بررسی تأثیر گرایش به مساجد بر گرایش به ایثارگری (مورد مطالعه: شهرنشینان استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1393)

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 یاسوج-گلزار 5-پلاک 53-

چکیده

هدف کلی: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ بین گرایش به مسجد و گرایش به ایثارگری در مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.روش: در این پژوهش که از روش پیمایشی استفاده شده است با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر از افراد 18 ساله و بالاتر مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی از نوع طبقه­ای- چند مرحله­ای در سه شهر یاسوج، دهدشت و گچساران انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه­ محقق­ساخته بوده است(نامفهوم است) که جهت تعیین اعتبار آن از اعتبار صوری و جهت تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها در سال 1393 گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افراز SPSS استفاده شده‌است. یافته­ها: نتایج این پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون نشان داد که بین گرایش به مسجد و گرایش به ایثارگری در سطح 99 درصد رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. در رگرسیون چندمتغیره نیز 23 درصد از واریانس متغیر گرایش به شهادت­طلبی و ایثارگری، به‌وسیله عامل گرایش به مسجد تبیین شده است. همچنین رابطه بین میزان تحصیلات پاسخگویان و گرایش به ایثارگری معنادار و معکوس بوده است. رابطه بین سن پاسخگویان و میزان گرایش به ایثارگری معنادار نبوده است. ضمن اینکه بین میزان گرایش به ایثارگری و شهادت­طلبی با توجه به وضعیت تأهل و جنسیت افراد تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها