الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج

نویسندگان

1 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی

2 پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

چکیده

تحقق آرمان‏های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دست‌یابی به رتبه اول منطقه‏ای در عرصه علم و فناوری تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله نظام منوط به شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای درخشان، توسط نهادهای متولی، از جمله سازمان بسیج برای بسیجیان است. سوال اصلی در این مقاله عبارت است از این که مناسبترین الگوی شناسایی و سنجش استعددهای درخشان در بسیج چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ و راهبردهاو راهکارهای پرورش و هدایت استعدادهای درخشان در بسیج کدامند؟ تحقیق از نوع کاربردی – توسعه‌ای می‌باشد و روش تحقیق موردی- زمینه‌یابی است. مدل طراحی شده دارای  هفت عنصر اصلی نظام تقدیر الهی، عوامل طبیعی وذاتی در افراد مستعد ، فرایند پرورش‌استعدادها ،عوامل تعدیل کننده شخصی پرورش استعدادها، عوامل تعدیل کنندة محیطی (غیر شخصی) پرورش استعدادها، حوزه‌های عملکرد و مصادیق نخبگی استعدادهای پرورش‌یافته و کمال قرب الهی است که در یک نظام ارتباطی فرایندی و سیستمی باهم تعامل دارند.هم چنین با بهره گیری از ماتریس TOWS  و QSPM  ، توسعه فعالیت ها در انواع استعدادها،در  همه اقشار و تمام سطوح، افزایش کیفیت فعالیت ها با تجارب، منابع و امکانات سازمان ها و مراکز پژوهشی، اصلاح و بهبود نظام شناسایی و پرورش استعدادها و زمینه سازی اشتغال استعدادها با توسعه مهارت‌های کارآفرینی و کسب‌و‌کاربه عنوان مهمترین راهبردها انتخاب شدند

کلیدواژه‌ها