بررسی و شناسایی عوامل موثر در موفقیت وشکست توسعه ساختار و سازمان صنعت گردشکری استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین المل ،واحد تهران مرکز ، دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 دانشجوی دکتری ،گروه علوم سیاسی ،واحد تهران مرکز دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران .

3 دکتری روابط بین الملل ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت یا شکست توسعه ساختار و سازمان صنعت گردشکری در استان لرستان انجام شده است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سازمان های خدماتی گردشگری، گردشگری محلی (دولتی و خصوصی و یا مرتبط) که عضو انجمن صنفی ارائه خدمات مبتنی بر پایه گردشگری که از دولت دارای مجوز نماد فعالیت می باشند که طبق آمار سازمان استان لرستان 400 سازمان گردشگری در انجمن استان لرستان عضویت دارند . از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک جهت انتخاب افراد نمونه استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برابر است با 160نفر است. روش تجزیه و تحلیل داده ها: جهت تجزیه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS وLisrel با استفاده از آزمون های آماری مناسب تاثیر عوامل چهارگانه محیطی، سازمانی، عملیاتی و روانشناختی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


 • 6- منابع:

  6-1- منابع فارسی

  • افجه، س.، و سجادی نایینی، س. (1389). بررسی و اولویت بندی انواع حمایت های دولتی از بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), -(13), 85-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140614
  • افخمی، بهروز، علیزاده، محمد و اروجی، حسن (۱۳۹۶).شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۱۲ ،شماره:۹۵:۳۷-۱۱۴
  • اردکانی, سعید. (1382). کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری, 1(2), 49-66.
  • پاپلی یزدی، محمد حسین، سقایی، مهدی(۱۳۹۶). گردشگری ماهیت و مفاهیم. انتشارات سمت.
  • سعیدی ، علی اصغر ، بهشتی ، سید محمد ، رضوانی ، رضا( 1391) موانع سیاستگذاری گردشگری از نظر نخبگان ، مجله برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، سال اول
  • حافظ نیا، محمد، (138۹)، "مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران، انتشارات سمت.
  • حیدری، طیبه و دیگران(1390). مفهوم شناسی دانش فنی و تبیین عوامل مرتبط بر منسوخ شدن آن در سازمان، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی یکم و دوم تیرماه تهران.
  • حقیقی، محمد (1389). بررسی رابطه میان ویژگی های بیانیه مأموریت سازمان و عملکرد سازمانی، تهران، پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت): نیمه دوم، دوره2، شماره 4.
  • رضوانی، علی اصغر(1394).جغرافیا و صنعت توریسم. تهران: پیام نور.
  • سینایی،وحید(بی‌تا). کتاب گردشگری در ایران؛ عملکردها و چالش ها 1376-1379، بی جا، قابل دسترس در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (تاریخ مراجعه نگارنده پاییز1397)، ص 29-32.
  • سرمد، زهره؛ عباس بازرگان؛الهه عباس(1383 )روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ اول. تهران. انتشارات آگه.
  • شالچیان، طاهره،(1392). چالش ها و کاستی های بخش گردشگری در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و راهکارها در برنامه چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت تحقیقات، آموزش و برنامه ریزی.
  • شالبافبان ، علی اصغر ، (1393) نقش دولت در سیاستگذاری توسعه گردشگری ، چالشها وراهکارها ، همایش بین المللی علمی ، راهبردی توسعه گردشگری ج.ا.ا
  • جولیا شارپلی،ر، (۲۰۰۲)گردشگری روستایی، ترجمه منشی زاده ونصیری، انتشارات سمت.
  • شمس, شهاب الدین, حسینی, ابوالحسن, خورشیدیان, رادمان. (1395). تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی. برنامه ریزی و توسعه گردشگری.
  • ضیایی، ‌محمود ‌و ‌میرزایی، ‌روزبه ‌(۱۳۸۸).چالشهای‌مدیریتی‌و ‌توسعه ‌گردشگری‌در ‌"مناطق‌ تحت ‌حفاظت" سواحل ‌جنوبی ‌دریای ‌خزر ‌(مطالعه ‌موردی ‌پناهگاه ‌حیات ‌وحش ‌میانکاله). ‌فصلنامه مدیریت جهانگردی،‌شماره‌10 "1-34.
  • ضیایی، محمود، عباسی، داود، کاظمیان، غالمرضا و کروبی، مهدی (۱۳۹۶)طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران، نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۱۲ ،شماره ۳۷: ۱-۲۴
  • ضیائی, محمود, ابراهیمی, مهدی, حاجی غلام سریزدی, الهام. (1392). اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی. برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 2(4), 29-42.
  • عطریان، فروغ، عظیمی، نورالدین و زالی، نادر (۱۳۹۴). آینده نگاری راهبردی و سیاست گذاری توسعه گردشگری منطقه ای با رویکرد سناریونویسی(نمونه موردی: استان همدان). پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان.
  • طیبی ، سید کمیل ، بابکی روح اله ، جباری امیر،(1386) بررسی رابطه توسعه گردشگری ورشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی سال هفتم. شماره 26
  • طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمد رضا(1394). برنامه‌ریزی استراتژیک،تهران، نشر ترمه.
  • کلانتری، محسن و ملک، مرضیه (1393). تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه های گردشگری و زیرساخت ارتباطی و شبکه ی راه در مناطق کویری ایران(مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک)، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 5 ،شماره 17 :53-17.
  • لومسدون، لس (۱۳۸۰)بازاریابی گردشگری . ترجمة محمد ابراهیم گوهریان . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
  • مظلومی نادر ، جلالی ، سید حسین (1391) شبکه های اجتماعی وموفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران ، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ، سال هفتم ، شماره 18
  • منشی زادهْ رحمت الله(1396). جهانگردی. تهران . انتشارات مسعی

  6-2- منابع لاتین

  • Butler,R,W(1980). The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution Implications for Management of Resourse. La Geographic Canadian.24, 19. 5-12.
  • Conaghan, A., Hanrahan, J. and McLoughlin, E. (2015). A model for the transition towards the sustainable management of tourism destinations in Ireland, International Journal for Responsible Tourism, 4(2): 103-122.
  • Hawkins, Donald, E. and Shaun, M. (2007). The World Bank’s role in tourism development , Annals of Tourism Research, 34(2): 348–363.
  • https://virgool.io/@satavandpazh2018/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88- 8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-vzfuevuq9ktz.
  • Inskeep,Edward. (1991). Tourism planning: An Intergrated and Sustainable Development Approch. New York: Van Nostrand Reinhold.
  • Manuel, R., Patricia Pinto and João, S. (2017). Residents’ attitudes and the adoption of protourism behaviours: The case of developing island countries, Tourism Management, Vol. 61:523-537
  • Peter, S. R.R. (2017). Productivity growth and income in the tourism sector: Role of tourism