شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نویسندگان

1 شاهد

2 حضرت معصومه سلام الله علیها

3 دانشگاه شاهد

چکیده

نیل به موفقیت در تدوین و اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به‌عنوان یک طرح ملی که بعد از قانون اساسی، والاترین سند راهنمای حرکت نظام است نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه خصوصاً نخبگان است زیرا نخبگان هر جامعه مبدع و محرک تحولات بزرگ محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازد. داده­های پژوهش به روش مصاحبه عمیق با اساتیدی از گروه‌های مختلف علمی که همکاری­هایی در موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته­اند جمع­آوری و با روش داده‌بنیاد، تحلیل و سپس نظریه نهایی پژوهش ارائه شده است. در این پژوهش تعداد 623 کد اولیه به دست آمد که در 9 طبقه اصلی درج و روابط علّی بین آن‌ها مشخص شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، عوامل موثر بر مشارکت نخبگان، به سه دسته کلی الف- عوامل زمینه‌ای مشتمل بر ایجاد بسترهای قانونی همسو با ترغیب نخبگان به مشارکت با مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تقویت فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه، و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی؛ ب- عوامل ساختاری شامل تدبیراندیشی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، هماهنگ­سازی برنامه و تصمیمات دانشگاه­ها در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، هماهنگ­سازی برنامه و تصمیمات حوزه‌های علمیه در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، و حمایت حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی از اهداف مرکز الگو و ج- عوامل رفتاری شامل برنامه‌ریزی جهت به‌سازی خصوصیات فردی نخبگان، و اصلاح ادراک و نگرش نخبگان جامعه است.

کلیدواژه‌ها