ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی ره

2 دانشگاه قم

3 تهران- خیابان شهید رجایی- خیابان شهید عنایتی- کوچه مهر 6 (شهید محمود جعفری)- پلاک 51- واحد 4

چکیده

واقعیت آن است که در حال حاضر، نظریه‌های موجود علوم انسانی در حوزه‌هایی همچون مدیریت، اگرچه مفید اما راهگشا نیستند و مبانی فلسفی آنها با فرهنگ جامعه اسلامی همخوانی و انطباق ندارد. از سوی دیگر، روش­ تحقیق کارآمدی نیز برای اکتشاف و استخراج نظریه‌های مدیریت از متون دینی، موجود نیست. بر این اساس، هدف اصلی در مقاله حاضر، ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی بوده است؛ ازاین‌رو ضمن نقد روشهای تحقیق موجود و تبیین مفهوم علم دینی و آشنایی با روش‌شناسی علوم قرآنی، مدلی برای اجرای پژوهشهای بنیادی به‌منظور استخراج و احصای نظریه‌های علوم انسانی اسلامی ارائه شد. مدل ارائه ‌شده مشتمل بر یازده گام بدین شرح بوده است: 1- مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع پژوهش؛ 2- استخراج مضامین و پیامهای مرتبط از تفسیر قرآن؛ 3- استفاده از دو کدگذار برای اعتبارسنجی مضامین و پیامهای استخراج‌ شده؛ 4- اعتبارسنجی مفاهیم استخراج‌ شده بر اساس تفسیر المیزان؛ 5- تبیین نهایی مفاهیم شناسایی‌شده؛ 6- کدگذاری مفاهیم (پیامها) استخراج‌ شده؛ 7- استخراج مقوله‌ها؛ 8- استخراج مقوله‌های اصلی؛ 9- تعیین روابط بین مقولات و ارائه مدل مفهومی اولیه؛ 10- اعتبارسنجی مدل بر اساس نظرات خبرگان و 11- آزمون مدل مفهومی نهایی پژوهش در محیط واقعی. همچنین برای ارائه مثالی از کاربرد مدل تبیین شده، مدل در حوزه عدالت توزیعی در سازمان به‌کار گرفته شد و شاخصهای موردنظر از قرآن شناسایی و استخراج شد.

کلیدواژه‌ها