مؤلفه‌های الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق ع

2 استادیار دانشگاه امام صادق ع

چکیده

مسئله اصلی این مقاله آن است که با در نظر گرفتن الگوی مفهومی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل: قرآن و سنت، آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، دانش و تجارب بشری و شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ایران؛ مؤلفه‌های الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کدامند؟  به منظور پاسخ به این سئوال در بخش مرور ادبیات از شیوه گردآوری کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی و در استخراج مولفه­های الگو از سیاست‌های کلی ابلاغی، از روش نظریه داده‌بنیاد استفاده ‌شده است. برهمین اساس الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شامل هفت مولفه اصلی (مقوله) حاصل از 195 مفهوم استخراج شده از سیاستهای کلی است که این مولفه­ها عبارت‌اند از: توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری؛ منابع طبیعی، زیست‌محیطی و اکولوژیکی. 

کلیدواژه‌ها


 • پیغامی، عادل، سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، (1394)، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم‌سازی اقتصادی در ادبیات متعارف، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • پیغامی، عادل، سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، یاسر، سید حسین زاده یزدی، سعید، (1394)، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: تحریم‌های اقتصادی ایران، مبانی، ابعاد و راهکارها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • خورسندی طاس کوه، علی، (1389)، گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
 • دری نو گورانی، حسین، صالح اصفهانی، اصغر، (1392)، اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبنایی و برخی اصول راهنمای کاربردی، تهران، انتشارات راه فردا.
 • بخش بیانات و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، سایت مقام معظم رهبری به آدرس:

http://farsi.khamenei.ir/speech?nt=32

 • لیست و متن سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آدرس:

http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies.aspx

 • Soto, S. (1992). Using grounded theory analysis to study the information-seeking behaviour of dental professionals. Information Research News, Vol. 3 No. 1, pp. 212
 • Charmaz, K. & Bryant, A. (2008). Grounded Theory. In L. M. Given, The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods California: Sage Publication, pp. 374-377.
 • C.A.A Headriks...P.H.j(2006). the need for grounded theory in developing a knowledge based view, organization of research methods,Vol.9,No 3,pp.315-338.
 • Newman, W. L. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. USA: Allen & Bacon.
 • Strauss, A. &Corbin J, (1990). Basic of qualitative research: Grounded theoryprocedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
 • Strauss, A. (1987). qualitative analysis for social scientists, Cambridge, UK: University of Cambridge Press.