تحلیل مؤلفه‌های خط‌مشی تحول علوم انسانی با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت از دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 استادیار مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام(نویسنده مسئول)

چکیده

در طول سالیان بعد از انقلاب، برای تحقق خط‌مشی تحول علوم انسانی، برنامه‌ها و اقداماتی برنامه‌ریزی و اجرا گردید. ازاین‌رو بعد از گذشت چند سال از اجرای این برنامه‌های عمومی، ارزشیابی عملکرد آن‌ها در راستای ارائه بازخور و ایجاد بهبود در خط‌مشی تحول علوم انسانی ضروری می‌نمود. ازآنجاکه کنکاش پیرامون پژوهش‌های صورت گرفته در باب ارزشیابی این برنامه‌ها نشان داد که این حوزه از فقر پژوهشی رنج می‌برد، لذا لازم بود در ابتدا با غور در سیاست‌های کلی نظام و بیانات رهبر انقلاب، با تمسک به روش تحلیل مضمونی، مؤلفه‌های تحول علوم انسانی استخراج گردند. سپس این مؤلفه‌ها در چارچوب تحلیل اهمیت-عملکرد مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان ارزشیابی عملکردی از خط‌مشی تحول علوم انسانی به دست آورد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که اولاً علی‌رغم تأکید جدی و مکرر سیاست‌های کلی نظام بر تحول علوم انسانی، متأسفانه این خط‌مشی تاکنون اولویت جدی دستور کار خط‌مشی گذاران مربوطه نبوده است. ثانیاً مبتنی بر تحلیل اهمیت عملکرد، اولویت کنونی خط‌مشی تحول علوم انسانی، تمرکز بر روی مؤلفه‌هایی چون «ابتناء نظریات علوم انسانی بر مبانی اسلامی»، «جذب افراد مستعد و باانگیزه به علوم انسانی»، «آموزش علوم اسلامی موردنیاز به دانشجویان علوم انسانی»، «تبیین اهمیت علوم انسانی برای مسئولین»، «همسازی علوم انسانی با فرهنگ ملی و اسلامی»، «تدوین تعداد کافی کتاب‌های درسی در حوزه علوم انسانی اسلامی» و «تقویت اعتمادبه‌نفس ملی» هست. مقایسه این مؤلفه‌ها با نقاط تمرکز برنامه‌های کنونی خط‌مشی تحول علوم انسانی، حاکی از تمرکز سیاستی بر نقاط غیر اولویت‌دار است

کلیدواژه‌ها


 • آذربایجانی، مسعود؛ کاظمینی، سید محمدحسین، (1394). درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی(با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه‌شناختی)، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره82، بهار
 • باقری، شهلا، (1387). علوم انسانی-اجتماعی از بحران تا بومی سازی: انتقادات و راهکارها، روش شناسی علوم انسانی، شماره54، بهار
 • برزگر، ابراهیم، (1389). رهیافت بومی سازی علوم انسانی، روش شناسی علوم انسانی، شماره 63، تابستان
 • پورعزت، علی اصغر؛ رضایی، پریسا؛ یزدانی، حمیدرضا، (1388). بررسی موانع نظریه پردازی در قلمرو علوم اجتماعی، مدیریت بازرگانی، شماره 2، بهار و تابستان
 • حسنی، سیدحمیدرضا؛ علی پور،مهدی، (1389). تحلیل مکانیزم اجتهاد به مثابه مدلی برای تولید علوم انسانی اسلامی، مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی، شماره1، بهار
 • خسروپناه، عبدالحسین، (1390). الگوی حکمی-اجتهادی علوم انسانی، جاویدان خرد، شماره 3، سال هشتم، صص66-29
 • دانایی فرد، حسن، (1388)، تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزة علوم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقای کیفیت ظرفیت سیاست ملی علم ایران، سیاست علم و فناوری، شماره1، بهار
 • دانایی‌فرد، حسن؛ جوانعلی آذر، مرتضی، (1393). بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه‌های غربی و منابع اسلامی، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال22، شماره 1
 • زمانیها، حسین، (1393). روش فلسفی ابن سینا، الگویی برای تحول در علوم انسانی، حکمت سینوی، شماره 52، پائیز و زمستان
 • سلیمان پور، علی، (1388). علوم انسانی، مشکلات و موانع نظریه پردازی (با تاکید بر علوم سیاسی و روابط بین الملل)، علوم سیاسی و روابط بین الملل، شماره 7، پاییز
 • سوزنچی، حسین، (1388). تاملی در باب بایسته های تحول در علوم انسانی: حرکت به سمت تحقق علوم انسانی اسلامی. راهبرد فرهنگ، شماره 5، بهار
 • سوزنچی، حسین، (1391). چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی، حکمت اسرا ، شماره 11، بهار
 • گودرزی، غلامرضا، (1394). اولویت‌بندی الزامات مدیریت تحول علوم انسانی مبتنی بر مدیریت راهبردی اسلامی و ایرانی، سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.
