شناسایی تکنیک‌های عملیات روانی رسانه‌های عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در حادثه‌ی ‌منا: تحلیل محتوای کیفی رسانه‌های خبری العربیه، کلمه و الشرق‌الاوسط

نویسندگان

1 دکتری معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 ;کارشناسی ارشد معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی تکنیک‌های عملیات روانی مورد استفاده رسانه‌های عربستان علیه ایران در جریان حادثه منا در سه رسانه خبری کلمه، الشرق‌الاوسط و العربیه هست. تلاش بر آن بوده تا با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی رسانه‌های خبری موردنظر در فاصلهٔ زمانی 24 سپتامبر 2015 تا 1 ژانویه 2016 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رسانه‌های مذکور از ده تکنیک عملیات روانی در جریان حادثه منا شامل فرافکنی، از زبان غیر گفتن، تحریک، تفرقه‌افکنی، تخدیر، انسانیت زدایی، روشنگری، مقایسه، شرطی‌سازی و القاء استفاده نموده‌اند

کلیدواژه‌ها


 • حرکت 300 زائر ایرانی خلاف مسیر حجاج باعث حادثه شد، 6 مهر
 • 1394، سایت خبری الشرق الاوسط
 • کاروان پسر پادشاه عربستان، علت حادثه منا، 2 مهر 1394، سایت پرس تی وی ،1 دی 1394
 • اخباری، محمد1382) ( اطلاعات و جنگ روانی، ماهنامه فرهنگی هنری فرهنگی پایداری، 2، (7)
 • اردیزی، فرج اله(1393)، عملیات روانی در جنگ سوریه: بازیگران، اهداف و چگونگی اجرا، فصلنامه مطالعات عملیات روانی،10(40)
 • استونرساندرس، فرانسیس(1382) جنگ سرد فرهنگی، ترجمه بنیاد فرهنگی و هنری غرب شناسی، تهران: بنیاد فرهنگی و هنری غرب شناسی
 • اسماعیلی، محمدرضا(1393)بررسی میزان بهره گیری شبکه ماهواره ای بی.بی.سی فارسی از روشهای عملیات روانی در انتخابات 1388، فصلنامه مطالعات عملیات روانی ،10(39)
 • افتخاری، اصغر(1393) الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد ،21(78)
 • بختایی، امیر و گلچین فر(1388) چگونه مخاطبان تبلیغ خود را انتخاب کنیم، سایت اینترنتی چهارراه تبلیغات
 • براتی، رضا(1376) مبانی و نظری و علمی جنگ روانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
 • برادن، کتلن و شلی(1383) ژئوپلیتیک فراگیر، ترجمه علیرضا فرشچی و رهنما ،تهران: انتشارات دوره عالی جنگ
 • پستمن، نیل(1375) زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمه صادق طباطبایی ،تهران: انتشارات روزنامه اطلاعات.
 • پورهادی، ابراهیم(1394) تأثیر عملیات روانی رسانه های غربی بر امنیت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: نظامیان مستقر در غرب کشور، سال سیزدهم، فصلنامه راهبردهای دفاعی ،13(50)
 • تانوس. ام، استفان(1384) تدوین استراتژی روانی با تقویت عامل اطلاعاتی قدرت ملی، ترجمه عبدالمجید حیدری، فصلنامه عملیات روانی ،3 (9)
 • جنیدی، رضا(1391) تکنیکهای عملیات روانی و شیوه مقابله، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی
 • خدامرادی، فریده(1386) تحلیل عملیات روانی شبکه های ماهواره در حوادث سال 1385، فصلنامه عملیات روانی ،5 (18)
 • ذوالفقاری، مهدی(1391) اصول و مبانی عملیات روانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • رضاباقی زاده، بهنام(1392) عملیات روانی با تأکید بر اسلام ستیزی و ایران هراسی در رسانه های برجسته غرب، فصلنامه عملیات روانی ،9(36)
 • سبیلان اردستانی، حسن(1384) عملیات سازی عملیات روانی، فصلنامه عملیات روانی ،2 (5)
 • سوری، جواد(1385) نقش فناوری های نوین ارتباطی در عملیات روانی، فصلنامه عملیات روانی ،1 (3)
 • شهبازی، بهنام(1387) نقش رسانه در عملیات روانی، فصلنامه نگاه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،1 (3)
 • عاصف، رضا(1388) عملیات روانی. تهران: مرکز تألیف کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگی سپاه
 • عباسی اشلقی، مجید(1388) تأثیرگذاری عملیات روانی در تضعیف و شکست روحیه دشمن؛ مطالعه موردی اشغال عراق، 7 (22)
 • مرادی، حجت اله(1393)، تاکتیک های روانی نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا بر ضد عراق در جنگ بیست وسه روزه سال 2003، فصلنامه عملیات روانی ، 10 (40)
 • الیاسی، محمدحسین(1382) عملیات روانی رسانه ای برای کنترل اذهان، فصلنامه پژوهش های ارتباطی،10 (34)
 • الیاسی، محمدحسین (1385) عملیات روانی ضد شورشگری سپاه در بحران کردستان دهه 60، فصلنامه عملیات روانی ،3 (12)
 • Bowen,wyn(2002)The dimensions of asymmetrical Warfare, THE Changing face of military power, in US palgraveCnn(2015) 717
 • people dead: what caused the haji stampede? september (1996) Doctrine for joint psychological operation, jcs publication 533, Washington D.c:Us joint chiff of staff
 • gray,w(2000)Psyop operation in the 21st century,Us army War College
 • linebarger,p(1975) psychological warfre,new York: Dvell,sloan and pearce
 • Paddock, A(1989) Military Opeation in political warfar and Psychological Operation, National Defense University, Practice.London: Sage Publication.