نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

2 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

توسعه اقتصادی و اجتماعی ناموزون، شکاف و میزان بهره­مندی اقتصادی مرکز- پیرامون، عوارض ناگواری بر زندگی اجتماعی، امنیت اقتصادی، مناطق محروم و دورافتاده داشته  و دارد. بر همین اساس و در راستای کمک به رفع عقب‌ماندگی­های این مناطق، ایده­ و طرح بسیج سازندگی به عنوان یکی از راهبردهای محرومیت‌زدایی در مناطق محروم از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است که از سه جنبه: کمک به توزیع عادلانه امکانات در مناطق محروم و  جلب مشارکت، هدایت نیروی جوانان وخدمات داوطلبانه عمومی و در نهایت تأثیر بر توسعه زیرساختهای امنیت پایدار، قابل بررسی و تحلیل است. این مقاله با هدف «تحلیل و تبیین نقش فعالیتها و اقدامات بسیج سازندگی در امنیت پایدار»  به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج بررسی نشان می­دهد، فعالیتها و اقدامات انجام شده در عرصه­های «اشتغالزایی و کارآفرینی،  عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط‌زیست و فرهنگی» با بیش از صد میلیون نفر ساعت در یک دوره ده ساله در تسریع و تسهیل فرایند توسعه پایدار و حمایت از طبقات محروم  مؤثر واقع شده است. بسیج در این فرایند با ارائه چهره کارآمد از نظام اسلامی در پاسخ به نیازهای اولیه مناطق محروم، مقابله با فقر و محرومیت، جلب مشارکت مردمی، بهبود رضایت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، تولید قدرت و امنیت نرم در سطح ملی، امنیت همه­جانبه و فراگیر را به ارمغان آورده است. نگارنده بر این باور است که توسعه دامنه­ فعالیتهای بسیج سازندگی به عنوان یک راهبرد ملی می­تواند ضمن تقویت زیرساختهای امنیت پایدار( در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روانی ، فیزیکی، ملی و محلی) امکان تحقق رسالت و مأموریتهای حفاظت و حراست از انقلاب و پاسخگویی به خلأهای پیش­روی نظام اسلامی را با مشارکت و همکاری آحاد مردم تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها