ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگده علوم انسانی و هنر، دانشگاه حضرت معصومه س، قم، ایران

چکیده

علیرغم اهمیت کسب‌وکار‌های خانگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کلیدی برای ایجاد اشتغال در بیشتر کشورها، هنوز این نوع کسب‌وکارها با موانع و چالش‌های زیادی مواجه می‌باشند و توانمندسازی این کسب‌وکارها برای مقابله با چنین چالش‌هایی ضروری است. بااین‌وجود، هنوز خلأ تحقیقاتی عمیقی در حوزه چالش‌ها و عوامل مؤثر بر توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی در مطالعات این حوزه مشهود است. ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم می‌باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق را فعالان، متخصصان و خبرگان حوزه مشاغل خانگی به‌خصوص افرادی که تألیفات و تحقیقاتی در این زمینه داشته‌اند و یا به‌طور مستقیم درگیر مشاغل خانگی هستند، تشکیل می‌دهد که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، نمونه‌های منتخب شناسایی و داده‌ها در مصاحبه با نفر 14 ام به مرحله اشباع رسید. در این مطالعه از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها و از تحلیل مضمون برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها استفاده‌شده است که درنتیجه آن 72 مضمون پایه، سه مضمون سازمان‌دهنده با عناوین «توسعه قابلیت‌های فردی»، «ظرفیت‌سازی کسب‌وکار» و «مداخله‌گرهای فرهنگی-رقابتی» و همچنین مضمون فراگیری با عنوان «هم‌افزایی چندگانه پویا» برچسب‌گذاری شده است. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین ابزارهای توسعه کسب‌وکارهای خانگی شامل ایجاد بازارچه‌های دائمی، ارائه آموزش‌های تخصصی و هدفمند، داشتن طرح کسب‌وکار، تشکیل تشکل‌های تخصصی و ارائه تسهیلات کم‌بهره و آسان است.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی کافشانی، عبدالله، نوری، پوریا، & طالبی، کامبیز. (1397). واکاوی فرآیند انتقال دانش در کسب‌وکارهای خانوادگی: رویکرد نظریة داده‌بنیاد. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 11(2)، 201-220. https://doi.org/10.22059/jed.2018.257246.652583
 2. احمدی، علی، روشن قیاس، کلثوم، رشوند، ضیا، اکبری، مصطفی (1393). شناسایی موانع گسترش مشاغل خانگی در سطح شهر قزوین مطالعه موردی 151 مشاغل خانگی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم.
 3. آگهی، ‌حسین، میرک‌زاده، ‌علی‌اصغر، & تقی‌بیگی، ‌معصومه. (1391). اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی. زن و جامعه، 3(3)، 181-202.
 4. پرچمی، داود، & جلالی، فاطمه. (1397). نقش شبکه های اجتماعی در موفقیت کسب‌وکارهای خانگی. مطالعات راهبردی بسیج، 21(81)، 67-103.
 5. پیشگاهی فرد، زهرا، & پولاب، ام البنی. (1388). آینده پژوهی وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 7(3 (پیاپی 26))، 89-106.
 6. جامی پور، مونا، جعفری، سید محمدباقر، حسین زاده، مهناز، سلیمانی، اقدس. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌راستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمان‌ها. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 9(33)، 287-322. doi: 10.22054/IMS.2020.46521.1592
 7. حسینی نیا، غلامحسین، یعقوبی فرانی، احمد، & سیدین، رضا. (1393). سنجش عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه. زن در توسعه و سیاست، 12(4)، 545-558. https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54534
 8. رحما‌نی‌پور، محمد، &، نصر‌اصفهانی، احمدرضا. (1392). وش‌شناسی پژوهش‌های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1(2)، 125-148.
 9. رستمی، رضا، & نصراللهی، محمد صادق. (1399). بایسته‌های عدالتخواهی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب. مطالعات راهبردی بسیج، 23(89)، 5-30.
 10. رضائی، روح اله، & نجفی، بهمن. (1394). موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه. توسعه کارآفرینی، 8(3)، 433-451.. https://doi.org/10.22059/jed.2015.57644
 11. زینتی فخرآباد، حسین، & بکها، فاطمه. (1395). بررسی ظرفیت های توسعه کسب‌وکار خانگی در فرایند توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی شهرستان کرج). ایده های نو در علوم و فناوری، 1(3)، 26-38.
