بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار (مطالعه موردی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرسی معارف اسلامی - اخلاق، دانشگاه قران و حدیث، قم، ایران

2 کارشناس ارشد علوم حدیث- نهج البلاغه، دانشگاه قران و حدیث، قم، ایران

چکیده

با توجه به جایگاه بسیجیان در تحقق ارزش‌ها، آشنایی بسیجیان با فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضروری است. هرگونه برنامه‌ریزی برای گسترش این فریضه در بین اقشار مختلف بسیج، نیازمند آگاهی متولیان بسیج از میزان شناخت بسیجیان از چیستی، چرایی و چگونگی فریضه است. این پژوهش با روش پیمایشی در جمعیت هدف بسیجیان شهر کرمان با حجم نمونه آماری 231 نفر از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته، انجام گرفته و یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان آشنایی بسیجیان با چیستی، چرایی و چگونگی امر به معروف و نهی از منکر، (وضع موجود) به ترتیب 2.579، 2.69 و 2.187 با میانگین 2.459 است. همین روند با جامعه آماری 69 نفر از نخبگان و خبرگان، با استفاده از پرسشنامه‌ی متناسب با شاخص های پرسشنامه وضع موجود انجام گرفت و وضعیت مورد انتظار برای سه حوزه چیستی، چرایی و چگونگی به ترتیب 2.972، 3.747 و 3.877 بدست آمد. تحلیل و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت حد انتظار، نشان دهنده بیشترین ضعف در چگونگی است. مهمترین راهکارهای گسترش فریضه، در سه حوزه فردی و بین فردی، سازمانی و برون سازمانی بر مبنای مصاحبه با نخبگان و خبرگان و استفاده از اسناد، احصاء و اولویت بندی شد.

کلیدواژه‌ها


 1. قران کریم
 2. اسکات، ریچارد (١٣٨٧)، سازمان­ها: سیستمهای عقلایی، طبیعی‌ و باز‌، ترجمه‌: حسن میرزایی اهرنجانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها‌ (سمت‌).
 3. اصغری، محمد (1378)، مسئولیت همگانی در پرتو امربه‌معروف و نهی از منکر، تهران: انتشارات اطلاعات.
 4. باوی پور، محمد (1399)، امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر امام صادق علیه السلام، مجله مبلغان، شماره 252 (33-48).
 5. بلاغی نجفی، محمد جواد، (1394). آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن، قم: بنیاد بعثت.
 6. بنی هاشم، میرقاسم (1393)، امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه حاکمیتی و مسئولیت مدنی، دیده بان امنیت ملی، شماره 22 (17-22).
 7. بهشتی نژاد، سید محمد و دیگران(1394)، مدیریت در اسلام، ویراست دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دهم.
 8. تسلیمی، محمد سعید؛ میرزایی اهرنجانی، حسن ؛ محسنی، منوچهر‌؛ قلی‌ پور، آرین (١٣٨٢). طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی‌ نهادی‌ شدن‌ سازمان، مجله دانش مدیریت، ش ٦٣: ٣ تا ٣٨‌.
 9. توفیقیان، علی (1391)، امربه‌معروف و نهی از منکر کارسازترین مدل تعامل اجتماعی، شاهد یاران، شماره های 88 و 89 (32- 46).
 10. حر عاملی، محمدبن حسن(1412 ق)، وسایل الشیعه، ‫قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
 11. حسینی اجداد، سید اسماعیل (۱۳۹۱)، امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن، دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، سال سوم، شماره ۱.
 12. جوادی آملی، عبدالله (1391)، مفتاح الحیاه، قم: اسراء.
 13. خادمی، حسین(1392)، محمودخانی، حمیدرضا (1392)، واجب فراموش شده: راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر، تهران: خیزش نو
 14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412 ق)، مفردات الفاظ قرآن، بیروت.
 15. رضائیان‌، علی‌ (١٣٨٣)، مبانی سازمان و مدیریت‌، ‌تهران: انتشارات سمت.
 16. طباطبایی شیرازانی، سیئ مجتبی(1397)، اثر امربه‌معروف و نهی از منکر در شرع و قانون و تاثیر آن در پیشگیری از جرم، تهران: آفتاب گیتی.
 17. طباطبایی، سید محسن (1390)، امربه‌معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره 54.
 18. طباطبایی، محمدحسین(1372)، المیزان فی التفسیر القرآن، تهران: دارالمکتب الاسلامیه.
 19. فرهی، برزو ؛ سلطانی، محمد رضا (١٣٩١). فرهنگ نهادی سپاه : ماهیت، کارکردها و ویژگی ها. مجموعه مقالات همایش‌ نهاد‌ و نهادگرایی‌. مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 20. قرائتی، محسن(1389)، ده درس پیرامون امربه‌معروف و نهی از منکر، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قران، چاپ بیستم.
 21. کوک، مایکل، (۱۳۸۴)، امربه‌معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه: احمد نمایی، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی.
 22. مسعودی، محمد اسحاق(1384)، پژوهشی در امربه‌معروف و نهی از منکر از دیدگاه قران و روایات، تهران: امیرکبیر.
 23. مطهری، مرتضی(1371)، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا.
 24. مطهری، مرتضی (1389)، ده گفتار، تهران: انتشارات صدرا.
 25. موسوی خمینی، سید روح الله (1368)، تحریر الوسیله، کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر. ، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی
 26. نصر الله زاده، سید محمد جواد؛ احمدی گرجی، حسینعلی(1396)، الگوی راهبردی اداره امور امربه‌معروف و نهی از منکر، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، شماره 4 (61-86).
 27. نوری، حسین(1375)، امربه‌معروف و نهی از منکر، ترجمة محمد محمدی اشتهاردی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ پنجم،.
 28. هادوی، مریم (۱۳۹۲)، اهمیت فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله سلامت جامعه، دوره ۷، شماره ۲ و ۳.
 29. ورمی، سید جواد (1395)، مبانی فقهی امربه‌معروف و نهی از منکر، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.
 30. سایت مقام معظم رهبری مدظله العالی khamenei. ir

منابع لاتین:

 1. Armstrong, M. , & Brown, D. (2006). Strategic Reward: Making it Happen. London: Kogan Page.
 2. Bernardin, H, J. (2010). Human Resource Management: an Experiential Approach. 5th ed New York: McGraw-Hill.
 3. Cameron kims & Robert Quinn, (2006). Diagnosing and changing organizational culture, USA: Lossy Bass.
 4. Dessler,G. (2008). Human Resource Management. 11th ed, New York: Printic - Hall.
 5. Ivancevich, M. , J. (2010). Human Resource Management. 11th ed, New York: McGraw-Hill.
 6. Storey, J. (1989). From Personnel Management to Human Resource Management. In Storey, J (ed) New Perspectives on Human Resource Management, Routledge: London

 7.