شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های شایستگی‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: یکی از مجموعه های سازمان بسیج مستضعفین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مدیریت فناوری گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی – تهران -ایران

2 دکتری رشته مدیریت آموزشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران -ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های شایستگی مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه کارکنان یکی از اقشار سازمان بسیج مستضعفین انجام شده است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان یکی از اقشار سازمان بسیج مستضعفین در شهر تهران و روش نمونه گیری در این پژوهش به علت خاص بودن عنوان پژوهش و استفاده از نظرات خبرگان به صورت غیر احتمالی و قضاوتی است. روش تجزیه و تحلیل داده ها: در گام اول با استفاده از بررسی ادبیات نظری پژوهش، معیارها کلی و اولیه احصاء کردید و در گام بعدی با استفاده از تحلیل فازی نسبت به شناسایی و اولویت‌بندی معیارها از دیدگاه جامعه مورد مطالعه اقدام شد. نتایح و یافته ها: با بررسی مبانی نظری مربوط به مولفه های شایستگی مدیران از میان 25 معیار 18 معیار به عنوان شاخص کلیدی در سازمان مورد مطالعه شناسایی گردید و در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و نرم افزارهای Expert Choice و Excel ، توانایی کشف، جذب و نگهداشت استعدادها بالاترین رتبه را در میان این 18 عامل از آن خود کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • 6-1- منابع فارسی

  • اسدی فرد، رویا؛ خائف الهی، احمدعلی؛ رضائیان، علی(1390). "مدل شایستگی مدیران دولتی ایران – بر اساس صحیفه امام- ره- رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد"، مجله مدیریت دولتی(دانشگاه تهران)، شماره 8، صص 92-75.
  • ایرانزاده، سلیمان؛ زنجانی، سعید(1395). "مدل شایستگی مورد نیاز مدیران و متخصصان منابع انسانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک ISM "، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال هشتم، شماره 30.
  • بابایی زکلیلی، محمدعلی و شیخ، ابراهیم (1390). دستنامه توسعه مدیران: مجموعه تعاریف و حکمت های فرهنگی و روش های توسعه شایستگی های مدیران، مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی، انتشارات سرآمد: 135 ـ 142
  • باغشاهی، فاطمه، رسول، رضا و دارائی،‌محمد رضا(۱۳۹۹). سنتز پژوهی مولفه ها و شاخصهای شایستگی های کلیدی منابع انسانی در دستگاه های اجرایی. دو ماهنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره ۱۱. شماره ۴۲. ص ۷۳-۷۸
  • حاجی کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هادیزاده، اکرم؛ بنیادی نائینی، علی(1390). "طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران"، مجله چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 8، صص 43- 23.
  • حافظ­نیا، محمدرضا (۱۳۸۹). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)؛ چاپ هفدهم.
  • خشوعی، مهدیه السادات و عریضی سامان، سیدحمید رضا(۱۳۹۳). هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی های ضروری برای مدیران قرن ۲۱، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره ۶. شماره ۱۵۲: ۲- ۳۲.
  • دوستار، محمد و اکبری، محسن. (1392). نگارش تحقیق علمی، انتشارات دهسرا، چاپ اول.
  • رحیم نیا، فریبرز؛ هوشیار، وجیهه(1391). "واکاوی ابعاد مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی(یک رویکرد کیفی)"، مجله مدیریت فردا، شماره 31، صص 138-117.
  • زاهدی، شمس السادات؛ رضایی منش، بهروز و اسلامبولچی، علی رضا (۱۳۹۲)  طراحی الگوی اندازه گیری سرمایۀ فکری در سازمان های فرهنگی دولتی ایران، فصلنامۀ مدیریت سازمان  س اول، س اول، ش ۳، تابستان ۹۳
  • عبداللهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ تقی پور ظهیر، علی؛ رحیمیان، حمید(1394). "شایستگی های مدیران آموزش و توسعه منابع منابع انسانی"، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 24، صفحه 54-23.
  • قلیچ لی، بهروز(1389). "تعالی منابع انسانی"، انتشارات سرآمد.
  • موسوی، س.، و فرهیخته، ف.، و وحدتی، ح.، و حکاک، م. (1398). شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های شایستگی روسای دادگستری ایران. پژوهش های مدیریت منابع انسانی, 11(4 (پیاپی 38) ), 77-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554663

