مدل اجرای خط مشی سوت زنی در سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی/دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری درون سازمان‌ها با جلب مشارکت عمومی از طریق سوت‌زنی باعث شد، مسئولین و نمایندگان جریان‌های فساد ستیز کشور، پیشنهادهایی را برای استفاده از این روش در ایران مطرح کنند. اجرای موفق چنین خط مشی‌ای مستلزم مطالعات زمینه‌ای دقیق و کافی است. لذا با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته برآمده از ادبیات موضوع پیرامون سوت‌زنی در ایران و بر اساس پروتکلی مشخص، 16 تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند. بررسی توصیفی یافته‌های مصاحبه‌ها به روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 6 مضمون فراگیر از 32 مضمون سازمان دهنده‌ در تحلیل 246 مضمون پایه، شده است. تحلیل مضمون از جمله روش‌های ساده و کارآمد تحلیل کیفی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. روابط مضامین فراگیر شناسایی شده به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای خط مشی افشاگری در ایران، از طریق تهیه پرسشنامه و جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان در ماتریس خود تعاملی ساختاری(SSIM) تعیین شد. در انتها نیز با استفاده از الگوی‌های معتبر معرفی شده به عنوان مدل اجرای خط مشی‌های سازمانی(مدل ون هورن و ون میتر و مدل ادواردز)، مدل اجرای خط مشی سوت‌زنی علیه فساد در سازمان‌های دولتی ایران طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
قدسی، محمد (1379)، نظام اداری سالم شرط توسعه لازم در ارتقای سلامت نظام اداری تهران، مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، خرداد، ص 166.
الوانی، سید مهدی، سعید زرندی و ابوذر عرب‏سرخی (1389)، مؤلفه‌های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، 3-22
مرادی، علیرضا، محمدتقی ابراهیمی و فاطمه رستمی (1393)، سوت‏زنی؛ پدیده‌ای مهجور در سازمان‏های امروزی، نشریه گزیده مدیریت، شماره 152، 67-87
یادگاری، خالد، هوشنگ امیری و اله‏کرم صالحی و حسین خنیفر (1400)، تأثیر محافظه‌کاری اجتماعی بر هشداردهی حسابرسان؛ با تأکید بر نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن، نشریه دانش حسابرسی، سال21، شماره82، 477-501.
صفری، محمد و مریم فتاح زیارانی (1397)، شناسایی، مفهوم‌سازی و تبیین فرایند سوت­زنی در سازمان (مطالعه‌ی موردی: شرکت سنگ‌آهن گهرزمین)، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 16، شماره3، 617-643.
انصاری‌پور, طبرسا, ‌غلامعلی, پورعزت. (2021). تدوین مدل بلوغ عوامل موثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها: روش فراترکیب. مطالعات رفتار سازمانی40(10), 71-106.‎
فرهادی‏نژاد، محسن و سکینه جعفری (1398)، شناسایی علل سوت‏زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‏زنی در سازمان‏های دولتی، نشریه مدیریت سازمان‏های دولتی، سال 7، شماره4، 71-84.
عاقلی, نیک منش, شمس الدین, هاشم نیا. (1399). بررسی تاثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, شماره55 , 1-35.‎
منجوقی، نرجس و ابوالقاسم نوری (1395)، پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران، نشریه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 14، شماره 2، 173-179.
فرهادی نژاد, جعفری. (1398). شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی7(شماره 4 (پیاپی 28)), 71-84.‎
سعیدی، فاطمه، بابک جمشیدی نوید، علی‌اصغر طاهرآبادی و مهرداد قنبری (1397)، تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل، نشریه حسابداری سلامت، سال 7، شماره 2، 42-66.
صفری‌شاد, ‌فرانک, رحیمی, عباسی‌رستمی, ‌نجیبه. (1397). تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری. اسلام و مدیریت14(7), 135-152.‎
سهرابی، روح‏اله و پوریا تدین (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط زیستی، نشریه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 5، شماره 3، 9-22.
علینقیان، نسرین، علی نصراصفهانی و علی صفری (1395)، تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ‌سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان، نشریه مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 3، 437-458.
جلیلوند, م., نصرالهی وسطی, س., سیمن, یاسینی. (1396). عوامل انگیزشی تعیین‌کنندة پدیدة سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی-خدماتی در ایران. مجله ایرانی مطالعات مدیریت10(2), 385-408.‎
علینقیان، نسرین، علی نصراصفهانی و علی صفری (1396)، تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان موردمطالعه: بیمارستان الزهرا. نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 2، 69-88.
نوروزی وند، طاهره و حسن رضا زین‌آبادی (1397)، پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه (یافته‌های یک پژوهش پدیدارشناسی)، نشریه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 11، شماره 1، 9-30.
عباسی شاهکوه، کلثوم و همکاران (1387)، ارائه چارچوب فرآیندی برای آینده نگاری مبتنی بر روش فراترکیب، نشریه علوم مدیریت ایران، شماره 11، 45-72.
فرهادی‏نژاد، محسن و فاطمه زارعی‏وش (1398)، تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‏شناختی، نشریه مطالعات رفتار سازمانی، سال 8، شماره 4، 29-49.
Anvari, F., Wenzel, M., Woodyatt, L., & Haslam, S. A. (2019), The social psychology of whistleblowing: An integrated model. Organizational Psychology Review9(1), 41-67.
Apadore, K., Chin, C. Y., Qi, M. D. C., Yan, T. M., Yu-Sinn, W. G., & Min, W. T. (2018), Factors Affecting Whistleblowing Intention: An Empirical Study. South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law15(5), 104-114.
Bardhan, P. (2017), Corruption and development: a review of issues. Political Corruption, 321-338.
Braun, V., & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.Rogers, A., & Horrocks, N. (2010), Teaching adults. McGraw-Hill Education (UK).
Cheng, J., Bai, H., & Yang, X. (2019), Ethical leadership and internal whistleblowing: A mediated moderation model. Journal of Business Ethics155(1), 115-130.
Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2017), The evolution of whistleblowing studies: A critical review and research agenda. Journal of Business Ethics146(4), 787-803.
Desta, Y. (2006), Designing anti-corruption strategies for developing countries: A country study of Eritrea. Journal of Developing societies22(4), 421-449.
Farrell, D., & Petersen, J. C. (1982), Patterns of political behavior in organization. Academy of Management Review7(3), 403-412.
Gakhar, M., & Mulla, Z. R. (2021), Whistleblowing and the ‘Person-Situation’conundrum: what matters more?. Journal of Human Values27(3), 247-260.
Génaux, M. (2004), Social sciences and the evolving concept of corruption. Crime, law and social change42(1), 13-24.
Ghiasi, Javad (2017), Supporting "Whistling" The most effective way to fight corruption, Transparency and Justice Watch. (in Persian)
Greene, A. D., & Latting, J. K. (2004), Whistle-blowing as a form of advocacy: Guidelines for the practitioner and organization. Social Work49(2), 219-230.
Transparency, I. (2020). Corruption Perceptions Index.
Halim, R. E., Haryanto, J. O., & Manansang, R. E. (2013), Whistleblowing System and Organization's Performance. Universitas Indonesia, Graduate School of Management Research Paper, (13-68).
Idris, A., & Tutumlu, A. (2021), Nigeria and Niger Republic trans-border management against arms trafficking: a whistleblowing model. Security Journal, 1-18.
Wolf, S. (2013). Assessing Eastern Europe’s anti-corruption performance: views from the Council of Europe, OECD and Transparency International. In Fighting Corruption in Eastern Europe (pp. 19-41). Routledge.
Keenan, J. P. (2007), Comparing Chinese and American managers on whistleblowing. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(2), 85-94.
Leder-Luis, J. (2019). Whistleblowers, the false claims act, and the behavior of healthcare providers (No. ple1069). Job Market Papers.
Keenan, J. P., & McLain, D. L. (1992, August), WHISTLEBLOWING: A CONCEPTUALIZATION AND MODEL. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1992, No. 1, pp. 348-352). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Keenan, J. P., & McLain, D. L. (1992, August), Whistleblowing: A Conceptualization And Model. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1992, No. 1, pp. 348-352). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
LaFree, G., & Morris, N. (2004), Corruption as a global social problem. Handbook of social problems: A comparative international perspective, 600-18.
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2019), ‘Whistleblowing triangle’: Framework and empirical evidence. Journal of Business Ethics160(1), 189-204.
Marshall, K. (2018), Advancing the Public Interest: Why the Model Rules Should Be Amended to Facilitate Federal Government Attorney Whistleblowing. Geo. J. Legal Ethics31, 747.
Martin, B. (1999), Whistleblowing and nonviolence. Peace & Change24(1), 15-28.
McDonald, S., & Ahern, K. (2000), The professional consequences of whistleblowing by nurses. Journal of Professional Nursing16(6), 313-321.
Kagiaros, D., & Wyper, A. (2018). Protecting Whistleblowers: The Roles of Public and Private International Law. Hart Publishing.
Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005), Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of business ethics62(3), 277-297.
Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2007). Accounting and the global fight against corruption. Accounting, Organizations and Society32(6), 513-542.
Miceli, M. P., & Near, J. P. (1994), Whistleblowing: Reaping the benefits. Academy of Management Perspectives8(3), 65-72.
Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008), Whistle-blowing in organizations. Psychology Press.
Nayir, D. Z., & Herzig, C. (2012), Value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. Journal of business ethics107(2), 197-213.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985), Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. Journal of business ethics4(1), 1-16.
King III, G. (1997). The effects of interpersonal closeness and issue seriousness on blowing the whistle. The Journal of Business Communication (1973)34(4), 419-436.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995), Effective-whistle blowing. Academy of management review20(3), 679-708.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1986). Retaliation against whistle blowers: Predictors and effects. Journal of applied psychology71(1), 137.
Near, J. P., Rehg, M. T., Van Scotter, J. R., & Miceli, M. P. (2004), Does type of wrongdoing affect the whistle-blowing process? Business Ethics Quarterly, 219-242.
Nekovee, M., & Pinto, J. (2019), Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 522, 339-349.
Gupta, K. P., & Chaudhary, N. S. (2017). Prioritizing the factors influencing whistle blowing intentions of teachers in higher education institutes in India. Procedia Computer Science122, 25-32.
Caillier, J. G. (2017). An examination of the role whistle-blowing education plays in the whistle-blowing process. The Social Science Journal54(1), 4-12.
Powell, M. (2020), Whistleblowing: still not an issue of social policy, but an issue for social policy. International Journal of Sociology and Social Policy.
Mesmer-Magnus, Jessica. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of business ethics62(3), 277-297.
Previtali, P., & Cerchiello, P. (2018), The determinants of whistleblowing in public administrations: an analysis conducted in Italian health organizations, universities, and municipalities. Public Management Review, 20(11), 1683-1701
Puni, A., & Anlesinya, A. (2017), Whistleblowing propensity in power distance societies. Journal of Global Responsibility.
Puni, A., & Hilton, S. K. (2020), Power distance culture and whistleblowing intentions: the moderating effect of gender. International Journal of Ethics and Systems36(2), 217-234.
Gundlach, M. J., Douglas, S. C., & Martinko, M. J. (2003). The decision to blow the whistle: A social information processing framework. Academy of management Review28(1), 107-123.
Putriana, A., Hariadi, B., & Prihatiningtias, Y. W. (2018), Factors affecting intention on whistleblowing: an analysis on moderated model of whistleblowing channel. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara4(2), 125-145.