طراحی الگوی شایستگی های حرفه ای منابع انسانی با رویکرد کرامت انسانی در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای منابع انسانی با رویکرد کرامت انسانی در اسلام انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌ای؛ و از لحاظ نوع داده‌ها آمیخته (کیفی- کمی) بود. گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند؛ و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری شامل 826 نفر از کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران بود که نمونه آماری از بین آنها مبتنی بر روش تعیین حجم نمونه منطقی و با رویکرد نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به تعداد 342 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون، و در بخش کمی مبتنی بر تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. پس از پیاده سازی متون مصاحبه، 174 عبارت کلیدی و 68 مضمون‌پایه استخراج گردید که در 14 مضمون‌سازمان دهنده دسته بندی شدند و در نهایت، با طبقه بندی محتوایی این مضامین، 4 مضمون فراگیر حاصل شد. نتایج نشان داد شایستگی‌های حرفه‌ای منابع انسانی با رویکرد کرامت انسانی در اسلام دارای 4 بعد فردی (با مولفه‌های عدالت‌جویی، قانون‌مداری، توانایی اخلاقی و اعتمادسازی)، شغلی (با مولفه‌های استقلال عمل، دانش شغلی و تخصص‌گرایی)، سازمانی (با مولفه‌های بصیرت سازمانی، رهبری سازمانی و مشارکت سازمانی) و اجتماعی (با مولفه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رعایت حقوق اجتماعی، مردم‌داری و انضباط اجتماعی) است. در بخش کمی نیز نتایج نشان دهنده سازگاری بالای الگوی ارائه شده با دنیای واقعی بود.

کلیدواژه‌ها


 • 6- منابع

  1-6- منابع فارسی

  الف-مقاله ها

  • احمدی، سید علی­اکبر؛ درویش، حسن؛ سبحانی­فر، محمدجواد و حامد فاضلی کبریا. (1393)، طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی­های منابع انسانی در نهج­البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 17، شماره 64، صص 55-27.
  • جهانی، جعفر؛ میرشجاعیان حسینی، سیدعباس؛ مرزوقی، رحمت­اله و مریم شفیعی سروستانی. (1399)، توسعه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی­های حرفه­ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، مجله علوم روانشناختی، دوره 19، شماره 93، صص 1081-1069.
  • حسینی، سیدجعفر؛ وکیل­زاده، رحیم و حسن موثقی. (1396)، کرامت انسانی در اعلامیّه حقوق بشر و اسلام با تکیه بر اندیشه و اشعار عرفانی امام خمینی (ره)، فصلنامه بهارستان سخن، سال 14، شماره 35، صص 188-166.
  • دری، بهروز؛ حسینی، سیدمحمود؛ قره­چه، منیژه و مریم بهرامی­نسب. (1394)، طراحی و تبیین مدل شایستگی­های راهبردی مدیران ارشد، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 23، صص 41-19.
  • شمخی، مینا. (1391)، جایگاه کرامت انسانی در سلامت انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، نخستین همایش اسلام و سلامت روان، بندرعباس، صص 19-1.
  • صالحی، حمیدرضا و محمود عباسی. (1390)، کرامت انسانی؛ فصل الخطاب اندیشه­های دینی و تفکرات اخلاقی، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال 5، شماره 16، صص 78-39.
  • علی­دادی تلخستانی، یاسر؛ محمودزاده، ابراهیم؛ موسی­خانی، مرتضی و مهدی الوانی. (1397)، بررسی شایستگی­های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی - صنعتی، نشریه بهبود مدیریت، سال 12، شماره 1، صص 50-27.
  • قاسمى، وحید .(1390)، برآورد حجم بهینه نمونه در مدل هاى معادله ساختارى و ارزیابى کفایت آن براى پژوهشگران اجتماعى،مجله جامعه شناسی ایران، سال 12،شماره 4، صص147-126 .
  • قربانیان، زهره و لیلا صفایی فخری. (1398)، رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی­های حرفه­ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فصلنامه طب و تزکیه، دوره 28، شماره 1، صص 78-65.
  • قلی­پور سوته، رحمت الله؛ حمداللهی، هاتف؛ سیدجوادین، سیدرضا و وجه الله قربانی­زاده. (1399)، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص­های حکمرانی خوب، فصلنامه حقوق اداری، سال 8، شماره 24، صص 160-135.
  • مطهری­نژاد، حسین و فرداد فاتحی چنار. (1396)، نقش شایستگی­های حرفه­ای دبیران ریاضی در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان مدارس عادی و خاص، نشریه آموزش و ارزیابی، سال 10، شماره 38، صص 77-51.
  • نصرتزهی، آسیه؛ ناستی­زایی، ناصر و سمانه سلیمی. (1400)، طراحی الگوی مدیریت کرامت انسانی بر اساس آموزه­های اسلامی، مجله پژوهش در دین و سلامت، سال 2، شماره 7، صص 27-7.

  2-6- منابع لاتین

  Articles

  • Alolayyan, M. N., Alyahya, M. S., & Omari, D. A. (2021), Strategic human resource management practices and human capital development: The role of employee commitment, Problems and Perspectives in Management, 19(2), PP: 157-169.
  • Bartram, D. (2005). The great eight competencies: a criterion-centric approach to validation, The Journal of applied psychology, 90(6), PP: 1185- 1203.
  • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
  • Chigudu, T. T. (2021). Developing a competency model for middle class managers at Weaverly Clothing Company in Zimbabwe, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 9, PP: 276-290.
  • Chong, E. (2008), Managerial competency appraisal: A cross-cultural study of American and East Asian managers, Journal of Business Research, 61, PP: 191-200.
  • Cleaveland, J. N., Byrne, Z., & Cavanage, T. (2015). The future of HR is RH: respect for humanity at work, R.M Review, 25, PP: 149-151.
  • Daniali, S. M., Barykin, S. E., Khortabi, F. M., Kalinina, O. V., Tcukanova, O. A., Torosyan, E. K., Poliakova, S., Prosekov, S., Moiseev, N., & Senjyu, T. (2022), An employee competency framework in a Welfare organization, Sustainability, 14, PP: 2-20.
  • Draganidis, F., & Mentaz, G. (2006), Competency based management: A review of system and approaches, Information Management and Computer Security, 14 (1), PP: 51-84.
  • Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, D. J., & Kemp, L. K. (2004), Competency-based human resource management, Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.
  • Ekafadly-Jusuf, R. A., Wardanengsih, E., Lating, Z., Yusriadi, Y., & Nugraheni, K. S. (2021). The influence of motivation and competence on employee performance through organizational commitment at Regional General Hospitals in Majene Regency, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil. PP: 1-7.
  • Hall, J., & Mitchel, M. (2015), Dignity and respect in midwifery education in the UK: A survey of Lead Midwives of Education, Nurse Education in Practice, 21, PP: 9-11.
  • Huhtala, M., & Lindfors, E. (2021), Qualitative anticipation to forecast employees’ future professional competencies, Methods and Agendas in Technology Education, 28(2), PP: 31-40.
  • Hwang-Gun, R., & Won-Hyuk, J. (2015). The effect of competence on organizational performance in special hospitals and a study on the special hospital system: focused on the first special hospitals, The Korean Journal of Health Service Management, 9(1), PP: 1-16.
  • Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krelová, K. k., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021), Formation of professional competences and soft skills of public administration employees for sustainable professional development, Sustainability, 13, PP: 1-17.
  • Kucuradi, I. (2019). The concept of human dignity and its implications for human rights, Bioethics Update, 1, PP: 7-13.
  • Lin, H. f., Su, J. Q., & Higgins, A. (2015). How dynamic capabilities affect adoption of management innovations, Journal of Business Research, 69(2), PP: 862-876.
  • Lubis, A. S., Absah, Y., & Lumbanraja, P. (2019), Human resource competencies for generation, European Journal of Human Resource Management Studies, 3(1), PP: 95-105.
  • Marler, j. H., & Fisher, S. L. (2013). An evidence based review of e-HRM and strategic HRM, R.M Review, 23, PP: 17-29.
  • Martini, I. A. O., Eddy Supriyadinata, A. A. N. Sutrisni, K. E., & Sarmawa, W. G. (2020), The dimensions of competency on worker performance mediated by work commitment, Cogent Business & Management, 7(1), PP: 1-12.
  • Martini, I. A. O., Rahyuda, I. K., Sintaasih, D. K., & Piartrini, P. S. (2018). The influence of competency on employee performance through organizational commitment dimension, IOSR Journal of Business and Management, 20(2), PP: 29-37.
  • Murray-Webster, R., & Hillson, D. (2002), Scaling the PEAKS of project management competency, PMI Europe, The project management festival, Noga Hilton, Cannes, Hosteed by PMI France-Sud practice, Journal of European Industrial Training, 33, PP: 338-371.
  • Noor, J., Suherli, A., & Sutisna, A. J. (2020). The influence of employee competency and career management on career commitment: regional government in Indonesia, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), PP: 1045-1052.
  • Perles, G. M., & Martin, A. E. (2017), To Wards a substantive knowledge that promotes the dignity of the human being, Journal of Innovation & Knowledge, 42, PP: 1-7.
  • Puteh, F., Kaliannan, M., & Alam, N. (2016), Employee core competencies and organizational excellence: an interpretative analysis, Australian Journal of Business and Economic Studies, 2(1), PP: 44-55.
  • Revised, J. (2014), Competencies for entry-level registered nurse practice, College of Nurses of Ontario.
  • Simatupang, D., Prayogo, D., Kasan Gupron, A., & Author, C. (2017). The influence of commitment, job competency and career development towards job satisfaction and its implications on the performance of the maritime colleges’ permanent lecturers in Jakarta, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(9), PP: 13-25.
  • Tripathi, K., & Agrawal, M. (2014), Competency based management in organizational context: a literature review, Global Journal of Finance and Management, 6(4), PP: 349-356.
  • Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2018), Review on HR from the outside in: Six competencies for the future of human resources, Journal of Management, 37(1), PP: 31-34.
  • Williamson, C. (2012), Dignity and development, The Journal of Socio-Economics, 41(6), 763-771.
  • Vu, G. T. H. (2017), A critical review of human resource competency model: evolvement in required competencies for human resource professionals, Journal of Economics, Business and Management, 5(12), 357-365.