 • مروتی، مرضیه؛ مروتی، محمد جواد، (1389). بررسی وضعیت علوم انسانی در دانشگاه های ایران از منظر مقام معظم رهبری: چالش ها و راه کارها، معرفت، شماره 153، شهریور
 • میرزابابایی، نیره، (1389). علوم انسانی و جایگاه آن از دیدگاه مقام معظم رهبری، بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 16، تابستان
 • میرزاپور ارمکی، ابوالفضل، (1390). اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولید علم دینی و راهکارهای تحقق آن، رهیافت، شماره 49، پاییز و زمستان
 • آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا(1392) تحقیق در عملیات نرم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • امین پور، فاطمه(1390)، روش شناسی اجتماعی از منظر قرآن، قم: بوستان کتاب
 • باقری، خسرو(1382)، هویت ع‍ل‍م دی‍ن‍ی: ن‍گ‍اهٔ م‍ع‍رف‍ت ش‍ن‍اخ‍ت‍ی ب‍ه ن‍س‍ب‍ت دی‍ن ب‍ا ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی، ت‍ه‍ران: وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی، س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات
 • پورعزت، علی‌اصغر(1389)، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران، سمت.
 • خسروپناه، عبدالحسین،(1393). در جستجوی علوم انسانی اسلامی(1)، تهران، دفتر نشر معارف 
 • رابینگتن، ارل، واینبرگ، مارتین(1393)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت اله صدیق سروستانی، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
 • سوزنچی، حسین. 1389. معنا، امکان وراهکارهای تحقق علم دینی. تهران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • شریفی، احمد حسین. 1393. مبانی علوم انسانی اسلامی. تهران. آفتاب توسعه
 • لوزیک، دانیلین(1393)، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه سعید معیدفر، تهران: امیرکبیر
 • محمدپور، احمد(1390)، روش تحقیق کیفی ضد روش 2، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • مصباح یزدی، محمدتقی. 1392. رابطه علم ودین. قم. انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی رحمة الله علیه. چاپ اول
 • آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی موسسه‌های آموزشی. مصوب14/10/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوب 08/06/1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور. ابلاغیه 11/08/1389
 • آیین‌نامه هدفمندسازی رساله‌های دوره دکتری در رشته‌های علوم انسانی و هنر. مصوب 04/02/1391
 • Alberty, S., & Mihalik, B. (1989). The use of importance-performance analysis as an evaluative technique in adult education. Evaluation Review, 13(1), 33-44.
 • Azzopardi, E., & Nash, R. (2013). A critical evaluation of importance-performance analysis. Tourism Management, 35, 222-233.
 • Braun, Virginia, Clarke, Victoria(2006), Using thematic analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol.2, No.6(June 2006)77-101
 • Chu, R. K. S., & Choi, T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers. Tourism Management, 21, 363-377.
 • Coghlan, A. (2012). Facilitating reef tourism management through an innovative importance-performance analysis method. Tourism Management, 33, 767-775.
 • Dolinsky, A. E., & Caputo, R. K. (1991). Adding a competitive dimension to importance-performance analysis: an application to traditional health care systems. Health Marketing Quarterly, 8(3/4), 61-79.
 • Dwyer, L., Knezevic Celbar, L., Edwards, D., & Mihalic, T. (2012). Fashioning a destination tourism future: the case of Slovenia. Tourism Management, 33, 305-316.
 • Enright, M. J., & Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: a quantitative approach. Tourism Management, 25(6), 777-788.
 • Hawes, J. M., & Rao, C. P. (1985). Using importance-performance analysis to develop health care marketing strategies. Journal of Health Care Marketing, 5(4), 19-25.
 • Joseph, M., Allbright, D., Stone, G., Sekhon, Y., & Tinson, J. (2005). Importance performance analysis of UK and US bank customer perceptions of service delivery technologies. International Journal of Bank Marketing, 23(5), 397-413.
 • Levenburg, N. M., & Magal, S. R. (2005). Applying importance-performance analysis to evaluate e-business strategies among small firms. E-Service Journal, 3 (3) ,29-48
 • Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of Marketing, 41(1), 77-79.
 • Nale, R. D., Rauch, D. A.,Wathen, S. A., & Barr, P. B. (2000). An exploratory look at the use of importance-performance analysis as a curricular assessment tool in a school of business. Journal of Workplace Learning, 12(4), 139-145.
 • Oh, H. (2001). Revisiting importance -performance analysis. Tourism Management, 22, 617-627.
 • O'Neill, M. A., & Palmer, A. (2004). Importance-performance analysis: a useful tool for directing continuous quality improvement in higher education. Quality Assurance in Education, 12(1), 39-52.
 • Sever, I. (2015). Importance-performance analysis: A valid management tool? Tourism Management, 48, 43–53.
 • Siniscalchi, J. M., Beale, E. K., & Fortuna, A. (2008). Using importance performance analysis to evaluate training. Performance Improvement, 47(10), 30–35.
 • Skok, W., Kophamel, A., & Richardson, I. (2001). Diagnosing information systems success: importance-performance maps in the health club industry. Information and Management, 38, 409-419.
 • Tontini, G., & Silveira, A. (2007). Identification of satisfaction attributes using competitive analysis of the improvement gap. International Journal of Operations and Production Management, 27(5), 482-500.
 • Van Ryzin, G. G., & Immerwahr, S. (2007). Research note: importance performance analysis of citizen satisfaction surveys. Public Administration, 85(1), 215-226.
 • Yeo, A. Y. C. (2003). Examining a Singapore bank's competitive superiority using importance-performance analysis. Journal of American Academy of Business, 3(1/2),155-161.
 • Ziegler, J., Dearden, P., & Rollins, R. (2012). But are tourists satisfied? Importance performance analysis of the whale shark tourism industry on Isla Holbox, Tourism Management, 33, 692-701.
 • Anderson, James E.( 2003) Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin.
 • Boyatzis, Richard E.(1998), Transforming qualitative information: Thematic analysis & code development. Thousand Oaks: Sage Publication
 • Kepner, C. H. and B. B. Tregoe(1965), The Rational Manager, N.Y.: Mc Grraw-Hill Co.
 • King, N, & Horrocks, C. (2010), Interviews in Qualitative Research, London: Sage.
 • Rossi, Peter, et. Al (1999), Evaluation: A Systematic Approach, Sage Publications: thousand oaks, (6 ed).
 • Shadish, William R. & Cook, Thomas D. & Leviton, Laura C. (1991), Foundations of program evaluation; theories of practice, sage pub: London.
 • Stufflebeam Daniel L. & Shinkfield Anthony J. (2007), Evaluation; Theory, Models & Applications, Jossey-bass: San Francisco.