راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بسیجی و غیربسیجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) برای شناسایی وضعیت آنها و مقایسه با دانشجویان غیر عضو بود. جامعه آماری پژوهش شامل 392 نفر دانشجوی کارشناسی بسیجی (93 پسر و 137 دختر) و غیربسیجی (65 پسر و 97 دختر) از دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود که به شیوه نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های راهبردهای مقابله اسلامی (ICSS) و ابعاد شخصیتی نئو (NEO-FFI) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره MANOVA،ANOVA و همبستگی پیرسون) استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین راهبردهای مقابله اسلامی (شناختی، رفتاری و عاطفی) در دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) به طور معناداری (001/0p<) بیشتر از دانشجویان غیربسیجی می‌باشد. همچنین میانگین ابعاد شخصیتی برون‌گرایی، تجربه‌پذیر بودن، توافق‌‌پذیری و مسئولیت‌پذیری دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) در سطح معناداری (001/0p<) بیشتر از دانشجویان غیرعضو بود، اما میانگین روان‌‌رنجورخویی در دانشجویان عادی بیشتر از دانشجویان بسیجی بود (001/0p<). از سوی دیگر، بین راهبردهای مقابله مذهبی اسلامی با ابعاد شخصیت، همبستگی معناداری وجود داشت. همچنین نتایج درون‌گروهی نشان داد که وضعیت دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) از لحاظ شخصیتی و مذهبی در شرایط مناسبی قرار دارند. نتایج این پژوهش می‌تواند در راستای شناسایی ابعاد شخصیتی و مذهبی دانشجویان بسیجی و نیز در انجام کارهای مشاوره­ای مرتبط با آنان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در شناسایی ابعاد شخصیتی و مذهبی آنان هنگام عضو شدن و در سایر موارد می‌تواند، ثمربخش باشد ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'>به‌کارگیری توان امنیتی و انتظامی.

کلیدواژه‌ها