تاثیرات شیوع کووید 19 بر پس‌انداز افراد در مشهد با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

با توجه به گستردگی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی پیش‌بینی و بحث‌هایی وجود دارد که وضعیت کووید19 ممکن است در کشورهای با درآمد متوسط و پایین‌تر، که سیستم‌های بهداشت عمومی در آن‌ها ضعیف‌تر است، بدتر باشد، بنابراین هدف اصلی مقاله بررسی آثار کووید 19 بر میزان پس انداز افراد است که نقش فراوانی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و با استفاده از ایده اقتصاد مقاومتی که اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال 1389 مطرح گردید، به دنبال ارائه راه‌کاریست تا ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های شدید اقتصادی، رشد و شکوفایی کشور را تضمین نموده و از منافع ملی در آشفتگی‌های پدید آمده دفاع نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش برای پاسخ به سوالات مقاله استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس کارهای چی بوکاری و همکاران (2020)، کانسیم و همکاران (2020) و شرستا و همکاران (2020)، تهیه و تنظیم شده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد ساکن در مناطق مختلف درآمدی مشهد تشکیل می‌دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت آنلاین جمع-آوری گردید و پس از بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها و اطمینان از ارتباط بین آن‌ها، با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت تاثیر عوامل جمعیت شناختی و چند متغیر دیگر از قبیل طبقه اقتصادی - اجتماعی و دریافت وام بر میزان تغییرات پس انداز بعد از دوران کرونا نسبت به قبل از آن مورد سنجش قرار