 12. سعدی، حشمت‌اله، & حیدری، فریبا. (1392). تعاونی‌های کسب‌وکار خانگی در استان همدان (چالش‌ها و راهکارها). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 6(1)، 87-104.. https://doi.org/10.22059/jed.2013.36250
 13. سید امیری، نادر، (1398)، «بررسی و تعیین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی در استان تهران»، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 14. گلرد، پروانه. (1388). خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. زن در توسعه و سیاست، 7(2)، 131-149.
 15. مدرسی، میثم، آراستی، زهرا، طالبی، کامبیز، & فراستخواه، مقصود. (1395). آسیب‌شناسی برنامه‌های حمایتی دولت از رشد کسب‌وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب‌وکارهای خانگی در ایران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(شماره 2 (پیاپی 14))، 31-50.
 16. میرک‌زاده، علی اصغر، خالدی، ابراهیم، & غلامی، مصیب. (1396). تحلیل عوامل مؤثر و موانع توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی با تأکید بر مشاغل خانگی (مورد مطالعه دهستان قوری قلعه). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 48(3)، 533-545. https://doi.org/10.22059/ijaedr.2017.63993.
 17. نجفی، بهمن، & صفا، لیلا. (1393). بررسی کسب‌وکارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش‌های توسعه آن‌ها در مناطق روستایی. کارآفرینی در کشاورزی، 1(2)، 61-73.

منابع لاتین

 1. Aditantri, Rahmatyas. (2016). Sustainable Home Based Enterprise: Criteria Toward the Concept Case Study: Kampung Sate, Ponorogo, Indonesia. Vitruvian, 5(2), 265287.
 2. Aguilar-Palacio, I., Carrera-Lasfuentes, P., Sánchez-Recio, R., Alonso, J. P., & Rabanaque, M. J. (2018). Recession, employment and self-rated health: a study on the gender gap. Public Health, 154, 44-50. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.10.013.
 3. Ahl, Helene, & Nelson, Teresa. (2015). How policy positions women entrepreneurs: A comparative analysis of state discourse in Sweden and the United States. Journal of Business Venturing, 30(2), 273-291. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.08.002.
 4. Akpalu, Wisdom, Alnaa, Samuel Erasmus, & Aglobitse, Peter B. (2012). Access to microfinance and intra household business decision making: Implication for efficiency of female owned enterprises in Ghana. The Journal of Socio-Economics, 41(5), 513-518.
 5. Al-Dajani, H., & Marlow, S. (2013). Empowerment and entrepreneurship: A theoretical framework. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research.
 6. Aleksic, Ana, & Rašić Jelavić, Sanda. (2017). Testing for strategy-structure fit and its importance for performance. Management (Croatia), 22(1), 85-102. https://doi.org/10.30924/mjcmi/2017.22.1.85.
 7. Alhothali, G. T. (2020). Challenges facing women entrepreneurs running home-based business in Saudi Arabia. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 8(3), 1386-1397.
 8. Andrea, C. (2016). Women’s empowerment: what works. Journal of International Development, Vol. 28 No. 3, pp. 342-359.
 9. Appelbaum, S. H., Karasek, R., Lapointe, F., & Quelch, K. (2015). Employee empowerment: factors affecting the consequent success or failure (Part II). Industrial and commercial training.
 10. Atika, A. F., Faqih, M., & Rachmawati, M. (2015). Sustainable housing development in supporting tourism Of sunan giri regions... International Journal of Education and Research, 12(3), 345-354.
 11. Back, R.M., Lowry, L.L. and Cartier, E.A. (2018).Leapfrogging to empowerment and inclusivity: A South African hospitality and tourism business perspective, Journal of Hospitality and Tourism Insights, Vol. 1 No. 1, pp. 4-36. https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2017-0005.
 12. Bosworth, Gary, & Newbery, Robert. (2015). Home-based businesses in rural England. Regions Magazine, 299(1), 6-9.
 13. Cheamuangphan, Aree, Wiboonpongse, Aree, & Sriboonchitta, Songsak. (2012). Factors enhancing efficiency of microfinance performance in agricultural communities of upper Northern Thailand. The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 1(4), 1-20.
 14. Chen, Martha A, & Sinha, Shalini. (2016). Home-based workers and cities. Environment and Urbanization, 28(2), 343-358.
 15. Clark, Delwyn, & Douglas, Heather. (2015). Micro-enterprise growth: Lessons from home-based business in New Zealand. Small Enterprise Research, 21(1), 82-98. https://doi.org/10.1080/13215906.2014.11082078.
 16. Daniel, M. H. (2006). Micro-enterprise growth: Lessons from home-based business in New Zealand. Handbook of business strategy.
 17. Daniele, Gianmarco, & Geys, Benny. (2016). Family Ties and Socio-Economic Outcomes in High vs Low Income Countries. The Journal of Development Studies, 52(6), 813-823. https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1098630.
 18. Dawson, Alexandra. (2012). Human capital in family businesses: Focusing on the individual level. Journal of Family Business Strategy, 3(1), 3-11. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2011.12.001.
 19. Fongthong, Siwaporn, & Suriya, K. (2013). Village Funds, Phones and Home-Based Business in Thailand. International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 6(3), 201-214.
 20. Forb, 2021, Home Businesses Poised To Boom If Government Gets Out Of The Way, available at: https://www.forbes.com/sites/adammillsap/2021/03/08/home-businesses-poised-to-boom-if-government-gets-out-of-the-way/?sh=28de267e22b6 (Accessed 20 Sep 2021).
 21. Forb,. (2020). Exploring Running A Home-Based Business, available at: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/12/15/exploring-running-a-home-based-business/?sh=221076281374 (Accessed 20 Sep 2021).
 22. Fundera, 2021, 9 Home-Based Business Statistics You Need to Know (2021), available at: https://www.fundera.com/resources/home-based-business-statistics.
 23. Gnjidić, V. (2014). Researching the dynamics of Miles and Snow's strategic typology. Management (Croatia), 19(1), 93-117.
 24. Habeeb, S., Arya, V., & Ahmad, N. (2021). Home-based entrepreneuring for empowerment and sustainability of Muslim women: a study in the Indian context. World Review of Science, Technology and Sustainable Development, 17(4), 334-347.
 25. Hastings, D., & Anwar, M. (2019). Home-based businesses and the factors affecting their collaborative propensity. In Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference.
 26. Heald, F. A., Marzolini, S., Colella, T. J., Oh, P., Nijhawan, R., & Grace, S. L. (2022). Profile of women choosing mixed-sex, women-only, and home-based cardiac rehabilitation models and impact on utilization. Women & health, 1-10.
 27. Hughes, Karen, Jennings, Jennifer, Brush, Candida, Carter, Sara, & Welter, Friederike. (2012). Extending Women's Entrepreneurship Research in New Directions. Entrepreneurship theory and practice, 36(3), 1-14. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00504.x.
 28. Huq, A., Delaney, A., & Debney, B. (2022). Challenging the entrepreneurial discourse around women home-based workers’ empowerment. The Economic and Labour Relations Review, 10353046211072539.
 29. Idris, Zainab. (2017). Factors Affecting Small Scale Home-Based Business Performance: A Literature Review. International Journal of Marketing Research Innovation, 1(1), 16-24. https://doi.org/10.46281/ijmri.v1i1.99.
 30. Kapasi, Isla, & Galloway, Laura. (2015). Work–Life Balance in Home-Based Businesses:A UK Study. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 16(1), 33-42. https://doi.org/10.5367/ijei.2015.0170.
 31. Kim, Nam Kyoon N., & Parker, Simon C. (2020). Entrepreneurial homeworkers. Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00356-6.
 32. Lent, M., Anderson, A., Yunis, M. S., & Hashim, H. (2019). Understanding how legitimacy is acquired among informal home-based Pakistani small businesses. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 341-361.
 33. Loo, Becky P. Y., & Wang, Bo. (2018). Factors associated with home-based e-working and e-shopping in Nanjing, China. Transportation, 45(2), 365-384. https://doi.org/10.1007/s11116-017-9792-0.
 34. Madanoglu, Melih, Memili, Esra, & De Massis, Alfredo. (2020). Home-based family firms, spousal ownership and business exit: a transaction cost perspective. Small Business Economics, 54(4), 991-1006. https://doi.org/10.1007/s11187-018-00131-8
 35. Marsoyo, Agam. (2012). Constructing spatial capital: household adaptation strategies in home-based enterprises in Yogyakarta Newcastle University.
 36. Mikats, J. (2021). Being Creative: Fluid Boundaries of Everyday Family Life and Creative Home-Based Online Work. In Creative Families. Palgrave Macmillan, Cham.189-214.
 37. Mohamed, A. A., & van Ham, M. (2022). Street network and home-based business patterns in Cairo’s informal areas. Land Use Policy, 115, 106010.
 38. Newbery, Robert, & Bosworth, Gary. (2010). Home-based business sectors in the rural economy. Society and Business Review, 5(2), 183-197.