  6-2- منابع لاتین

  • Armstrong, M. (2008). “Strategic Human Resource Management: A Guide to Action.” London: Kogan, page, 4 Th Ed. ISBN 978 0 7494 5375 6.
  • Babashahi, J; Yazdani, H; Tahmasebi, R & RajabPour, E.(2017). Designing of Competency model for knowledge workers in RIPI. Human Resource Management in Oil Industry. 8 (32) :3-24.[in Persian]
  • Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., & Odman, R. B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology64(1), 225-262.
  • Clark, j. & armit, k. (2010). Leadership competency for doctors: a framework. journal of leadership in health services, 23(3): 29-115.
  • Chao, Y. P., Chou, Y. C., & Lai, W. H. (2017). AHP Competency Model in the Service Chain Industry. Advances in Management and Applied Economics7(3), 1.
  • Chao, Y. P., Chou, Y. C., & Lai, W. H. (2017). AHP Competency Model in the Service Chain Industry. Advances in Management and Applied Economics7(3), 1.
  • Chen, C. J. & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance: the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62 (1), 104-114.
  • Chouhan, V. S., & Srivastava, S. (2014). Understanding competencies and competency modeling―A literature survey. IOSR Journal of Business and Management16(1), 14-22.
  • Das, V. T., & Rao, P. H. (2011). Employer brand in India: A strategic HR tool for competitive advantage. I-Manager's Journal on Management6(1), 1.
  • "DeSimone, R. L., Werner, J. M.,(2012)Human Resource Development (6th International Edition), South-Western, Cengage Learning, 2012," Management International Review, Springer, vol. 55(3), pages 453-456, June.
  • D. d. rothwell. W. j. stern. D. j. & kemp. L. k. (2004). Competency-based human resource management. Palo Alto; CA: Davies-black publishing.
  • Eric Soderquist, K., Papalexandris, A., Ioannou, G. and Prastacos, G., 2010. From task-based to competency-based: A typology and process supporting a critical HRM transition. Personnel Review39(3), pp.325-346.
  • Eslamian, M., Gholipour R., & Hemmatian, H. (2019). Designing A Competency Model For The Appointment Of Senior Managers With In The Banking System With Regard To The Policies Of Resilient Econom. Executive Management Research, 10(19), 61-87.
  • Fang, C.H. Chang, S.T. & Chen, G.L. (2010), Competency Development Among Taiwanese Healthcare Middle Manager: A Test of The AHP Approach, African Journal of Business Management, 4, ( 13, 2845-2855.
  • Kan, S., Jicheng, W., & Chaoping, L. (2002). Assessment on competency model of senior managers [J]. Journal of Chinese Psychology Acta Psychologica Sinica3(34), 193-199.
  • Kang, Sung-Choon and Snell, Scott A. and Snell, Scott A., Intellectual Capital Architectures and Ambidextrous Learning: A Framework for Human Resource Management. Journal of Management Studies, Vol. 46, Issue 1, pp. 65-92, January 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1314566 or http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00776.x
  • Kashi, K., & Franek, J. (2016). AHP in personnel management: Can the key competencies change with company’ s strategy. International Journal of Analytic Hierarchy Process8(1), 39-52.
  • k. (2015). Developing a project manager’s competencies: a collective view of the most important competencies. University of Turku, pohjoisranta 11p.o. box xx f1 2810, Procedia Manufacturing 3, 681,687. Available online at www.sciencedirect.com.
  • Lo, K., Macky, K., & Pio, E. (2015). The HR competency requirements for strategic and functional HR practitioners. The international journal of human resource management26(18), 2308-2328.
  • Messersmith, J. G., & Guthrie, J. P. (2010). High performance work systems in emergent organizations: Implications for firm performance. Human resource management49(2), 241-264.
  • Naqvi, F. (2009). Competency mapping and managing talent. IUP Journal of Management Research8(1), 85.
  • Ngo, H. Y., Jiang, C. Y., & Loi, R. (2014). Linking HRM competency to firm performance: an empirical investigation of Chinese firms. Personnel Review43(6), 898-914.
  • Russell .M. (2014). Capitalizationm of Intangible Assets and Firm Performance,The University of Queensland, PP.1-67
  • Patterson, A. (2015). Leader Evolution: From Technical Expertise to Strategic Leadership. New York: Business Expert Press.
  • Sadeghi, H., Mousakhani, M., Yazdani, M., & Delavari, M. (2014). Evaluating project managers by an interval decision-making method based on a new project manager competency model. Arabian Journal for Science & Engineering (Springer Science & Business Media BV)39(2).
  • Sengupta, A., Venkatesh, D. N., & K. Sinha, A. (2013). Developing performance-linked competency model: a tool for competitive advantage. International Journal of Organizational Analysis21(4), 504-527.
  • Vazirani, N. (2010). Competencies and competency model-a brief overview of its development and application. SIES Journal of management7(1), 121.
  • Wei, L. Q., & Lau, C. M. (2005). Market orientation, HRM importance and competency: Determinants of strategic HRM in Chinese firms. The International Journal of Human Resource Management16(10), 1901-1918.
  • Wesselink, R, Blok. V, van Leur. T, Dentoni, D. (2016). Individual competencies por managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of cleaner production; 106. 497-506