بررسی ویژگیهای جهادگران در قالب مؤلفههای هوش معنوی (مطالعه موردی جهادسازندگی در دهه نخستین انقلاب اسلامی ایران)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مدیریت جهادی در دهه نخستین انقلاب اسلامی در جهاد‌سازندگی که استوار بر ارزش‌های اسلامی بود، با وجود محدودیت در منابع و سرمایه‌های مادی، با تکیه بر نیروی انسانی خود (جهادگران) توانست بهره‌وری بالاتری نسبت به دیگر سازمان‌های کشور ارائه دهد؛ از این رو بررسی نقش نیروی انسانی و ویژگی‌های جهادگران در تبیین موضوع مدیریت جهادی باید مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور، هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و استخراج ویژگی‌های جهادگران و مقایسه آن با مؤلفه‌های هوش معنوی است. با استفاده از روش تحقیق تجزیه و تحلیل تم(مضمون)، 57 مقاله مرتبط با موضوع تحقیق که در مجموعه مقالات همایش‌های ملی فرهنگ و مدیریت جهادی 1386،1387و 1388 به چاپ رسیده و حداقل یکی از نگارندگان آن از جهادگران جهادسازندگی بوده، به بررسی ویژگی‌های جهادگران جهادسازندگی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش بر اساس کد‌گذاری‌های صورت گرفته روی مفاهیم و استخراج تم‌های فرعی نشان داد: ویژگی جهادگران با آنچه به نام هوش معنوی در ادبیات علمی جهان مطرح است، قرابت‌های بسیاری دارد و قابل طبقه‌بندی بر اساس مدل هوش معنوی ایمونز است. همچنین در مجموع 46 تم فرعی شناسایی و به‌عنوان ویژگی جهادگران معرفی شد و در قالب 5 تم اصلی طبقه‌بندی کلی‌تری صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها