تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

مقاومت به معنای ظلم‌ستیزی ، عدالت‌خواهی و مبارزه با نظام سلطه در گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی(ره) است که از ماهیت رهایی‌بخش آموزه‌های اسلامی و معارف شیعی از یکسو و ظلم‌ستیزی در فرهنگ سیاسی ایران نشأت می‌گیرد. با توجه به اهمیت مقوله مقاومت و پیوند عمیق آن با مکتب سلیمانی این مقاله به تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی پرداخته است. در این بررسی از روش کیفی داده بنیاد استفاده شد. این روش در سه‌گام؛ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. داده‌ها از متن سخنرانی‌های شهید سلیمانی از سال 1385 تا 1397 و نیز متن وصیت‌نامه ایشان در قالب 180 کد و مفهوم و 12 مقوله استخراج گردید. پدیده محوری این مقاله(الگوی مقاومت) در چند لایه شامل زمینه ها، ابعاد،موانع، راهکارها،پیامد و چشم انداز مورد تحلیل قرار گرفت نتایج این بررسی نشان می‌دهد دفاع مقدس نقطه آغاز مقاومت است و الگوی تجربه‌شده موفق جامعه امام زمانی و آخرالزمانی محسوب می‌شود. در مکتب شهید سلیمانی جامعه مقاوم آخرالزمانی نه یک آرمان در افق آینده که یک الگوی عملی واقعی تجربه‌شده است که باید از آن درس گرفت، آن را ارج نهاد و به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت از موانع و مشکلات و چراغ راه آینده قرارداد.الگوی مقاومت در مکتب شهید سلیمانی در ابعاد دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


 • -1- منابع فارسی

  مقاله­ ها

  • اکبری، حمیدرضا (1397). آینده گفتمان اسلام سیاسی در خاورمیانه از 2011 تا 2030، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره سوم، صص 79-112
  • امینی، سید جواد و همکاران (1399)، تبیین منظومه اعتقادی/رفتاری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان حکمران اسلامی، فصلنامه حکمرانی متعالی، شماره 1، بهار، صص 159-129.
  • پهلوان شریف، محمدامین، کاظمی شوری، محمدحسین (1399)، تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن ساز، مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 3، صص 141-168.
  • تاجیک، محمدرضا، مسعودی، عارف (1399)، نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه در ایران، فصلنامه علمی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 11، شماره 3.
  • ترابی کلاته قاضی، علی (1399)، مؤلفه‌های اخلاق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی، فصلنامه حکمرانی متعالی، شماره 1، بهار، صص 108-81.
  • جلیلیان، حسین (1399)، الگوی تفکر راهبردی مدیران جهادی بر اساس وصیت‌نامه الهی سیاسی شهید قاسم سلیمانی، مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 2، صص 93-111.
  • خانی، علی، محمدی، حمیدرضا (1399)، بازشناسی مؤلفه‌های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 86، بهار، صص 37-5.
  • قادری کنگاوری، روح‌الله (1392). «نظریه مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی-اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه»، مجله سیاست دفاعی. سال 21، شماره 82، صص 248-191.
  • قاسمی، بهزاد (1397). ژئوپلیتیک محور مقاومت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی، فصلنامه آفاق امنیت، سال یازدهم، شماره 38، صص 33-5.
  • دهقانی پوده، حسین پاشایی هولاسو، امین (1399)، تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 2، صص 13-37.
  • رضوی، سید عبدالله، نصر اصفهانی، محمد (1398)، تنش‌های سیاسی غرب آسیا و بازار جهانی نفت، فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال دوم، شماره دوم (پیاپی 6)، تابستان، صص 72-35.
  • مصلی نژاد، عباس (1393)، نقش ساختار سیاسی در سیاست‌گذاری فرهنگ مقاومت، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 62.
  • موسوی، سید محمد (1398)، مکتب حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل‌بیت، مطالعات بیداری اسلامی، سال هشتم، بهار و تابستان، شماره 15، صص 85-110.
  • میر قادری، فضل‌الله، کیانی، حسین (1391). «بن‌مایه‌های ادبیات مقاومت در قرآن»، فصلنامه ادبیات دینی، دوره 01، شماره 1.

  کتاب­ها

  • قرآن کریم
  • افتخاری، اصغر (1399)، مقاومت در اسلام، تهران: موسسه اندیشه‌سازان نور.
  • اکبری، حسین (1396). تقابل گفتمان مقاومت و گفتمان نظام سلطه، ج 1، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
  • دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد (1399)، نطق سلیمان (مجموعه سخنرانی‌های شهید قاسم حاج سلیمانی)، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
  • دریفوس، هیوبرت، پل رابینو (1376)، میشل فوکـو: فراسـوی سـاختارگرایی و هرمنوتیک ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
  • زارعی، سعد الله (1400)، پا به‌پای قاسم (تحلیل عینی دو دهه تحولات منطقه)، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
  • منوچهری، عباس (1395)، فراسوی رنج و رؤیا، ج 1، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.

  منابع اینترنتی

  • خامنه‌ای، آیت‌الله سید علی، بیانات، 27/10/1398https://farsi.khamenei.ir/speech
  • خامنه‌ای، آیت‌الله سید علی، بیانات، 26/9/1399 https://farsi.khamenei.ir/speech
  • محمد خالد، عمر (2011). «المقاومه بین قیم الدین الوطنیه» www.edleb.net
  • وصیت‌نامه الهی سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، موسسه حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی (نسخه مصور اینترنتی). https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/24

  6-2- منابع لاتین

  Articles

  • Brylew, Marek (2019). "Kassim Sulejmani – generał BliskiegoWschodu", Akademia Pomorska w Słupsku, pp 173-191.
  • Hollander, Jocelyn A & Einwohner, Rachel. (2004), Conceptualizing Resistance, Sociological Forum, Vol. 19, No. 4. pp.533-554.
  • Levi, Jerome M. (1998). The Bow and the Blanket: Religion, identity and resistance in Raramuri material Culture, Journal of Anthropological Research No.54: pp 299-324
  • Singh, Bilveer (2020). "Implications of Soleimani’s Killing for South and Southeast Asia", Counter Terrorist Trends and Analyses,Vol. 12, No. 2 (March 2020), pp. 12-16

  Books

  • Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and
  • Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
  • - Hutchinson, John (2005), Nations as Zones of Conflict, Thousand
  • Oaks, CA: Sage Publications.
  • Goulding, Ch.(2002), Grounded Theory A Practical Guide for Management,
  • Business and Market Researchers, SAGE Publications.
  • Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP
  • Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of
  • Nebreska, In Proquest UMI Database.
  • Strauss, Anselm L. & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research:
  • Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
  • Strauss, Anselm L. & Corbin, Juliet (1998), Basics of Qualitative Research:
  • Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed.
  • Sage.
  • Martin, Patricia Y. & Turner, Barry A. (1986), Grounded Theory and
  • Organizational Research, The Journal of Applied Behavioral Science,22(2).