اقتصاد مقاومتی؛ رویکردی برای بهبود عملکرد صادراتی محصولات پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد خنج، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی این که اقتصاد مقاومتی چگونه و تحت چه فرایندی می‌تواند فرصتی برای بهبود عملکرد صادراتی محصولات پتروشیمی فراهم نمایند، پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی- تبیینی و شیوه انجام تحقیق نیز به صورت کیفی است. پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها و همچنین روابط بین مؤلفه‌ها و ابعاد شناسایی‌شده، یکی از ابعاد به عنوان طبقه محوری و سایر ابعاد و طبقات به عنوان شرایط علی، بستر حاکم بر پدیده موردبررسی، شرایط مداخله‌گر، استراتژی‌ها و پیامدها در مدل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، متغیر معاملات تهاتری از طریق شیوه پرداخت؛ متغیر شناسایی بازار هدف از طریق دو مؤلفه شناخت رقبا و شناخت مشتریان و متغیر رفع موانع تولید از طریق دو مؤلفه عوامل محیطی و عوامل سازمانی بر اقتصاد مقاومتی تاثیر می‌گذارد. رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز موجب مشارکت پایدار در بازار جهانی یا به عبارتی جایگاه‌یابی و مزیت رقابتی پایدار برند می‌گردد. این در حالی است که، متغیر توسعه زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرایط زمینه و متغیرهای برنامه توسعه صادرات دولت از قبیل مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و سیاست‌های اداری و مقرراتی؛ بازاریابی از قبیل محصول، قیمت، کانال‌های توزیع و ترویج به عنوان عوامل مداخله‌گر بر مشارکت پایدار در بازار جهانی تأثیر گذاشته و در نهایت موجب بهبود عملکرد صادراتی بهبود عملکرد مالی و بهبود عملکرد غیرمالی) می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


منابع
ابراهیمی، معصومه. (1397). بررسی موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در ایران موردمطالعه: تأمین آب شرب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی - مالی و اقتصادی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
آذربایجانی، کریم؛ سرخوش‌سرا، علی؛ سپهری‌وند، آرام. (1396). بررسی تأثیر حکمرانی خوب و سیاست‌های مالی دولت بر صادرات: مطالعه کشورهای عضو اکو (2001-2014)، اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصاد، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای رویکردها و کاربردها.
آقایی، مجید؛ رضاقلی زاده، مهدیه؛ محمدرضایی، مجید. (1397). بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 8، شماره 28، ویژه‌نامه سیاست خارجی چهلمین سال انقلاب اسلامی، 49-68.
حقیقی، محمد؛ فیروزیان، محمود؛ نجفی مجد، صمد. (1387). شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی، نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت)، دوره 1، شماره 1، 3-20.
دهقانی دهج، ابوذر. (1399). اولویت‌بندی شاخص‌های کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی - کسب‌وکار جدید، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سبحان الهی، محمدعلی؛ کوهگرد، امین. (1395). روش بهره‌ور برای رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 24، 201-225.
لاتی، مجتبی؛ درویشان، محسن. (1396). بررسی تأثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت زمزم)، پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
یدالله‌نژاد، محمدرضا. (1397). اقتصاد مقاومتی و پسابرجام و تأثیر آن بر صنعت ساختمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی سازه، موسسه آموزش عالی سارویه.
Boso, Nathaniel., Adeola, Ogechi., Danso, Albert., Assadinia, Shahin. (2019). The effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of dysfunctional competition, Industrial Marketing Management, Volume 78, April 2019, Pages 137-145.
Bournakis, Ioannis., Tsoukis, Christopher. (2016). Government size, institutions, and export performance among OECD economies, Economic Modelling, Volume 53, February 2016, Pages 37-47.
Fan, Haichao., Lai, Edwin L. -C., Qi, Han (Steffan). (2019).Trade liberalization and Firms’ export performance in China: Theory and evidence, Journal of Comparative Economics, Available online 28 June 2019, in press.
Hermans, I. M., R. K., John & Agarwal, R. (2014). Linking Advertising and Brand value, Business Horizons, Vol 38: 19–26.
Katsikeas, C.S., Leonidou, L. and Morgan, N.A. (2006). “Firm-level export performance.
Liotti, Giorgio. (2020). Labour market flexibility, economic crisis and youth unemployment in Italy, Structural Change and Economic Dynamics, Volume 54, September 2020, Pages 150-162.
Papadopoulos N, & Martin Martin, O. (2010). Toward a model of the relationship between internationalization and export performance. Int. Bus. Rev. 19: 388-406
Skarmeas, Dionysis., Lisboa, Ana., Saridakis, Charalampos. (2016). Export performance as a function of market learning capabilities and intrapreneurship: SEM and FsQCA findings, Journal of Business Research, Volume 69, Issue 11, November 2016, Pages 5342-5347.
Zehir, Cemal., Köle, Mahmut., Yıldız, aHacer. (2015). The Mediating Role of Innovation Capability on Market Orientation and Export Performance: an Implementation on SMEs in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 207, 700 – 708.