ارزشیابی مؤلفه های اصلاح الگوهای مصرف و تولید در کتابهای درسی پایههای ششم و هفتم

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش با هدف ارزشیابی چگونگی بازتاب آسیب‌های مربوط به الگوهای مصرف و تولید در کتاب‌های درسی برگزیده پایه‌های ششم و هفتم انجام شده ‌است. فهرست آسیب‌ها با مراجعه به منابع موجود انتخاب شدند. روش تحقیق، تحلیل محتوا و شیوه تحلیل داده‌ها آنتروپی شانون و سنجش ‌فراوانی است. جامعه آماری، کتاب‌های درسی منتخب  پایه‌های ششم و هفتم دوره آموزش عمومی بود که تمام جامعه آماری بررسی شد. ابزار پژوهش نمون برگ تحلیل محتواست که روایی آن از طریق تحلیل محتوا و پایایی آن بر اساس الگوی پایایی اسکات برابر با 85/0 برآورد ‌شد. یافته‌ها نشان دادند که در کتاب‌های درسی پایه‌های ششم و هفتم از مجموع هفت مؤلفه «آسیب‌های الگوی مصرف»، تنها به سه مؤلفه «اتلاف منابع طبیعی و عوامل تولید»، «مصرف توأم با اتلاف و اسراف» و «رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف منابع عمومی» اشاره شده است. از ظرفیت کتاب‌های هدیه‌های آسمانی، فارسی، تفکر و پژوهش و کار و فناوری برای بازتاب مطالب مرتبط با موضوع اصلاح الگوی مصرف استفاده نشده است. در بخش آسیب‌های الگوهای تولید نیز از هفت کتاب پایه ششم تنها به مؤلفه «بهره‌وری پایین» و در پایه هفتم، به مؤلفه «بی‌تناسبی رشد واردات با رشد تولید» در قالب یک پرسش، اشاره شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در قالب کتاب‌های درسی منتخب، متون مرتبط با «آسیب‌های الگوی مصرف و تولید»، سازگاری اندکی با محتوای کتاب‌های درسی منتخب دارند.

کلیدواژه‌ها