نقش فرهنگ سیاسی شیعه در میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

اصفهان- فاز 2 بهارستان- خیابان فروردین غربی- خیابان علامه امینی- مجتمع ارکیده- بلوک 13- واحد 7

چکیده

فرهنگ سیاسی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی و برخاسته از متن واقعیت‌های اجتماعی جوامع را می‌توان پدیده‏ای چند بُعدی شامل باورها، ارزش‌ها، ایستارها، دانش و احساسات سیاسی دانست. در واقع، فرهنگ سیاسی، چارچوبی است که رفتار سیاسی در آن شکل می‏گیرد. با توجه به این تعریف، فرهنگ سیاسی شیعه عبارت است از مجموعه‎ای پیوسته از نظام اعتقادی، ارزش‎ها و نمادهای مذهب تشیع که از منابع شیعی به دست می‎آید و مبنای کنش و واکنش‎های شیعیان در برابر نظام‎های سیاسی و حکومت‎ها بوده است. از جمله حوزه‌هایی که در آن فرهنگ سیاسی نقش بسزایی دارد، قدرت نرم می‌باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش فرهنگ سیاسی شیعه در میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از مقاله‌ حاضر نشان می‌دهد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ سیاسی ارزشی غالب است که به تبع آن، نوع مشروعیت سیاسی نظام نیز سمت و سوی ارزشی دارد. آموزه‌های اعتقادی تشیع در جامعه‌ ما می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت این نوع مشروعیت (ارزشی) کمک نماید. افزایش میزان مشروعیت نظام بدون تردید افزایش قدرت نرم را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها