ارائه الگوی مدیریتی انقلابی در تراز جامعه اسلامی ازدیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی،دانشکده اقتصاد ومدیریت،دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

2 مدیریت دولنی،دانشکده اقتصاد ومدیریت،دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش: پژوهــش حاضــر بــه طراحــی الگــوی مدیریت انقلابی در جامعــه اســلامی مبتنــی بــر بیانات مقام معظم رهبری از سال 1390 لغایت سال1400 شمسی پرداختــه اســت.
روش پژوهش: روش انجــام ایــن پژوهــش به صــورت کیفــی انجــام شــد؛ اســتخراج داده هــا و مؤلفه هــا بــا روش تحلیل مضمون از اســتخراج مؤلفه هــا می باشد که با استفاده از نرم افزار MAXQDA نســبت بــه ترســیم شــبکه مضامیــن اقــدام شــده است.
یافته ها: با مطالعه عمیق بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العضمی سید علی خامنه ای (مدظله العالی )مضامینی کــه معــرف مدیرانقلابی در جامعــه اســلامی بودنــد، بصورت کدگذاری باز،محوری وگزینشی جمع آوری شدند. نهایتــا کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون از مجموع 50سخنرانی در قالب 66کد باز ، 50 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند، حاصــل کار به صــورت الگــوی مدیریت انقلابی در مدیریــت جامعــه اسلامی ارائه شد. که شامل یک مضمون فراگیر بنام مدیر انقلابی و 5 شاخص اعتقادی،سیاسی ، شغلی ، اقتصادی و شخصیتی یک مدیر انقلابی شناسایی شد شــایان ذکر اســت، مدیریــت درست و به موقع ایــن شــاخص ها و نیــز مؤلفه هــای آنهــا منجــر بــه تعالــی جامعــه اســلامی خواهــد شــد کــه شایســته اســت موردتوجــه کلیه خط مش گذاران سیاسی و مدیــران کشــور قــرار گیــرد.