کلیدواژه‌ها


6-1- منابع فارسی
مقاله ­ها
1) امینی، علیرضا (1382)، اندازه گیری و تحلیل نقش رشد بهره وری در رشد تولید بخش حمل و نقل در برنامه سوم توسعه، کمیته پبشبرد بهره وری وزارت راه و ترابری.
2) حیدری، منصور، قربی، سید محمد جواد (1395)، پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست خارجی، سال بیست و پنجم شماره 97.
3) سیف ، الله مراد (1391)، الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم شماره 16.
4) سیف، الله مراد (1392)، مقدمه ای بر نقشه راه پیاده سازی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 61 ، زمستان 1392.
5) عربی، حسین (1392)، اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، سیاست کلان، سال دوم، شماره 2.
6) قنبری، نوذر، رشادی، منوچهر، محبی، سیروس و حیدرخانی، هابیل، 1395، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی درنواحی شهری و روستایی گیلان غرب، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، سال ششم: شماره19 تابستان 1395 صفحات 120-93.
کتاب­ها
1) سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1394)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران.
2) سوری، علی (1394)، اقتصاد سنجی پیشرفته جلد دوم، نشر فرهنگ شناسی، چاپ چهارم.
3)شکویی، حسین (1385)،  جغرافیای کاربردی و مکتبهای آن، انتشارات استان قدس.
4) گتزن، توماس ای. (1387)، اقتصاد سلامت: اصول و جریان منابع [کتاب]، مترجمین: محمود نکویی مقدم، محمدرضا امیر اسماعیلی، محمد امین بهرامی، تهران، پارسا.
5) گویا، محمد علی (1393)، تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه­های اسلامی (مطالعه موردی مصرف و تولید)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده امور اقتصادی.
منابع اینترنتی
http://farsi. khamenei. Ir
http://www.razavichto.ir
6-2- منابع لاتین
Articles
1) Beland, L., Brodeur, A., Mikola, D., & Wright, T. (2022). The short-term economic consequences of COVID-19: Occupation tasks and mental health in Canada. Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d’´economique 2022 55(S1). ISSN: 0008-4085 / 22 / pp. 214–247 / DOI: 10.1111/caje.12543
2) Briguglio, L., Piccinino, S. (2009). "Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the Global Recession", Available at: http://www.um.edu.mt/data/assets/pdf file/0011/141959/Growth with Resilience in Asia 5Dec2011. Pdf. Or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2204797 .
3) Briguglio, L., Piccinino, S. (2012). " Growth with Resilience in East Asia and the 2008–2009 Global Recession", ASIAN DEVELOPMENT REVIEW, vol. 29, no. 2, pp. 183−206 & Available at: http://www.um.edu.mt/data/assets/pdf file/0011/141959/Growth with Resilience in Asia. Pdf. Or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2204797 .
4) Bukari, C., Essilfie, G., Abigail Aning-Agyei, M., Christopher Otoo, I., Kyeremeh, C., Owusu, A., Amuquandoh, K., Kpanja Bukari, I. (2020). Impact of COVID-19 on poverty and living standards in Ghana: A micro perspective. Research Square 2020 | ISSN 2693-5015 (online). DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-37910/v1
5) Dang, H., Nguyen, C. (2020). Gender Inequality during the COVID-19 Pandemic: Income, Expenditure, Savings, and Job Loss. Journal Pre-proofs. PII: S0305-750X(20)30423-X .  DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105296. To appear in: World Development.
6) Ehlert, A. (2021). The socio-economic determinants of COVID-19: A spatial analysis of German county level data. Socio-Economic Planning Sciences.https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101083
7) Emanuel, E. J., Persad, G., Upshur, R., Thome, B., Parker, M., Glickman, A., ... & Phillips, J. P. (2020). Fair allocation of scarce medical resources in the time of Covid-19.
8) Fenollar, F., & Mediannikov, O. (2018). Emerging infectious diseases in Africa in the 21st century. New Microbes and New Infections, 26, S10-S18.
9) James M. Cypher; James L. Dietz (2008). The Process of Economic Development (3rd Revised ed.). Routledge. p. 640. ISBN 0-415-77104-8.
10) Janssens, W., Pradhan, M., Groot, R., Sidze, E., Donfouet, H., & Abajobir, A. (2020). The short-term economic effects of COVID-19 on low-income households in rural Kenya: An analysis using weekly financial household data. World Development 138 (2021) 105280.
11) Kansiime, M., Tambo, J., Mugambi, I., Bundi, M., Augustine Kara, A. & Owuor, C. (2020). COVID-19 implications on household income and food security in Kenya and Uganda: Findings from a rapid assessment. World Development 137 (2021) 105199.
12) Kashnitsky, I., & Aburto, J. M. (2020). The pandemic threatens aged rural regions most. published online, 10.
13) MacGee, J., Pugh, T. M. & See, K. (2022). The heterogeneous effects of COVID-19 on Canadian household consumption, debt and savings.  Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d’´economique 2022 55(S1). ISSN: 0008-4085 / 22 / pp. 54–87 / DOI: 10.1111/caje.12546.
14) Nakano, K.T. and Fujii, S. (2011). An empirical analysis of national economic resilience using macroeconomic data before and after the global financial crisis. available at: http://trans.kuciv.kyoto-um.ac.jp/tba/images/stories/PDF/institute_paper/maeoka_resilience submitted.pdf
15) Pullano, G., Valdano, E., Nicola Scarpa, N., Rubrichi, S. & Colizza,V. (2020). Evaluating the effect of demographic factors, socioeconomic factors, and risk aversion on mobility during the COVID-19 epidemic in France under lockdown: a population-based study. Lancet Digit Health 2020. INSERM, Sorbonne Université, Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health, Paris, France. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30243-0
16) Riffenburgh, R.  (2006). Statistics in Medicine (Second Edition) Clinical Investigation Department, Naval Medical Center, San Diego, San Diego, California. ScienceDirect Available online 9 November 2007.Pages 533-580. https://doi.org/10.1016/B978-012088770-5/50067-8
17) Rose, Adam, (2004) “Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters”, Disasters Prevention and Management, Vol. 13, No. 4. Available at: http://insct.syr.edu/uploadedFiles/insct/uploadedfiles/PDFs/ Defining%20and%20Measuring%20Economic%20Resilience%20to%20Disasters.pdf
18) Sannigrahi, S., Pilla, F., Basu, B., Sarkar Basu, A., & Molter, A. (2020). Examining the association between socio-demographic composition and COVID-19 fatalities in the European region using spatial regression approach. Sustainable Cities and Society 62 (2020) 102418 . journal homepage: www.elsevier.com/locate/scs
19)Schultz, T.W. (1961), Investment in Human Capital, American Economic Review. Vol. 51.
20) Shrestha, N., Shad, M., Ulvi, O., Hossain Khan, M., Karamehic-Muratovic, A., Nguyen, U., Baghbanzadeh, M., Wardrup, R., Aghamohammadi, N., Cervantes, D., Nahiduzzaman, Md Kh., Ahmed Zaki, R., & Haque, U. (2020). The impact of COVID-19 on globalization. Journal Pre-proof. PII: S2352-7714(20)30281-0. DOI: https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100180
21) Vos, R., Martin, W., & Laborde, D. (2020). How much will global poverty increase because of COVID-19? IFPRI Blog. Washington, DC: IFPRI.
Books
1) Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia and Stephanie Vella. (2008). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department, University of MaltaEconomics of Defense in a Globalized World.
2) ILO (2020). COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. ILO Monitor (1st Ed.). Geneva: International Labour Organization.
3) WorldBank (2020a). Assessing the economic impact of COVID-19 and policy responses in sub-Saharan Africa. Africa’s Pulse. Washington, DC: World Bank Group.
4) World Health Organization.(2005). A users guide to the Self Reporting Questionnaire. Geneva: Division of Mental Health, WHO.