدواژه‌ها


 • اخوان کاظمی، بهرام، (1384). جمهوری اسلامی ایران و چالش کارآمدی، مطالعات انقلاب اسلامی، شماره (1)، ص 13-47
 • اسکاچ پول، تدا، (1384). بازگرداندن دولت: استراتژی‌های تحلیل در تحقیقات امروزی، گفتگو، شماره (45)، ص 139-
 • رنجبر، همایون، سامتی، مرتضی، محسنی، فضیلت، (1390). تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی 180 مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره (4)، ص 183-223
 • ساجدی، امیر، (1392). بحران سوریه و دخالت قدرت‌های بیگانه، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، شماره (24)، ص 125-155
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل، پور جوان، عبدالله، (1391). رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده، مجله علوم اجتماعی، شماره (20)، ص 53-76
 • لطفیان، سعیده، (1376). آینده از آن ما است (برگزیدن پیشرفت برای خاورمیانه و آفریقای شمالی)، مطالعات خاورمیانه، شماره (10 و 11)، ص 53-92
 • نیاکوئی، سید امیر، (1390). تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت، فصلنامه روابط خارجی، شماره (4)، ص 239-276
 • چلبی، مسعود، (1392). تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی
 • ریگین، چارلز، (1388). روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، ترجمه محمد فاضلی، تهران، نشر آگه
 • ساعی، علی، (1392). روش پژوهش تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی، تاریخی و فازی، تهران، نشر آگه
 • گودین، جف، (1388). رویکردهای دولت-محوری درباره انقلاب‌های اجتماعی (نقاط سنت و ضعف یک سنت نظری)، کتاب نظریه‌پردازی انقلاب، تألیف جان فوران، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی 
 • Brewer, Gene, Choi, Yujin, Walker, Richard. (2007)ACCOUNTABILITY, CORRUPTION AND GOVERNMENT EFFECTIVENESS IN ASIA: AN EXPLORATION OF WORLD BANK GOVERNANCE INDICATORS, International Public Management Network, Volume 8 Issue 2, page200-219.
 • Haunter, Davidm Kyobe, Annette. (2008). Determinants of Government Efficiency, IMF Working paper
 • Kaufman, Daniel, Brookings institution Art Kraay and Massimi Mastruzzi, global Economy and Development at Brookings. (2010). word bank
 • La Porta, R. Lopez-de-Silanes, F. Shleifer, A. and Vishny R.W. (1999). The quality of government. Journal of Law, Economics, and Organization, vol (15), page 222–279.
 • Lee, Soo-Young,B, Whitford, Andrew. (2009). GOVERNMENT EFFECTIVENESS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, vol (11), page 249-281
 • Li, Rebecca. (2002). Alternative Routes to State Breakdown: Toward an Integrated Model of Territorial Disintegration, Sociology Theory, Vol. (20), page1-23
 • Kaufmann, D. and Mastruzzi A. (2007), Governance Matters: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006, Washington: World Bank Park, Jong. (2002). The East Asian Model of Economic Development and Developing Countries, Journal of Developing Societies, vol(18), page 330-353
 • Ragin, Charles, Sonnet, John. (2004). Between Complexity and Parsimony: Limited Diversity, Counterfactual Cases, and Comparative Analysis, This paper is posted at the eScholarship Repository, University of California, http://repositories.cdlib.org/ uclasoc/trcsa/17.
 • Ragin, Charles. (2007). making Comparative Analysis Count, http:// www.compasss.org/wpseries/Ragin2003b.pdf
 • Rothstein, Bo, Teorell, Jan. (2012). Defining and measuring quality of government, Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham, Edward Elgar Publisher
 • World Bank: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
 • Thearda: http://www.thearda.com/Archive/Files/Downloads/ECON11_DL2.asp
 • Economist Intelligence Unit: http://www.eiu.com
 • World press freedom index: https://rsf.org/en/world-press-freedomindex