الگوی مفهومی جهاد تبیین از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 : استاد،گروه مدیریت،دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران ایران.

چکیده

جبهه استکبار از همان ابتدای پیروزی انقلاب و تکوین نظام اسلامی، سعی داشت که با نقشه ها و ابزارهای مختلف آن را سرکوب یا استحاله نموده و پیام انقلاب و دستاوردهای بزرگ آن را تحریف نماید. لذا از دروغ، ابهام‌افکنی، واورنه نشان دادن واقعیت‌ها برای غلبه بر قلب و اذهان مردم استفاده نمود. رهبر فرزانه انقلاب روایت صادقانه حقایق و تبیین منطقی و هوشمندانه آرمان ها و دستاوردهای انقلاب، را علاج این فتنه استکبار دانسته و بر جهاد تبیین تأکید دارند. با این مفروض شناخت ابعاد مختلف جهاد تبیین در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)هدف این مکتوب می‌باشد. این پژوهش با رویکرد آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از مطالعات کتابخانه‌ای جهت گردآوری داده‌ها و از روش تحلیل محتوای قراردادی و دلفی جهت استخراج ابعاد و مؤلفه‌ها‌ بهره گرفته شده است، و در بخش کمی به صورت میدانی به ارزیابی روایی و پایایی داده‌ها پرداخته شد. روایی داده‌ها با آلفای کریپندورف و پایایی آنها با ضریب هماهنگی کندال ارزیابی و تأیید شد، که در مجموع 294مفهوم اولیه، 29مقوله فرعی و8 مقوله اصلی شناسایی گردید. یافته‌ها نشان داد، که جهاد تبیین در6 عرصه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی و فکر و اندیشه تبلور می‌یابد. همچنین اخلاق-مداری، دین مداری، دانش و آگاهی، انقلابی‌گری، ولایت‌‌مداری، مدیریت جهادی و عقلانیت، ازجمله عوامل زمینه‌ ساز جهاد تبیین می-باشند. کامیابی در جهاد تبیین دستاوردهای همچون دستیابی به تمدن نوین اسلامی، امیدآفرینی، توسعه و پیشرفت، اقتدار و عزت-مندی، امنیت ملی و بین المللی و انسجام و وحدت اسلامی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • 6- منابع

  6-1- منابع فارسی

  مقاله­ها

  • آئینی، محمدامین؛ موسوی، سید نجم الدین. (1400). ارائه مدل مفهومی مدیریت جهادی؛ مبتنی بر متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. مدیریت سرمایه انسانی دفاعی، 1(1) ، 156-125
  • اسماعیلی کیا، غریب و ملانظری، مهناز. (1395). چارچوبی برای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان. حسابداری سلامت، 4(4)،25-1 .
  • امیری، بهمن؛ توکلی خانیکی، محمدجواد. (1401). مؤلفه­های سیاسی جهاد تبیین بر اساس نهج البلاغه. کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی.
  • بابایی فارسانی، میثم؛ حسنی مقدم، صادق. (1399). ارائه الگوی اندیشه ورزی با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری: رویکرد آمیخته(نمونه پژوهش: دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3(8) ، 101-65.
  • باقری، محمدحسین؛ عاصی مذنب، ابوالقاسم؛ اعتمادی فرد، اعظم. (1399). ماهیت شناسی قرآنی روایی جهاد کبیر، شیوه شناسی عملکرد دشمن و راهکارهای مقابله با آن در عرصه اقتصاد. قرآن و طب، 5(2)، 154-139.
  • حسنقلی پور، حکیمه؛ امیری، مجتبی؛ پورعزت، علی اصغر. (1396). توسعة مدل ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی. مدیریت دولتی، 9(3)، 516-489 .
  • خدا دوست، محمدمهدی؛ صالحی زاده، محمد اسماعیل. (1401). جهاد تبیین در عرصه دستاورد های اعتقادی انقلاب اسلامی با رویکردی بر قرآن کریم و حدیث. کارشناسی ارشد، میبد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی.
  • ذاکری، مختار؛ شیروانی شیری، علی. (1401). تحلیل محتوای بیانیه ی گام دوم انقلاب بر مبنای مؤلفه های هویت آفرینی اسلامی-ایرانی. مطالعات ملی،1(33) ، 55-31.
  • طاهری، علی؛ غضنفری، علی. (1401). شاخصه­های جهاد تبیین در قرآن کریم و کتاب مقدس. کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی.
  • فرهمندیان، علی. (1401). شرایط کامیابی جهاد تبیین. دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث، 4(15)، 5-19.
  • عیسی نیا، رضا. (1401). جهاد تبیین در زمانه­ی جمهوری اسلامی ایران و نقش روحانیت در آن. پژوهشنامه تبلیغ اسلامی، 1(4) ، 15-1.
  • معمایی، هاجر؛ عبدالهی، بیژن؛ جعفری نیا، سعید؛ موسوی پور، سیدمحمدحسین. (1400). طراحی و تبیین الگوی اخلاق سازمانی از منظر قرآن کریم )بررسی آیات شش سوره مائده، یوسف، نور، إسراء، احزاب، و حجرات). مدیریت اسلامی، 29(3)، 40-5.
  • فرهادی، علی. (1397). سناریوهای نفوذ نرم دشمن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. آینده پژوهی دفاعی، 2(5)،140-111.
  • قائدی محمد رضا، و گلشنی علیرضا. (1395). روش تحلیل محتوا: از کمی گرایی تا کیفی گرایی. روش­ها و مدل­های روانشناختی، 7(23)، 82-57.
  • قرایی آشتیانی، محمدرضا، پور صادق، ناصر. (1398). بررسی نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی). مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی،37 ،47-42.
  • واحدیان عظیمی، امیر؛ رحیمی ابوالفضل. (1392). تبیین مفهوم معنویت: تحلیل محتوای قراردادی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2(1)، 20-11.
  • محمودی، محسن؛ صادقی، سالار. (1401). جهاد تبیین در فضای مجازی از منظر رهبر انقلاب. سومین کنفرانس پدافند سایبری.
  • مرادی، عباس؛ فراهانی، عباس. (1401). بررسی و تحلیل راهبرد جهاد تبیین در مقابله با جنگ شناختی دشمن از منظر آموزه های دینی. کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی.
  • مؤمن زاده، رضا. (1392). بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران. پژوهش نامه دفاع مقدس، 2(7)، 147-179.

  کتاب­ها

  • باقری چوکامی، سیامک.(1401). جهاد تبیین در شرایط تهاجم ترکیبى دشمن. قم: زمزم هدایت.
  • جمشیدی، محمدحسین.(1390). مبانی و روش‌شناسی تبیین (با تأکید بر اندیشه سیاسی). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
  • رایف، دانیل، استفن لیسی و فردریک جی فیکو. (1398). تحلیل پیام­های رسانه ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق. ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران: سروش.
  • صلح میرزایی، سعید(1401). جهاد تبیین در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای. چاپ اول، تهران: انقلاب اسلامی.
  • عباسی، کریم؛خاک رنگین، علی.(1400). روشنای تبیین: بررسی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تبیین و روشنگری. چاپ اول، تهران: پرناک.

   

  منابع اینترنتی

  خامنه ای، سید علی، مجموعه بیانات.                                                               https://farsi.khamenei.ir/speech-topic

  6-2- منابع لاتین

  Books

  • Malek Zadeh, G. and Kazemi, M. and Lagzian, M. (2014). Organizational Intelligence: Designing a Hierarchy Model for Iranian State Universities with a Demetal Approach, Transformation Management Research, 5(10), 94-124.