ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن: مورد مطالعه استان همدان

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی طرح آیه‌های تمدن در استان همدان با استفاده از الگوی کرک‌پاتریک انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها به صورت آمیخته است. جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزان مستعد شرکت‌کننده در طرح آیه‌های تمدن و مجریان و دست‌اندرکاران این طرح در استان همدان بوده است. اثربخشی طرح آیه‌های تمدن بر اساس الگوی کرک‌پاتریک در سه سطح واکنش، یادگیری و انتقال یادگیری انجام گرفت. متناسب با این سه سطح، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها و روش تحلیل داده‌ها در سطح واکنش به ترتیب نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، پرسشنامه محقق‌ساخته و آزمون t تک نمونه‌ای بود. در سطح یادگیری به ترتیب نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و تحلیل محتوا و همین‌طور در سطح انتقال یادگیری به ترتیب نمونه‌گیری تصادفی ساده، رتبه افراد در کنکور و آزمون t برای دو گروه مستقل بود. نتایج نشان داد که در سطح واکنش، رضایت افراد نمونه از محتوای دوره، متوسط و رضایت از امکانات و راهنمایان در سطح بالاتر از متوسط بود. از لحاظ سطح یادگیری، نتایج حاکی از رضایت‌بخش بودن دانش کسب شده بود و در نهایت از لحاظ انتقال یادگیری، نتایج نشان داد که رتبه دانش‌آموزان مستعد شرکت‌کننده در طرح آیه‌های تمدن به طور معنی‌داری بهتر از رتبه‌ سایر دانش‌آموزان مستعد بود.

کلیدواژه‌ها