شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری(ISM) (مورد مطالعه: رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی رحمه الله علیه

2 دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی (ره) (نویسنده مسئول)

چکیده

انتخابات عصاره مردم‌سالاری در هر حاکمیت است. در بستر انتخابات، احزاب سیاسی به‌مثابه یک کمپانی تجاری خود را در معرض رأی مردم قرار داده و توده‌ها نیز به‌عنوان خریدار اصلیِ ایده‌ها و چهره‌های جریانات سیاسی در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند. پاسخ به این سؤال که احزاب و جریانات سیاسی چگونه می‌توانند در رقابت انتخاباتی سبد رأی خود را حداکثر کرده و پیروز میدان باشند دهه‌هاست که ذهن فعالین این حوزه را به خود معطوف داشته است. در مقاله حاضر با تکیه‌بر تحلیل نظر نخبگان سیاسی و فعال در عرصه انتخابات محلی، عوامل کلیدی موفقیت در چهار دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر تهران احصاء شده و سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، این عوامل رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل انتظارات رأی‌دهندگان، عملکرد حزب حاکم و نوع تائید صلاحیت‌ها به‌عنوان مبنایی‌ترین عوامل عمل کرده و بیشترین تأثیر را در بین عوامل کلیدی موفقیت دارا می‌باشند و درنهایت مشارکت سیاسی و الگوی رأی‌دهی جامعه سطح اول و تأثیرپذیرترین عوامل کلیدی موفقیت را در بر می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


 • خواجه سروی، غلامرضا و جعفرپور کلوری، رشید(1393)، بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره 40، ص 49-77
 • میرغفوری، سید حبی بالله؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ ملکشاهی، فاطمه(1391)،رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در  پروژههای توسعه خدمات شهری،مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال 23. شماره 68.
 • عباسی، بیژن؛ «نقد و بررسی نظامهای انتخاباتی اکثریتی و تناسبی»، حقوق، شماره 3، دوره 39، پاییز 1388، ص 239 تا 257
 • یعقوبی،ن ورمحمد؛ شاکری، رؤیا(1382)، شناسایی و رتبهبندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی. پژوهش های مدیریت عمومی. سال ششم. شماره نوزدهم.
 • تیزرو، علی(1389)، طراحی مدل زنجیره تأمین چابک- رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری. مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن. رساله دکتری مدیریت تحقیق در عملیات به راهنمایی دکتر عادل آذر. دانشگاه تربیت مدرس.
 • خادمی گراشی، مهدی(1390)، الگوی استراتژیک فرایند بازاریابی سیاسی در ایران؛ رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران.
 • سالامون، مایکل و مارشال، گریک(1389)، بازاریابی افراد واقعی، انتخاب های واقعی، ترجمه ی داور ونوس و مسعود کرمی، مهربان، تهران.
 • کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری(1379)، اصول بازاریابی، ترجمه ی علی پارساییان ،ادبستان، تهران.
 • لودیک، ماریوس(1390)، تئوری بازاریابی: رویکردی تاریخی- اجتماعی، ترجمه ی محمد آزادی، مهکامه، تهران.
 • مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما(1377)، حق رأی و انتخابات، مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما، تهران.
 • یاوری، وحید(1391)، طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه. رساله دکتری مدیریت دولتی به راهنمایی دکتر شمس السادات زاهدی. دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
 • Bolanos Ricardo, Emilio Fontela, Alfredo Nenclares, Pablo Pastor, (2005),"Using interpretive structural modelling in strategic decision-making groups", Management Decision, Vol. 43 Iss: 6 pp. 877 – 895.
 • Butler, P. & Collins, N. (1996). Strategic Analysis in Political Markets. European Journal of Marketing, 30(9), 2536.
 • Harris, P. (2005). To Spin or Not to Spin, That is the Question. The Emergence of Modern Political Marketing. The Marketing Revie, 2, 3553.
 • Gareth, S. (2006). Strategic Political Segmentation. European Journal of marketing, 35(3), 2729.
 • Henneberg, S.C. (2002). “Understanding Political Marketing”, in N.O’Shaughnessy and S.C.Henneberg (EDs), The Idea of Political marketing, Praeger, Westport, pp.93171.
 • Henneberg, Stephan, C. (2003), “ Generic functions of political marketing”, European Journal of marketing, Vol 9, pp10021033
 • Kotler,P, Kotler, N. (1999). Political Marketing. Generating effective Candidates, Campaigns and causes. In B.I.Newman (ed), Handbook of political Marketing, Thousand Oaks, CA: Sage. 318
 • Lock, A. and Harris, P. (1996), “Political Marketing – vive la difference”, European Journal of Marketing, 30 (10/11) 2131.
 • Newman, B. I. (1988). A services oriented strategic framework for politicians. Proceedings of the Seventeenth Annual Decision Science Institute Western Regional Conference, pp. 192–195.
 • Osuagwu, l., (2008) "Political marketing: conceptualisation, dimensions and research agenda", Marketing Intelligence &
 • Planning, Vol. 26 Iss: 7, pp.793  810
 • Thrassou, A., Demetris Vrontis, Malcolm H.B. McDonald, (2009) "A marketing communications framework for small political parties in developed countries", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 27 Iss: 2, pp.268 292
 • Clemente, M. N. (1992) "The Marketing Glossary" Amacon, New York,
 • Gronroos, C. (1990) “Marketing re-defined”, Management Decision (8) 82
 • Hughes A, and Dann S (2005)"Qualitative Case Analysis of the TeamBeattie.com website",Australian and New Zealand Marketing Academy Conference University of Western Australia, 5th to 7th December 2005
 • Lees Marshment, Jennifer (2001); Political marketing and British political parties, Manchester University Press
 • Maarek, Philippe (1995) Political Marketing and Communication, London: John Libbey & Co.
 • Newman, B.I. (1994). The Marketing of the President: Political Marketing as campaign strategy. Thousand Oaks, C.A: Sage.
 • Newman, B. I. (1999). A predictive model of voter behavior. In B. I. Newman, Handbook of political marketing. Thousand Oaks, CA: Sage
 • O’Cass, A., (2001) "Political marketing an investigation of the political marketing concept and political market orientation in Australian politics", European Journal of Marketing, Vol. 35 Iss: 9/10, pp.1003 – 1025.
 • O’Shaughnessy, Nicholas J., and Henneberg, Stephan C.M. (2002). “The Idea of Political Marketing”, Praeger Westport, Connecticut London.
 • Shama, A(1976) The Marketing of Political Candidates, Journal of the Academy of Marketing Science, 4(4): 76477