کلیدواژه‌ها


 • 6-1-منابع فارسی

  • اختری، عباس علی.(1369).مدیریت علمی ومکتبی از دیدگاه اسلام.تهران.سازمان تبلیغات اسلامی
  • اسفندیاری صفا, خسرو, دهقان, حبیب الله. (1395). الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله العالی). فصلنامه مدیریت نظامی, 15(59), 87-105
  • الوانی، سید مهدی.(1377). ضرورت تدوین منشور اخلاقیات سازمانی و ارایه یک الگوی تطبیقی در مدیریت دولتی، تحول اداری .شماره19
  • بیانات مقام معظم رهبری.(1392) در دیداربا مسئولان نظام.
  • بیانات مقام معظم رهبری.(1398) در دیداربا مسئولان نظام.
  • بیانات مقام معظم رهبری.(1368) در دیدار با وزیر وکارکنان وزارت خارجه
  • بیانات مقام معظم رهبری.(1400) در تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی .
  • بختیاری, تشکری. ویژگیهای انقلابی و توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسی. 1389(14), 7-22
  • برنجی محمد.رضا. (1996). اصول مدیریت. چهارمین همایش مدیریت اسلامی. ایران: (
  • پال هرسى و کنث بلانچارد، مدیریت رفتار سازمانى، ترجمه على علاقه بند، انتشارات امیرکبیر65
  • حبیبیان, سجاد, منزوی برزکی, جواد, محمدی, رضا. (1399). مدیریت انقلابی ضرورت‌ها و چالش‌ها (مورد مطالعه خبرگان سازمان‌های انتظامی. فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی. 15(54), 111-136
  • خان محمدی،هادی.طراحی سیاست علمی کلان کشور مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی).دانشکده معارف اسلامی ومدیریت:دانشگاه امام صادق علیه السلام.
  • داوری چلقائی، ا.، و باکویی، م. (1398). شاخص های اقتصادی نیروهای مومن و انقلابی از دیدگاه قرآن کریم. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی. 7(14 ), 279-311
  • زواره، علیرضا،(1390). راهکارهای توسعه و ترویج نهادینه کردن ترهن، و مدیریت جهادی در نظام اداری،مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، نشر دفتر نماینده ولی فقیه.
  • رحمانی،مریم.(1387). مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت جهادی، تهران وزارت جهاد کشاورزی، نشر دفتر نماینده ولی فقیه.
  • رکابیان، ر.، و علی پورگرجی، م. (1398). عنوان فارسی: مؤلفه های انقلابی گری, انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری (عنوان عربی: مکوّنات الثوریة, والروح الثوریة, والبقاء على الثوریة فی الفکر السیاسی للمرشد الأعلى للثورة). مطالعات انقلاب اسلامی, 16(57 ), 95-
  • رضائیان، على، مدیریت رفتار سازمانى، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال83
  • سعدآبادی, علی اصغر, فرتاش, کیارش, فهری, فاطمه. (1398). شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم. پژوهش های سیاست اسلامی, 7(16), 236-267.
  • صالح نژادامرئی، س.، و بیات، ع.، و میراسماعیلی، س. (1399). الگوی شایستگی های کلیدی «فرمانده انقلابی» براساس دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی ایران. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 15(3 ), 79-
  • صادق, محمد هادی, امیری, مجتبی. (1394). اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکردارزشی 7(1), 113-135
  • طباطبایی امیر، حسنی پرخیده، مرتضوی حامد، طباطبایی چهر محبوبه. راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی . مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۱۳۹۲; ۵ (۳) :۶۷۰-۶۶۳
  • عموزاد خلیلی، مجید؛ خاکپور، سیاوش؛ کرم پور، محمدعلی جهادی(1392) نقش استراتژیک فرهنگ در مدیریت،:بازشناسی مفهومی و مبانی اعتقادی .مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش علمی مدیریت جهادی .تهران :صص247-246
  • عابدی جعفری، ح.، و تسلیمی، م.، و فقیهی، ا.، و شیخ زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت), 5(2 (پیاپی 10)), 151-198
  • علوی, سید محمد علوی, اسماعیلی, محمد. (1397). ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) با رویکرد فرا ترکیب. فصلنامه مدیریت نظامی, 18(69), 1-18.
  • فخرایی، م.، و احمدی، ک.، و احمدی، ع.، و زندی، ف. (1398). عوامل موجد مدیریت انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی). پژوهشنامه انقلاب اسلامی, 9(31 ), 21-46
  • فاضلی، م.، و عامری، م.، و امینی سابق، ز.، و ساده، ا. (1399). طراحی الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران دولتی در منظومه فکری حضرت امام خمینی (ره). مدیریت اسلامی, 28(3 ), 20-43
  • فاضلی, & پاک‌سرشت. (2021). تبلور مدیر تراز اول انقلابی در سردار شهید سلیمانی. همایش ملی ادبیات مقاومت, 1109-1120
  • فروزنده، دهرکردی، ملائی ،الله.(1388).روایی تحقیقات کیفی .مدیریت فرهنگ سازمانی
  • لطیفی, میثم, سعدآبادی, حسن. (1393). پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ 7(28), 91-122
  • مردانی, محمدرضا, میرزایی, احمد, ساده, احسان, امینی, زین العابدین. (1400). الگوی شایستگی‌های مدیران تراز انقلاب اسلامی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیما). 11(24), 95-124
  • مرادی آیدیشه، ش.، و حسنقلی پوریاسوری، ط.، و سیدجوادین، س.، و خیراندیش، م. (1397). الگوی شایستگی فرماندهی از منظر فرماندهی معظم کل قوا. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), 11(2 ), 142-148.
  • محمدپور، احمد.(1397):ضدروش: زمینه های فلسفی و زمینه های علمی در روش شناسی کیفی.قم.انتشارات لاگوس
  • محمدظاهری, محمد. (1399). ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی . فصلنامه مدیریت اسلامی. 28(1), 21-46.
  • موسوی, ‌سید‌حسن. (2017). مدیریت از دیدگاه مقام معظم رهبری (دام ظله العالی). مدیریت در اسلام, 35(12), 9-34

  6-2-منابع لاتین

  -Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405

  Armstrong, Michael (2008). Strategic Human Resource Management: A Guide to Action. London: Kogan page,4 th Ed

  -Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101

  Hondeghem. Annie, Vandermeulen. Filip, (2000).” Competency Management  in The Flemish and Dutch Civil Service” . Internation