 39. Nor, N. O. R., & Khin, Aye. (2015). Marketing via social network: the future for home-based business in malaysia. Journal of Global Economics, Management and Business Research, 6(1), 2454-2504.
 40. Poggesi, Sara, Mari, Michela, & De Vita, Luisa. (2016). What’s new in female entrepreneurship research? Answers from the literature. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(3), 735-764.
 41. Powell, Gary N, & Eddleston, Kimberly A. (2013). Linking family-to-business enrichment and support to entrepreneurial success: do female and male entrepreneurs experience different outcomes? Journal of Business Venturing, 28(2), 261-280.
 42. Purnama, C. (2014). Improved performance through empowerment of small industry. Journal of Social Economics Research, 1(4), 72-86.
 43. Raudeliuniene, J., Dzemyda, I., & Kimpah, J. (2014). Factors for assessment of women empowerment: Theoretical approach. In 8th International Scientific Conference on Business and Management. 15-16.
 44. Rese, Alexandra, Baier, Daniel R, & Management, D. (2011). Success factors for innovation management in networks of small and medium enterprises. R&d Management, 41(2), 138-155. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00620.x.
 45. Reuschke, D., & Mason, C. (2020). The engagement of home-based businesses in the digital economy. Futures, 102542. doi:https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102542.
 46. Rodriguez-Nikl, Tonatiuh. (2015). Linking disaster resilience and sustainability. Civil Engineering and Environmental Systems, 32(1-2), 157-169.
 47. Saleh, Y. (2020). ICT, social media and COVID-19: evidence from informal home-based business community in Kuwait City. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
 48. Sandhya, S. and Sulphey, M M. (2021), "Influence of empowerment, psychological contract and employee engagement on voluntary turnover intentions", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 70 No. 2, pp. 325-349. https://doi.org/10.1108/IJPPM-04-2019-0189.
 49. Sarkar, Soumodip, Rufín, Carlos, & Haughton, Jonathan. (2018). Inequality and entrepreneurial thresholds. Journal of Business Venturing, 33(3), 278-295.
 50. Şeşen, Harun, & Pruett, Mark. (2014). The Impact of Education, Economy and Culture on Entrepreneurial Motives, Barriers and Intentions: A Comparative Study of the United States and Turkey. The Journal of Entrepreneurship, 23(2), 231-261. https://doi.org/10.1177/0971355714535309.
 51. Simón-Moya, Virginia, Revuelto-Taboada, Lorenzo, & Guerrero, Rafael Fernández. (2014). Institutional and economic drivers of entrepreneurship: An international perspective. Journal of Business Research, 67(5), 715-721.
 52. Stenholm, Pekka, & Renko, Maija. (2016). Passionate bricoleurs and new venture survival. Journal of Business Venturing, 31(5), 595-611. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.05.004.
 53. Suriya, Komsan, & Gruen, Carola. (2012). Souvenir production in community-based tourism and poverty reduction in Thailand. The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 1(1), 1-4.
 54. Tlaiss, Hayfaa. (2018). Gendered expectations and ideologies of patriarchy: Contextualizing Arab women's entrepreneurial leadership. In Contextual Embeddedness of Women's Entrepreneurship (pp. 33-45). Routledge.
 55. Turner, S.G. and Maschi, T.M. (2015). Feminist and empowerment theory and social work practice, Journal of Social Work Practice, Vol. 29 No. 2, pp. 151-162.
 56. Tyas, Wido Prananing. (2016). Home-based Enterprises Approach for Post Disaster Housing: Learnt from Post Disaster Redevelopment Programme in Developing Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227, 139-145. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.054.
 57. Uddin, N. (2019), "Empowerment through participation in local governance: the case of Union Parishad in Bangladesh", Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Vol. 22 No. 1, pp. 40-54. https://doi.org/10.1108/PAP-10-2018-0002.
 58. Vannucci, M. J., & Weinstein, S. M. (2017). The nurse entrepreneur: empowerment needs, challenges, and self-care practices. Nursing: Research and Reviews, 7, 57-66.
 59. Welsh, Dianne HB, Kaciak, Eugene, & Shamah, Rania. (2018). Determinants of women entrepreneurs' firm performance in a hostile environment. Journal of Business Research, 88, 481-491.
 60. Wiego,. (2021). Home-based Workers in
  the World: A Statistical Profile, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_771793.pdf (Accessed 20 Feb 2022).
 61. Yoopetch, C. (2021). Women empowerment, attitude toward risk-taking and entrepreneurial intention in the hospitality industry. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 15 No. 1, pp. 59-76. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-01-2020-0016.