مطالعه کارگفت‌های نامة مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشگاه قم عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل

چکیده

تحولات اخیر در فرانسه و نمونه‌های مشابه آن در برخی دیگر از کشورهای غربی موجب نگارش نامه‌ای شد تا مقام معظم رهبری به‌صورت مستقیم با جوانان اروپا و آمریکای شمالی درباره این تحولات سخن بگویند و آن‌ها را به تحقیق آگاهانه درباره اسلام و زندگی پیامبر دعوت کنند و در این میان بر حق آزادی مذهبی به‌عنوان یکی از بارزترین مصادیق حقوق بشر تأکید کنند. سوال اصلی که در این پژوهش بدان پاسخ داده می­شود این است که  از منظر فنون زبان و بلاغت ادبی، کارگفتِ پایة این نامه کدام است؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش با استفاده از نظریه کارگفت سِرل (Searl) و با تکیه ‌بر روش توصیفی-تحلیلی؛ به بررسی و تحلیل نامة مقام معظم رهبری پرداختیم. مهم‌ترین یافته­های پژوهش این است که از میان کارگفت­های -تصریحی، ترغیبی، عاطفی، تعهّدی و اعلانی- کارگفت تصریحی، کارگفتِ پایه در زبان این نامه است؛ به این دلیل که در متن مورد نظر زبان در خدمت توصیف اسلام است و تصویر و چهره‌ای که از اسلام برای جوانان در اروپا و آمریکای شمالی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها