شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی: بررسی موردی یک تجربه بومی واقعی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

2 دکتری دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

این پژوهش اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مضمون و با هدف تبیین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانی که از سبک مدیریت جهادی پیروی می‌کنند، انجام‌شده است. در این راستا پژوهشگران ابتدا با بررسی منابع کتابخانه‌ای به تدوین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان پرداختند. سپس با مراجعه به آراء صاحب‌نظران از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه‌های تأییدی، ویژگی‌های کارآفرین جهادی تبیین شد. همچنین، پژوهشگران، برای تدقیق این ویژگی‌ها، به بررسی موردی یک کارآفرین جهادی پرداختند. در انتخاب این نمونه، پژوهشگران، ویژگی بومی بودن نمونه و ارزش محوری دینی نمونه­ی مورد بررسی را مدنظر داشتند. نتایج این پژوهش که در قالب الگوی مفهومی ارائه‌شده که ویژگی‌های «دانش مالی و اقتصادی، اعتقاد به کار عملی، دانش مدیریتی، ارزش‌های ملی، توفیق طلبی و نوآوری و خلاقیت» را برای کارآفرین جهادی معرفی و در این بین ویژگی «ارزش‌محوری دینی» به‌عنوان مفهوم محوری شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمد پور داریانی، محمود (1380)؛ کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)، تهران، شرکت پردیس 57.
 2. احمد پور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد (1385)؛ مبانی کارآفرینی، تهران، فر اندیش.
 3. اسدی، اسماعیل؛ پور اسدالله، حبیب (1394)؛ «بررسی تطبیقی ویژگی‌های کارآفرینان در مکتب اسلام و منابع علمی»، مجموعه مقالات برگزیده سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 4. اکبری، کرامت الله (1390)؛ توسعه کارآفرینی، ویراش اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 5. یوکل، گری (1382)؛ مدیریت و رهبری در سازمان‌ها، ترجمه محمد ازگلی و قاسم قنبری، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 6. امین بیدختی، علی‌اکبر (1388)؛ «نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SM E‘s) صنعتی در خلق فرصت‌های کارآفرینی»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره 2، 165-148.
 7. آرمند، پیمان؛ ذبیحی‌طاری، رضا (1386)؛ «بررسی سبک مدیریت جهادی و سایر سبک‌های مدیریتی»، مجموعه مقالات برگزیده دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.
 8. پاک‌باز، قادر بخش؛ شهرکی پور، حسن (1394)؛ «بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان سروان»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه.
 9. خرمی، آسیه (1393)؛ «بررسی تأثیر و اهمیت ویژگی‌های کارآفرینان بر ایجاد و توسعه اشتغال»، مقالات برگزیده دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت‌پذیری.
 10. خنده‌رو، مهدی؛ رضازاده صابری، مجتبی (1394)؛ «بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در تمایل به کارآفرینی دانشجویان (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت‌حیدریه)»، مجموعه مقالات برگزیده کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی.
 11. زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد؛ کردنائیچ، اسدالله (1386)؛ «ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)»، مدرس علوم انسانی، شماره 55، 114-81.
 12. زری‌باف، مهدی؛ شفیع خانی، محمد (1385)؛ «آموزش منابع انسانی کارآفرین و توسعه سازمان‌های کوچک و متوسط ((SM E»، پژوهشگر، سال سوم، شماره 7، 79-72.
 13. ساجدی نژاد؛ محمدی، علیرضا (1392)؛ «بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان و مقایسه آن با دانشجویان کشور»، مجموعه مقالات برگزیده دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
 14. سعیدی کیا، مهدی (1386)؛ اصول و مبانی کارآفرینی، تهران، کیا.
 15. سلطانی، محمدرضا (1393)؛ «مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات»، مدیریت اسلامی، شماره 8، 40-9.
 16. عباسی، ابراهیم؛ کلاسینگیانی، منیره؛ بالو، مجتبی (1391)؛ «ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز عملی – کاربردی استان گلستان»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 10، شماره 3، 180-163.
 17. عبدالوهابی، مرضیه؛ رومیانی، یونس؛ ظریف، سکینه (1391)؛ «ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان: بررسی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجموعه مقالات برگزیده دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی.
 18. عرفانیان خان‌زاده، حمید؛ کلالی، آسیه؛ رحیم زاده نسخی، نرگس (1393)؛ «تأملی بر رابطه ویژگی‌های شخصیتی و کارآفرینی درون‌سازمانی»، مجموعه مقالات برگزیده سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 19. عقیلی، فریبا؛ طیبی، سید کمیل؛ زمانی، زهرا؛ ابراهیمی، نسرین (1391)؛ «اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب درحال‌توسعه»، توسعه‌ی کارآفرینی، شماره 16، 164-145.
 20. قائد علی، حمیدرضا؛ عاشوری، مهدی (1393)؛ «مدیریت جهادی شیوه‌ای تحقق‌یافته از مدیریت اسلامی (مطالعه‌ی موردی جهاد سازندگی در دهه‌ی نخستین انقلاب اسلامی ایران)»، مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره 82، 83-67.
 21. قائد علی، حمیدرضا؛ مشرف جوادی، محمدحسین (1393)؛ «بررسی ویژگی‌های جهادگران در قالب مؤلفه‌های هوش معنوی (مطالعه‌ی موردی جهاد سازندگی در دهه‌ی نخستین انقلاب اسلامی ایران)»، مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 764، 118-97.
 22. قائد علی، حمیدرضا؛ مشرف جوادی، محمدحسین (1393)؛ «فرهنگ‌سازمانی حاصل از مدیریت جهادی (مطالعه‌ی موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس)»، مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره 79، 78-62.
 23. قربانی، پرویز؛ عبدالله، کولوبندی؛ محمود، محمدی؛ علیرضا، سلوک دار (۱۳۹۴)؛ «تأثیر آموزش کارآفرینی برانگیزش انگیزه‌های کششی برای کارآفرین شدن»، مجموعه مقالات برگزیده، همایش سراسر مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال‌احمر استان گلستان.
 24. قربانی، پرویز؛ کولوبندی، عبدالله (1394)؛ «بررسی تأثیر کارآفرینی بر ایجاد و پرورش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان»، مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌ای آینده‌ساز.
 25. قربانی، پرویز؛ کولوبندی، عبدالله (1394)؛ «بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان برانگیزش کارآفرینی»، مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‌ای آینده‌ساز.
 26. قوچانی، فرخ؛ همت، موژان (1388)؛ «ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان و سطح هوشیاری عاطفی آنان»، مدیریت کسب‌وکار، شماره 2، 99-86.
 27. لطیفی، میثم؛ عزیزی، مهدی (1394): «بررسی دلالت‌های مدیریتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام در عرصه سازمان‌دهی: مطالعه موردی شرطه الخمیس»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 66، بهار 1394 (6-29)
 28. لطیفی، میثم؛ سعدآبادی، حسن (1393)؛ «پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی»، راهبرد فرهنگ، شماره 28، 122-91.
 29. مبارکی، محمدحسن؛ وزیری، مژده؛ گیاهی، زهرا (1391)؛ «تأثیر جوسازمانی بر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان در محیط‌های دانشگاهی (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا)»، اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره 30، 138-115.
 30. محمدی، امین؛ علائی، حبیبه (1390)؛ «ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن مدارس»، مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور.
 31. محمدی، محمود؛ عسگری، غلامرضا (1390)؛ «تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، توسعه کارآفرینی، شماره 13، 148-129.
 32. مرادی، حوریه؛ بیژنی، مسعود؛ کرمی، غلامحسین؛ حقیقی، نگین فلاح (1391)؛ «ارزیابی مقایسه‌ای ویژگی‌های روان‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی کشاورزی (موردمطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهاردهم، شماره 53، 81-65.
 33. ویسه، سید مهدی؛ جمشیدیان، طیبه (1394)؛ «بررسی رابطه بین ابعاد ویژگی‌های شخصیتی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان»، مجموعه مقالات برگزیده دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21.
 34. یونسی فر، سید محمد؛ مشرف جوادی، محمدحسین (1393)؛ «تأثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد»، مدیریت بهداشت و درمان، دوره پنجم، شماره 4، 62-55.
 •   Bikse, V. Rivza, B. & Riemere, I. (2015). The Social Entrepreneur as a Promoter of Social Advancement 3rd World Conference on Psychology and Sociology, (469 – 478).
 •  Dvir, D. Sadeh, A. & Malach-Pines, A. (2010). The fit between entrepreneurs' personalities and the profile of the ventures they manage and business success: An exploratory study. Journal of High Technology Management Research, 43–51.
 •   Hastuti, P. C. Troena, E. A. Thoyib, A. & Setiawan, M. (2015). The Minang Entrepreneur Characteristic. 2nd Global Conference on Business and Social Science, (819 – 826). Bali, Indonesia.
 •   Iyer, C. (2016). Impact of entrepreneur on the sectoral system of innovation: Case study of the Indian crude oil refining industry. Technological Forecasting & Social Change, 102–111.
 •  W. Staniewski, M. Janowski, K. & Awruk, K. (2016). Entrepreneurial personality dispositions and selected indicators of company functioning. Journal of Business Research, 1939–1943.