ارائه مدل شایستگی های رفتاری مدیران در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی ساری،ایران

2 گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی،ساری،ایران

چکیده

موضوع مدیران و رفتار آنان در نظام اسلامی یکی از مسایل مهم کشور است که ارائه مدل مطلوب و کارآمد برای آن نیازمند پژوهش در منابع اسلامی است. پژوهش در سیره نظری و عملی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) به عنوان الگویی جامع از یک مدیر عالی و رهبر دینی موفق می تواند گامی مهم برای اصلاح رفتار و سبک مدیریت و رهبری مدیران بر اساس معیارهای اسلامی باشد، لذا هدف از انجام پژوهش این است تا یک الگوی بومی و دینی برای رفتار مدیران کشور، از طریق واکاوی دیدگاه های رهبر معظم انقلاب به عنوان یک شاخص، استخراج و ارائه شود. این پژوهش از نوع بنیادی می باشد و از شیوه ی تحلیل مضمون استفاده شده است و از سخنرانی های ایشان بین سالهای 1368 الی 1400، بیاناتی که در مورد رفتار مدیران و یا شایستگی های مدیران بوده، انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنتیجه از میان 599 سخنرانی استخراج شده در قالب 89 کد باز، 25 مضمون محوری و 9 مضمون گزینشی طبقه بندی شده، مفاهیمی با عنوان آراستگی به فضائل اخلاقی، آزاداندیشی، مسئولیت پذیر، مردمی بودن، قانون گرایی، مقتدر، ساده زیستی، تحولگرا، رفتار جهادی از جمله شایستگی های اصلی رفتاری مدیران می باشد که در غالب یک مدل ارائه گردید. در نتیجه انتظاراتی را که مقام معظم رهبری از مدیران با توجه ماهیت نظام و احکام اسلامی و همچنین ضرورت و اهمیت پیاده سازی دستورات دینی دارند، به نحوی است که باید مورد توجه مدیران و خط و مشی گذاران قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • 6- منابع

  6-1- منابع فارسی

  مقاله­ ها

  • باوندپور م،رضایی منش ب، رودساز ح، سیدنقوی ع .(1400). عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان.فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی،دوره نهم،2: 30-1.
  • بهمنی ا، بلوچی ح.(1400). بررسی تأثیر فروتنی رهبران بر رفتارهای اخلاقی پیروان با نقش میانجی معنویت در کار. فصلنامه علمی مدیریت در دانشگاه اسلامی،دوره دهم،21: 122-101.
  • پورعزت ع، الوانی م ، خنیفر ح، هاشمی ص .(1395). تدوین الگوی رفتاری کارگزاران در حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی (ع).فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی،13: 102-65.
  • جاجرمی زاده م, باقری م, فارسی نژاد ع, علی محمدلو م, طاهری آ. (1398). تعهد مدیران بخش دولتی در نظام اسلامیمطالعات راهبردی بسیج،22(83): 118-97
  • جعفری اسکندری ع ، احمدی ع ، خالقی غ ، حیدری م .(1389). ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن.نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،دوره 21، 2: 52-37 .
  • شکرزاده ر،احمدیان م.(1399). بررسی الگوی رفتار مدیران در نظام سیاسی اسلامی - ایرانی بر مبنای نهج البلاغه.فصلنامه دانش تفسیر سیاسی،دوره 4،ص 79-56
  • فخرایی م، احمدی ک،احمدی ع.(1400). الگویی جهت تبیین و بسط مفهومی مدیریت تراز انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی).فصلنامه علمی اندیشه مدیریت راهبردی،دوره15، 29: 282-247.
  • کوهکن م.(1397). الگوی ارتباطات بین المللی مردم ایران از منظر مقام معظم رهبری.فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. شماره82،بهار1398،ص31-5
  • مظاهری م.(1399). ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی.مجله مدیریت اسلامی،دوره 28، 1: 46-21
  • نوروزی دریاکناری ن، تقی پوریان م، آقااحمدی ق، علیخانی ر.(1400). طراحی الگویی از عوامل کاهنده ریاکاری اخلاقی مدیران از نگاه مدیریت جهادی.فصلنامه علمی مدیریت منابع در نیروی انتظامی،دوره9،2: 188-168.

  پایان نامه ها

  • امیری طیبی، مسلم .(). طراحی الگوی مدیریت اثربخش در دهه پیشرفت و عدالت مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری. رساله دکتری، دانشگاه امام صادق(ع).

  کتاب­ها

  • صفحه.
  • احمدی م .(1396). مبانی سازمان و مدیریت.تهران:انتشارات پژوهش های فرهنگی،240صفحه.
  • دنهارت ر .(2018). تئوری‌های سازمان دولتی.ترجمه م الوانی، ح  دانایی فرد.تهران:انتشارات صفار،400صفحه.
  • رابینز ا. (1394). مدیریت رفتار سازمانی.ترجمه م اعرابی؛ ع پارسیان. تهران:مؤسسه انتشارات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،450 صفحه.
  • مورهد گ، گریفین ر.(1400). رفتار سازمانی.ترجمه الوانی و معمار زاده.تهران:نشر مروارید،616صفحه.
  • مینتزبرگ ه.(1394). مدیریت آینده به زبان مینتزبرگ.ترجمه: الهیاری، صفرزاده.تهران:موسسه مهربان نشر،212صفحه.

  منابع اینترنتی

  • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام از سال1368 الی 1400. سایت khamenei.ir
  • سایت باشگاه خبرنگاران جوان،بهمن1400

  6-2- منابع لاتین

  Articles

  • House J., Hanges P.W., Javidan M., P. Dorfman, and V. Gupta (eds) .)2004(.Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, SAGE.Journal of Management, Bloomington, 15(2), 251–289.
  • Aqsa Ameer F, Bushra G, Iqra A).2022(. The impact of manager’s personality traits on project success through affective professional commitment: the moderating role of organizational project management maturity system. Journal of Facilities Management. Vol. 20 No. 2, pp. 284-305.
  • Pevkur A.)2012(. Compatibility ofPublicAdministration Systems and Ethics Management.Viesoji Politikair Adminstravimas; 19: 16-24.
  • Suzana S, Qiong Wu, Kathryn C ,João V.)2021(. Title Analysis of Behavioral Competencies Related to Project Success. International Journal of Managing Projects in Business, vol. 15 no. 1