طراحی مدل اجرای خط مشی حمایتی و خدماتی مبتنی برسبک مدیریت جهادی(مطالعه موردی بنیاد شهید وامورایثار گران استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان،کرمان ،ایران

2 استاد یار گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز ،ایران

3 استاد یار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

5 استادیارگروه‌مدیریت‌دولتی،دانشگاه‌آزاداسلامی‌واحدکرمان،کرمان،ایران

چکیده

هدف: طراحی الگوی اجرای خط‌مشی‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی استان‌های جنوبی کشور است. سؤالهای اصلی چیستی ابعاد و مؤلفه های مدل و رابطه بین آنهاست.این پژوهش از نظر نتیجه ،جزء تحقیقات توسعه ای واز لحاظ هدف ،جزء تحقیقات کاربردی است.
متدولوژی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و در دو مرحله کیفی-دلفی و کمّی در دو سطح توصیفی و استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSSوAmos استفاده شده است. داده‌ها با نمونه تصادفی ۳۰۸ نفری ازجامعه۱۴۰۰ نفری کارکنان بنیاد شهیداستانهای جنوبی مورد مطالعه انتخاب گردید.
یافته ها: ابعاد هشتگانه و مؤلفه های بیست و نه گانه مدل استخراج و طبقه بندی شده است. میزان ضریب بتا و ضریب همبستگی بین مؤلفه های سبک مدیریت جهادی و خط مشی های بنیاد شهید، بررسی و اعتبار سنجی گردید.
نتیجه گیری: بالا بودن میانگین پاسخ گویی به گویه های سبک مدیریت جهادی به جزء دو مولفه رهبری و کنترل، از نتایج این تحقیق است. همچنین در سطح معنی داری کمتر از0/5و با دقت 99/0 فرضیه‌های تحقیق پذیرفته شده است. با توجه به مدل نهایی، سبک رهبری مدیریت جهادی با ضریب مسیر۷۲%بر اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امور ایثارگران اثر مثبت و مستقیم دارد. در بعد ارزشی- نگرشی ، بیشترین سطح میانگین مربوط به مؤلفه بصیرت مداری و کمترین میانگین مربوط به مولفه آرمان خواهی است.
پیشنهادها: تقویت جانشین‌پروری،تقویت سیستمهای نظارت دوره ای ازواحدهای،تقویت بیشتر معتمدین و شوراهای مشورتی، واگذاری مسئولیت به ایثارگران واجد شرایط، توسعه تفویض اختیار به واحدهای اجرایی

کلیدواژه‌ها


 منابع فارسی
مقاله ­ها
1)-آرمند، پیمان، ذبیحی طاری، رضا، (۱۳۸۶)، بررسی سبک مدیریت جهادی و سایرسبک های مدیریتی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، صص 28 - 19
2)-اصفهانی، نجاتبخش،شهریاری، بهاره،(1388)، مقایسه ویژگیهای مدیریت از دیدگاه قرآن مجید با مدیریت از دیدگاه غرب، فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآنی، ،سال اول،شماره دوم، صص80-73
3)-ترک زاده‌وهمکاران، (1396)، تدوین‌الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیستم، شماره 75،
4)- تولایی، روح الله، (1386)، الگویی برای شناخت مدیریت ااسلامی ،دو ماهنانه  توسعه انسانی پلیس ،سال چهارم،شماره 11، خرداد و تیر ، صص53-76
5)-حاجی پور، ابراهیم، (۱۳۹۴)، طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران ،مدیریت نظامی، سال پانزدهم، شماره ۵۸، ۲۳-۱
6)- خزایی، داوود و همکاران، (۱۳۹۸)، الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده ازسخنان مولا علی(ع)در نهج البلاغه، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال ۷، شماره ۲۷، صص 24 -1
7)- خامنه ای،سیدعلی، (1393)، بیانات در جلسه تبیین اقتصاد مقاومتی
8)-خمینی،روح الله، (1358)، تاسیس بنیاد شهید، تهران: نشر آثار      
9)-شم آبادی، محمدعلی،(۱۳۹۹)، جهاد، امام ومردم، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت جهادی، بهار و تابستان، صص 33-53
10)-عرب اسدی، حسین، (۱۳۹۳)، کارگاه علمی فرهنگی مدیریت جهادی، شاهین‌شهر
11)- غلامی، علیرضا، ( ۱۳۸۸)، اخلاق سازمانی: مشکلات ، موانع و راهکارها ،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره ۲۵، صص 85- 6۵
12)-قربانی زاده، وجه‌الله، علی‌اصغرزاده رومیانی، حسین، (۱۳۹۴)، مدیریت جهادی، مفاهیم و ویژگی‌ها، اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، تهران
13)- محمودزاده، علی، فروزش، اکبر، مرتضوی، مهدی، ( ۱۳۸۸)، نقش مدیران جهادی در ترویج و توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران
کتاب­ها
1)- قران کریم، مکارم شیرازی، ناصر، (1399)، تهران، مرکز طبع ونشر قرآن کریم
2)-نهج البلاغه، دشتی،1380، قم، سرزمین سبز
3)-الوانی،‌ سید مهدی، شریف‌زاده، فتاح،‌ (1385)، تصمیم‌گیری‌وتعیین خط‌مشی‌دولتی،چ دوم، تهران: سمت
4)- انصاری‌تبار، عباس(1395)، تاثیرمدیریت‌جهادی‌با‌ نگرش‌دینی‌اسلامی،کاشان:نشرمرسل10-9
5)- جمعی از پژوهشگران، (۱۳۹۶)، درآمدی بر مدیریت جهادی مبتنی برآموزه های نهج البلاغه وسیره امامیین انقلاب اسلامی و شهدا، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
6)-دانشفرد،کرم اله، (1395)، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران: صفار
7)-دانایی فرد، حسن، (1394)، چالشهای مدیرت دولتی در ایران، تهران: سمت
8)-رضائیان، علی، (1377)، اصول مدیریت، تهران : سمت
9)-رهنورد، فرج الله، رهنورد، ساناز، (1397)، استقرار اجرای خط مشی عمومی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
10)-ساباتیه،پل‌ای، (1393)، نظریه های فرآیند خط مشی عمومی، حسن دانایی فرد، تهران: گنج شایگان
11)-شفیعی، عباس‌وهمکاران، مدیریت در اسلام ، چاپ چهارم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم: ۱۳۸۵
12)-فروزنده دهکردی، لطف‌الله، مدیریت‌اسلامی والگوهای آن، چاپ اول ،دانشگاه پیام نور، تهران: ۱۳۸۶
13)-قاسمی، وحید، (1395)، مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos ، تهران: انتشارات جامعه شناسان
14)-قلی پور، رحمت الله، (۱۳۹۳)، تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، تهران: سمت
16)-کوین‌بی، اسمیت، کریستوفر، دابلیو، لاریمر، (1395)، درآمدی‌برنظریه خط‌مشی‌گذاری عمومی(تقابل نظری عقلانیت گراها فرااثبات گراها، (ترجمه دانایی فرد)، تهران: صفار 5
 17)-مقیمی، سید محمد، (1399)، اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، تهران: مهربان
 18)-مقیمی، سید محمد، (1399)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: مهربان
19)-مسعودی، احمد، مدیریت اسلامی، اصول مبانی، مفاهیم والگوها، پژوهش‌های فرهنگی، تهران: ۱۳۸۶
20)-منوریان، عباس، (1396)، اجرا وارزیابی خط مشی عمومی، تهران: موسسه کتاب مهریان نشر2
21)-نصرآبادی، جعفر، (۱۳۷۹)،  مدیر موفق، تهران: انتشارات لوح
22)-هاولت، مایکل، رامش، ام، (1380)، مطالعه خط مشی عمومی، مترجمان عباس منوریان وابراهیم گلشن: مرکز آموزش مدیریت دولتی
منابع اینترنتی
Khamenei.ir
 منابع لاتین-
- Bahrom A. (2008).organizational  determinate  of policy implementation :A contextal  study of Malaysia  and China  Administrative  experiences and regional cooperation.
- Frederiksen,N.;O.Jensen&A.E.Beaton(1972),Prediction  of  organizational behavior, NewYork:Pergamon Press.
- Grifin,Ricky,W(1997),Fundamentals of
Management, Boston : Houghhton , Mifflin  Company.
-Hair, J.F., Black, W.C., Bain, B.J., & Anderson, R.E. (2009) Multivariate data
analysis
. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
-Honig ,I,(2006) , new direction in education policy implementation. New York :State University of New York press.
-Jose, Paul E. (2013). Doing Statistical Mediation and Moderation. Guilford Press.
-Koontz, H & Weihrich  , H ,(2008) ,Essentials management,15th Ed(New yourk:Mc GRAW-Hill).4
-Tummies, L .(2011)."Explainng  the willing ness of public professionals to implement  new policies :a policy alienation
framework". international review of administrative sciences,555-581.