نقش انگلستان در ایجاد چالش‌های هسته‌ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مسئله اصلی مقاله کنونی، تشریح و تحلیل راهبردهای سیاسی لندن در راستای ایجاد چالش در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ به دیگر سخن، مقاله کنونی درصدد است تا برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سیاسی منتج از اقدامات انگلیس بر سر راه فناوری هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از نظریات امنیت جمعی و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی واپژوهی، تفسیر و تبیین نماید. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که انگلستان با بهره گیری از سیاست هایی همچون فشار و تهدید بر کشورهای دارای تفاهم نامه همکاری هسته ای با ایران مبنی بر لغو یکجانبه قرارادادها؛ تأثیرمستقیم در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران؛ همکاری و حمایت های گسترده از  مجاهدین خلق و جاسوسان هسته‌ای ایران؛ ترغیب و تحریک سران مرتجع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس؛ حمایت های وسیع از گسترش پیمان‌های نظامی میان ترکیه و رژیم اشغالگر قدس؛ استفاده ابزاری از شورای امنیت و صدور قطعنامه و اعمال تحریم‌های متعدد علیه ایران؛ ممنوعیت اعطای ویزای تحصیلی به دانشجویان؛ درصدد تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای و ایجاد چالش در این زمینه بوده است.

کلیدواژه‌ها