برآورد اثر تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار اثر مستقیم تحریم­های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده­های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1345-1391 گرفته شده­اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، روش اقتصاد سنجی ARDL است. یافته­ها نشان می­دهد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران؟؟؟ از تحریم­های اقتصادی تا پیش از تحریم­های گسترده نفتی و بانکی دو سال گذشته، اثر مستقیم معنا­داری نپذیرفته است

کلیدواژه‌ها