طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه جامع امام حسین

3 مازندران- بابل-میدان کشوری-بوستان 6

چکیده

امروزه الگوهای شایستگی ‌یکی از موضوعات اثرگذار و در واقع هسته مرکزی تمامی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سازمانها می­­باشد. این الگوها ضمن ایجاد گفتمان جدیدی در ادبیات مدیریت با عنوان مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی(CBHRM ) در قالب شیوه‌ای نو برای یکپارچه کردن اقدامهای مختلف حوزه نیروی انسانی به کار می­رود. در این مقاله با توجه به پرسش اساسی «الگوی مفهومی شایستگی نیروی انسانی در نهج البلاغه کدام است؟ » و با استفاده از روش ترکیی(کیفی تحلیل مضمون و کمی ISM)، مطالعه دقیق و جامع کتاب شریف نهج البلاغه، تکمیل پرسش نامه توسط 40 تن از نخبگان و متخصصان حوزه مدیریت و نهج البلاغه، سعی شده ضمن استخراج مولفه های شایستگی، الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردد. در نهایت با توجه به مطالعه متن و روش تحلیل مضمون، 332 کد باز، 48 مضمون پایه و شش مضمون سازمان دهنده با عناوین( خدا محوری، عدالت محوری، معرفت، درایت، قوت و سلامت) از متن استخراج و بر اساس تکنیک ISM الگوسازی، رتبه بندی و سرانجام الگوی شایستگی­های منابع انسانی در نهج البلاغه ارائه و تشریح شد.

کلیدواژه‌ها